ติดต่อสอบถาม

คณะกรรมการสวัสดิการยุคใหม่...พนักงาน Like ฝ่ายบริหาร Share

คณะกรรมการสวัสดิการยุคใหม่...พนักงาน Like ฝ่ายบริหาร Share

หลักสูตร คณะกรรมการสวัสดิการยุคใหม่...พนักงาน Like ฝ่ายบริหาร Share

(Super Modern Welfare Committee)

ไม่ใช่แค่บทบาท หน้าที่ตามกฏหมาย และกฏหมายเกี่ยวกับสวัสดิการ !!!

           คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นตัวแทนของลูกจ้างร่วมปรึกษาหารือกับนายจ้างในการจัดสวัสดิการ และเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความต้องการสวัสดิการของลูกจ้างให้นายจ้างทราบ รวมทั้งร่วมปรึกษาหารือให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนตรวจสอบ ดูแล การจัดสวัสดิการภายในสถานประกอบกิจการ และสร้างความพึงพอใจให้แก่นายจ้างและเพื่อนพนักงาน ด้วยเหตุนี้คณะกรรม การสวัสดิการฯ ที่ดีต้องมีจิตสำนึกการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร (Sense of Ownership) ต้องมีเทคนิคในการดำเนินการประชุม ต้องมีเทคนิคในการสื่อสาร และมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารสวัสดิการที่บริษัทฯ มีอยู่ในเกิดประโยชน์สูงสุดแบบ WIN-WIN แก่ทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง

           สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรขึ้นจากประสบการณ์ในการบริหาร คณะกรรมการสวัสดิการฯ มากว่า 27 ปี ที่จะช่วยให้คณะกรรมการสวัสดิการฯ ของท่านมีมุมมองใหม่ในการบริหารสวัสดิการให้สอดคล้องกับนโยบายทิศทางขององค์กร และความต้องการของพนักงาน บนพื้นฐานของความเป็นไปได้

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

-เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และศักยภาพในการดำเนินงานตามบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการสวัสดิการฯ ที่ดี

-สามารถกำหนดคุณลักษณะที่ดีของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการได้

-เสริมสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กรของคณะกรรมการสวัสดิการ

-เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสวัสดิการในสถานประกอบการ

-เสริมสร้างมุมมองและเทคนิคในการบริหารสวัสดิการยุคใหม่ที่สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางขององค์กร และความพึงพอใจของพนักงาน

-สามารถวิเคราะห์และกำหนดประเด็นที่คณะกรรมการสวัสดิการฯ ต้องปรับปรุงหรือพัฒนาการดำเนินงานในวาระของตนได้อย่างเป็นรูปธรรม

-เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการให้ความร่วมมือและทำงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการสวัสดิการฯ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และหัวหน้างาน และลดข้อขัดแย้งที่อาจจะเกิดขึ้นในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงาน

-สามารถวิเคราะห์เพื่อจัดการสวัสดิการที่บริษัทมีอยู่ให้เกิดความพึงพอใจแก่พนักงานและฝ่ายบริหาร

-เสริมสร้างมุมมองและแนวทางการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพของคณะกรรมการสวัสดิการกับพนักงานและฝ่ายบริหาร

-สามารถจัดทำแผนงานสื่อสารการบริหารสวัสดิการในองค์กรร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

-สามารถนำความรู้ และเทคนิคที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานสวัสดิการในสถานประกอบการได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

หัวข้อสำคัญการเรียนรู้

ส่วนที่ 1 : เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ

(Introduction to Welfare Committee)

ความหมายของคณะกรรมการสวัสดิการ (คกส.)

ความหมายของสวัสดิการแรงงาน

ประโยชน์ของการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ

15 บทบาท PDCA ของคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบการ

Workshop 1 : คกส. ที่ดีควรคุณลักษณะของ Head-Hand-Heart อย่างไรหนอ ?

ส่วนที่ 2 : การปลูกจิตสำนึกการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กรของคณะกรรมการสวัสดิการ

(Sense of Ownership)

3S จิตสำนึกรักองค์กร (Stay-Stop-Start)

ใจของคณะกรรมการสวัสดิการผู้ที่มีความรู้สึกมีส่วนร่วมเป็นเจ้าขององค์กร

ส่วนที่ 3 : หน้าที่ความรับผิดชอบของนายจ้างต่อคณะกรรมการสวัสดิการ

(Responsibilities of The Employer to The Welfare Committee)

4 หน้าที่ความรับผิดชอบของนายจ้างต่อคณะกรรมการสวัสดิการ

ส่วนที่ 4 : กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสวัสดิการในสถานประกอบการ

(Thai Labor Laws Relating to Welfare Management in Company)

กฎหมายที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสวัสดิการในสถานประกอบการ

บทกำหนดโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารคณะสวัสดิการกรณีฝ่าฝืน

ส่วนที่ 5 : แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการสวัสดิการอย่างมีประสิทธิภาพ

(Effective Welfare Committee Guidelines)

6 รูปแบบของการดำเนินงานของคณะกรรมการสวัสดิการฯ

แนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการสวัสดิการอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 6 : เทคนิคการบริหารงานสวัสดิการตามแนวทางการประกวดสถานประกอบการดีเด่นด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์

(Welfare Management Technique According to the Best Practices Contest for Welfare and Labor Relations)

การดำเนินงานเกี่ยวกับคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการตามแนวทางการประกวดสถานประกอบการดีเด่นด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์

ส่วนที่ 7 : การสำรวจและบริหารสวัสดิการที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแบบ WIN-WIN

(Survey and Management of Welfare Available)

แนวทางการสำรวจความพึงพอใจในสวัสดิการที่มีอยู่ด้วย Welfare Visual Awakening Dialog

Workshop 2 : การสำรวจความพึงพอใจในสวัสดิการที่มีอยู่ด้วย Welfare Visual Awakening Dialog

แนวทางการนำผลจาก Welfare Visual Awakening Dialog ไปบริหารสวัสดิการที่มีอยู่ในเกิดประโยชน์สูงสุดแบบ WIN-WIN

ส่วนที่ 8 : แนวทางการประชุมปรึกษาหารือระหว่างฝ่ายนายจ้างกับคณะกรรมการสวัสดิการ

(Guidelines for Meeting between The Employer and The Welfare Committee)

แนวทางการประชุมปรึกษาหารือสำหรับคณะกรรมการสวัสดิการที่มีประสิทธิภาพ

สวัสดิการตามที่กฏหมายกำหนดที่ควรจะนำเข้าหารือ

สวัสดิการนอกเหนือที่กฏหมายกำหนดที่อาจจะนำเข้าหารือตามสถานการณ์และความเหมาะสม

แนวทางในการนำผลจากการหารือไปบริหารจัดการ

ส่วนที่ 9 : การสื่อสารและประสานงานในการบริหารสวัสดิการแบบมีส่วนร่วม

(Communication and Coordination in Participatory Welfare Management)

การสื่อสารและประสานงานแบบ Positive Action เพื่อบรรลุความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

สวัสดิการใดที่ควรสื่อสารให้พนักงานรับทราบ

แนวทางการนำหลัก ISO9001 มาจัดทำแผนงานสื่อสารการบริหารสวัสดิการในองค์กร

Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนงานสื่อสารสวัสดิการในองค์กร

ส่วนที่ 10 : ข้อควรคำนึงในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสวัสดิการ

(Do and Don’t of The Welfare Committee)

16 ข้อควรคำนึงในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสวัสดิการ

รูปแบบ/วิธีการเรียนรู้

การบรรยาย (Lecture) จากประสบการณ์ที่ทำมากับมือ

การทำ Workshop เชิงปฏิบัติการ ที่สามารถนำไปใช้งานจริงได้ทันที

การนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Discussion) เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

การตอบข้อซักถาม : เพื่อเสริมสร้างความรู้เข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

คณะกรรมการสวัสดิการ หัวหน้างาน หัวหน้าแผนก ผู้จัดการ และฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ระยะเวลา : 1 วัน เวลา 09.00-16.00น. 

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์ ธนุเดช ธานี

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน