ติดต่อสอบถาม

การวางแผนเชิงกลยุทธ์และกำหนดตัวชี้วัด SMART KPI

การวางแผนเชิงกลยุทธ์และกำหนดตัวชี้วัด SMART KPI

หลักสูตร การวางแผนเชิงกลยุทธ์และกำหนดตัวชี้วัด SMART KPI (สัมมนาเชิงปฏิบัติการ)

(Strategic Planning and SMART KPI)

 
 หากไม่มีแผนกลยุทธ์ ก็ไม่สามารถชนะคู่แข่งขันได้
 หากไม่กำหนดเป้าประสงค์ ก็ไม่สามารถกำหนดหนทางไปสู่จุดหมายได้
 หากไม่กำหนดตัวชี้วัด ก็ไม่สามารถรู้ว่าสำเร็จแล้วหรือไม่
ความสำเร็จขององค์กร ต้องเริ่มต้นมาจากการวางแผนเชิงกลยุทธ์ และมีเป้าหมายที่ชัดเจน รวมถึงขั้นตอนกระบวนการกำหนดแผนปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันบุคลากรในองค์กรล้วนเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่ง เนื่องจากจะต้องตระหนักถึงความสำคัญและมีความเข้าใจ จนนำมาสู่แผนการปฏิบัติงานที่เกิดจากการบูรณาการของแต่ละหน่วยงานร่วมกัน 
 
หลักสูตรนี้ จึงได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงานได้เรียนรู้ถึงขั้นตอนและกระบวนการกำหนดกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการจัดทำแผนปฏิบัติการ ให้สามารถเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ และแผนธุรกิจ สู่แนวทางการบริหาร สามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงานที่สอดประสานร่วมกันและเชื่อมโยงแผนงานกับเป้าหมายขององค์กรได้ 
 
วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักการและเทคนิคขั้นตอนในการจัดทำแผนกลยุทธ์ธุรกิจอย่างเป็นระบบ
 เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำหลักการและเครื่องมือในการจัดทำกลยุทธ์ธุรกิจไปประยุกต์ใช้จัดทำแผนกลยุทธ์สำหรับองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 เพื่อทราบเทคนิคในการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม ลักษณะงาน ความคาดหวังขององค์กรเพื่อกำหนด SMART KPI
เนื้อหาของหลักสูตร 
• หลักการและแนวคิดของการวางแผนกลยุทธ์
• ความสำคัญและประโยชน์ของการวางแผนกลยุทธ์
• ทิศทางแนวโน้มการวางแผนกลยุทธ์สำหรับองค์กรยุคใหม่
• กระบวนการวางแผนกลยุทธ์องค์กรและแผนปฏิบัติการ
• การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
-   การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
-   การใช้เครื่องมือต่าง ๆ ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
-   การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมองค์กรด้วย SWOT Analysis  
-   การกำหนดกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT
-    แนวทางการกำหนดกลยุทธ์ ระดับองค์กร ระดับธุรกิจ และระดับหน่วยงาน 
-   แนวทางการนำแผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติงาน (Action Plan)
• การแปลงกลยุทธ์ไปสู่แผนการปฏิบัติด้วย Balanced Scorecard
-     ความหมายและความสำคัญของ Balanced Scorecard 
-     การจัดทำแผนที่เชิงกลยุทธ์ (Strategy Map)
-     การจัดทำวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และตัวชี้วัดความสำเร็จ (Objective & KPI)
• แนวคิดและหลักการกำหนดเป้าหมาย และจัดทำดัชนีชี้วัด SMART KPIs  
• ลักษณะและประเภทของตัวชี้วัดและการตั้งค่าเป้าหมาย
• ลักษณะของ KPI ที่ดี (SMART KPI) และเทคนิคการตั้งค่าเป้าหมาย การเลือกตัวชี้วัดที่เหมาะสม
• การจัดทำ SMART KPIs ให้เป็นธรรมและทำให้เกิดการยอมรับของพนักงาน
• กระบวนการวิเคราะห์และจัดทำ KPI ของหน่วยงานและตามตำแหน่งหน้าที่
Workshop: กรณีศึกษา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมธุรกิจ และการจัดทำแผนกลยุทธ์
                   ฝึกวิเคราะห์กลยุทธ์ระดับองค์กร ธุรกิจและหน่วยงาน (Corporate  Strategy, Business Strategy, Function Strategy)
                   ฝึกปฎิบัติการทำแผนที่เชิงกลยุทธ์ (Strategy Map)
                      การวิเคราะห์และออกแบบ SMART KPI ระดับหน่วยงานและตำแหน่งหน้าที่
                   
คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
         ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการวางแผนงานระดับองค์กร และหน่วยงาน
 
ระยะเวลาฝึกอบรม  
       1  วัน

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน