ติดต่อสอบถาม

ยอดผู้จัดการมือใหม่ (Super New Manager)

ยอดผู้จัดการมือใหม่ (Super New Manager)

หลักสูตร ยอดผู้จัดการมือใหม่ (Super New Manager)

ผู้จัดการยุคใหม่ "คมคิด คมคน คมงาน คมธุรกิจ พิชิตเป้าหมาย"

การบริหารธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จต้องอาศัยผู้จัดการที่มีประสิทธิภาพ ในการ ขับเคลื่อนงานของแต่ละฝ่ายไปสู่เป้าหมาย (KPIs) ที่องค์กรกำหนดไว้ องค์กร ที่ไม่ได้เตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากร ผู้จัดการก็จะเติบโตก้าวหน้าจากความชำนาญในงานที่ปฏิบัติงาน แต่ขาดความสามารถทางการ บริหารจัดการ (Managerial Competency) ที่จะทำให้ลูกน้องยอมรับและเต็มใจปฏิบัติงาน ด้วยเหตุนี้จึงมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรธุรกิจยุคใหม่ ต้องติดอาวุธทางความคิด ด้วยการพัฒนาศักยภาพทาง การบริหารให้กับผู้จัดการมือใหม่ ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้

สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมนี้ขึ้น จากประสบการณ์ตรงของวิทยากรในการพัฒนาขีดความสามารถ (Competency) ของผู้บริหารสถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรธุรกิจ กลั่นกรองและถ่ายทอดออกมาเป็นหลักสูตรฝึกอบรม ที่จะช่วยให้ผู้จัดการองค์กรของท่านมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทและทักษะการบริหารจัดการให้มีความเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

-เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการบริหารของผู้จัดการมือใหม่ในฐานะตัวแทนฝ่ายบริหาร

-พัฒนาเทคนิคการกำหนดเป้าหมายของฝ่ายงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ และเทคนิคการจัดทำ Action Plan ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายของฝ่ายงาน (Functional KPIs) สำหรับผู้จัดการมือใหม่

-พัฒนาเทคนิคในการลดความขัดแย้งในการทำงาน ด้วย Job Description สำหรับผู้จัดการมือใหม่

-พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ เทคนิคการสื่อสาร และเทคนิคการสร้างแรงจูงใจ สำหรับผู้จัดการมือใหม่

-พัฒนาเทคนิคการพัฒนาความสามารถของทีมงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการทำงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ สำหรับผู้จัดการมือใหม่

-เสริมสร้างเทคนิคการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ สำหรับผู้จัดการมือใหม่

-สามารถนําความรู้และเทคนิคที่ได้ไปปรับใช้ในการบริหารงานและบริหารคนได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ :

Module 1 : ภาพรวมของการบริหารจัดการที่ผู้จัดการมือใหม่ควรรู้ (Management Mindset)

มุมมองความคิดของผู้จัดการเชิงผู้ประกอบการ (Entrepreneurs Manager's Perspective)

6 บทบาทสำคัญของผู้จัดการยุคใหม่ (Manager's Role) ที่ผู้บริหารระดับสูงทุกองค์กรคาดหวัง

5 หน้าที่ทางการบริหารจัดการสำหรับผู้จัดการมืออาชีพ (POLCI)

แนวทางการแสดงบทบาทที่เหมาะสมของผู้จัดการยุคใหม่ในฐานะตัวแทนฝ่ายบริหาร

Workshop 1 : Tacit Knowledge ผู้จัดการยุคใหม่ควรแสดงบทบาทอย่างไรในฐานะตัวแทนฝ่ายบริหาร

Module 2 : เทคนิคการกำหนดเป้าหมาย และการวางแผนงานสำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Goal Setting and Planning for Modern Manager)

แนวทางการตอบสนองนโยบายและเป้าหมายบริษัท (Corporate KPIs)

วิธีการกำหนดตัวชี้วัด และกระจายเป้าหมายองค์กรไปสู่เป้าหมายของฝ่ายงาน (Functional KPIs)

การวางแผนและการจัดการกลยุทธ์สำหรับผู้บริหาร (Strategics Planning)

แนวปฏิบัติในการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)

Module 3 : เทคนิคการลดความขัดแย้ง ด้วย Job Description สำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Conflict Resolution Techniques with JD for Modern Professional Managers)

แนวทางการจัดทำผังโครงสร้างองค์กรและผังตำแหน่งงาน (Organization Chart)

การบริหารระหว่างฝ่ายงานให้ชัดเจนด้วย Job ของหน่วยงาน (Job Family / Function Matrix)

การสร้างความชัดเจนในการทำงานด้วย Job Description ยุคใหม่ Version 4 ที่มี KPI และ Competency ให้สอดคล้องกับ Organization Chart และ Job Family

แนวทางการจัดคนให้เหมาะสมกับงานและความสามารถแบบ High Per. และ High Po. ด้วย 9-Box Matrix

Module 4 : ภาวะผู้นำสำหรับผู้จัดการมืออาชีพยุคใหม่ (Leadership for Modern Professional Managers)

ภาวะผู้นำแบบ “เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา” ที่สร้างและพัฒนาทีมงานให้อยากอยู่อยากทำงาน

Workshop 2 : ฝึกวิเคราะห์เรื่องที่ผู้นำยุคใหม่ต้อง “เข้าใจ-เข้าถึง-พัฒนา”

ความกล้า 8 ประการที่ผู้จัดการมืออาชีพยุคใหม่ต้องมี

แนวทางการสร้างพลังความคิดเชิงบวกในการทำงานสู่การปฏิบัติ (Positive Thinking for Success)

บทบาทของผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ผู้จัดการยุคใหม่ต้องมี (Change Agent)

Module 5 : เทคนิคการสื่อสารสำหรับผู้จัดการมืออาชีพยุคใหม่ (Effective Communication Techniques for Modern Professional Managers)

หลักการสื่อสารและประสานงานในการทำงานเป็น Teamwork สำหรับผู้จัดการยุคใหม่

3 กลยุทธ์ในการสื่อสารสำหรับผู้จัดการมืออาชีพ (Communication Strategy)

แนวทางการสื่อสารเชิงบวกสำหรับผู้จัดการมืออาชีพยุคใหม่

เรื่องที่ลูกน้องต้องการให้ผู้บังคับบัญชาสื่อสารให้ทราบด้วยตนเอง

สื่อสารแบบผู้จัดการมืออาชีพในการแยกแยะข้อเท็จจริงกับความรู้สึก

Workshop 3 : การสื่อสารเชิงบวกด้วยการแยกแยะข้อเท็จจริงกับความรู้สึก (Communication Impact)

Module 6 : เทคนิคการสร้างแรงจูงใจให้ทีมงานสำหรับผู้จัดการมืออาชีพยุคใหม่ (Effective Motivation Techniques for Modern Professional Managers)

พื้นฐานความต้องการและความคาดหวังของ “มนุษย์เงินเดือน”

Workshop 4 : ฝึกวิเคราะห์หา “สาเหตุที่ทำให้ทีมงานขาดแรงจูงใจ และหมดไฟในการทำงาน”

แนวทางการเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้ทีมงาน

เทคนิคและเครื่องมือในการสร้างแรงจูงใจทีมงาน สำหรับผู้จัดการมืออาชีพยุคใหม่

Module 7 : เทคนิคการพัฒนาความสามารถทีมงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายการทำงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ สำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Competency Development Techniques for Modern Manager)

การเชื่อมโยง Training Road Map และ Performance Appraisal (KPIs) สู่การพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายองค์กร

แนวทางการจัดทำ Training Road Map และ Individual Development Plan ในการพัฒนาความสามารถของทีมงาน

แนวทางการพัฒนาความสามารถ (Competency) ทีมงาน ด้วยหลัก 3E (10%+20%+70%)

Module 8 : เทคนิคการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ สำหรับผู้จัดการยุคใหม่ (Decision Making & Problem Solving for Modern Manager)

กระบวนการตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหาการทำงานอย่างเป็นระบบ

5 ระดับการตัดสินใจ และการแก้ไขปัญหาการทำงาน

เทคนิคการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้วย Preventive Action Plan

รูปแบบ/วิธีการในการเรียนรู้ :

การบรรยาย (Lecture) ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)

การแชร์ Case ประสบการณ์ตรงในการป็นผู้จัดการและนักบริหารยุคใหม่

การทำกิจกรรมกลุ่มฝึกปฏิบัติ (Workshop)

การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น

การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ :

ผู้บริหาร ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก และผู้ที่เตรียมตัวจะเป็นผู้จัดการ

ระยะเวลา : 1 วัน เวลา 09.00-16.00น. 

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์ ธนุเดช ธานี

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน