ติดต่อสอบถาม

การจัดทำใบบรรยายลักษณะงาน SMART JD

การจัดทำใบบรรยายลักษณะงาน SMART JD

หลักสูตร การจัดทำใบบรรยายลักษณะงาน SMART JD 

กระชับ ยืดหยุ่น ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย
 
 การมอบหมายให้ทุกคนทำงานไปสู่เป้าหมายเดียวกันทั้งองค์กรได้ คือปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
ใบบรรยายลักษณะงาน เป็นเอกสารที่มีความสำคัญต่อการบริหารงานบุคคลเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะเป็นการกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานแล้ว ยังมีข้อมูลที่มีความสำคัญและจำเป็นในการบริหารบุคคล  แต่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคของการแข่งขันทางธุรกิจ ที่มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นด้านกลยุทธ์องค์กร ด้านเทคโนโลยี่ หรือการปรับเปลี่ยนกระบวนการ ฯลฯ  เป็นเหตุให้บทบาทหน้าที่ของคน ต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ถ้า Job Description ไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ตลอดจนความไม่ชัดเจนและความไม่เข้าใจในงาน บทบาทหน้าที่ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ทันกับความต้องการขององค์กร ดังนั้น คุณสมบัติของใบบรรยายลักษณะงานในยุคปัจจุบัน จึงต้องมีความยืดหยุ่น พร้อมปรับเปลี่ยนตามได้รวดเร็ว มีความกระชับ แต่ยังคงประสิทธิภาพในการนำไปใช้งานได้เป็นอย่างดี   
 
 
หัวข้อฝึกอบรม 
1. ความสำคัญและแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการจัดทำ JD (คำบรรยายลักษณะงาน)  ภายในองค์กร
          - ความหมายและประโยชน์ของ JD 
          - องค์ประกอบหลักของ JD
          - ใครควรเป็นผู้จัดทำ JD
          - ข้อจำกัดและแนวทางแก้ไขในการจัดทำ JD
2.  ควมเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์องค์กร โครงสร้างการทำงาน และคำบรรยายลักษณะงาน 
     กับกระบวนการจัดทำ JD เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ของคนให้ทำงานสนับสนุนเป้าหมายขององค์กรร่วมกันเป็นหลัก
3. แนวทางการออกแบบโครงสร้างองค์กรและผังการบริหาร (Organization chart) ที่ถูกต้องเหมาะสมกับบริบทขององค์กร 
4. เทคนิคการกำหนดบทบาทหน้าที่ (JD) เพื่อป้องกันปัญหา
            - งานซ้ำซ้อนระหว่างหัวหน้า-ลูกน้อง
            - JD ตำแหน่งผู้จัดการ เหมือนกับ JD ตำแหน่งของลูกน้อง (ผู้จัดการทำงานแบบเสมียน)
            - งานที่ควรจะทำ ไม่ใช่งานที่อยากจะทำ
            - งานซ้ำซ้อนกันระหว่างหน่วยงานเดียวกัน และต่างหน่วยงาน
            - ฯลฯ
5. เทคนิคและวิธีการวิเคราะห์งาน เพื่อให้ได้งานและคุณสมบัติของคนที่เหมาะสม จุดเริ่มต้นของกระบวนการเขียน JD  
6. ทำไมต้องเป็น SMART JD และมีรูปแบบ มีองค์ประกอบอย่างไร ?
7. ขั้นตอนและวิธีการจัดทำใบบรรยายลักษณะงานภายใต้หลักการ SMART JD
           - การเขียนบรรยายในส่วนต่าง ๆ ของ SMART JD 
           - ตัวอย่าง SMART JD  
 Workshop : ฝึกปฎิบัติการวิเคราะห์งานและการเขียน SMART JD 
8. เทคนิคการวิเคราะห์ Competency จาก SMART JD เพื่อการฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน
          - หลักการและแนวคิดของ Competency
          - ประเภทและความหมายของ Competency
          - ความสำคัญของ Competency แต่ละประเภท กับบุคลากรแต่ละระดับ
9. เทคนิคการวิเคราะห์และกำหนด KPI จาก SMART JD เพื่อการบริหารผลการปฏิบัติงานและกำหนดตัวชี้วัด
         -  ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดความสำเร็จ
         -  คุณลักษณะและประเภทของตัวชี้วัด
         - การกำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
Workshop : ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์ Competency และ KPI จาก SMART JD 
10. การนำ SMART JD ไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล อาทิ
          - การประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย KPI และ Competency
          - การสรรหาคัดเลือกพนักงาน
          - การฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน
          - การประเมินค่างาน
          - ฯลฯ
วิธีการอบรม
-   การบรรยายพร้อมตัวอย่างประกอบ 
-   แลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านกรณีศึกษา
-   Workshop
 

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน