ติดต่อสอบถาม

การพัฒนาองค์กร สำหรับผู้บริหารและ HROD

การพัฒนาองค์กร สำหรับผู้บริหารและ HROD

หลักสูตร การพัฒนาองค์กร สำหรับผู้บริหารและ HROD (Organization Development)

ความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และปัจจัยอื่น ๆ ส่งผลกระทบต่อองค์กร การที่องค์กรจะเติบโตอย่างมั่นคงได้ ผู้บริหารและ HROD ยุคใหม่ต้องพัฒนาองค์กรอย่างเป็นระบบ (Organization Development : OD) ด้วยการวินิจฉัยองค์กร (Diagnostic) วิเคราะห์และออกแบบเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร (Designing Interventions) อย่างเหมาะสม และลงมือพัฒนาองค์กรด้วยเครื่องมือการจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงเป็นความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารและ HR ต้องพัฒนาขีดความสามารถ (Competency) ในการพัฒนาองค์กรให้เหมาะสมกับสถานการณ์และความเปลี่ยนแปลง

 

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้นภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อช่วยให้ท่านสามารถวินิจฉัยและพัฒนาองค์กรเป็นระบบเป็นขั้นตอนอย่างเป็นรูปธรรม ในรูปแบบการเรียนรู้ที่ “กระชับ เข้าใจง่าย มี Workshop และเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรที่สามารถปรับใช้งานได้จริง”

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

-สามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอน วิธีการ และเทคนิคการพัฒนาองค์กรได้

-เสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

-สามารถวินิจฉัยความไม่สอดคล้องขององค์กรกับปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกได้

-สามารถวิเคราะห์และออกแบบเครื่องมือพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการวินิจฉัยองค์กร

-เสริมสร้างและพัฒนาเทคนิคการใช้เครื่องมือการพัฒนาองค์กรยอดนิยม การเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาภาวะผู้นำ การบริหารกลยุทธ์ และการบริหารทรัพยากรบุคคล

-สามารถเตรียมตัวให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นด้วยการพัฒนาองค์กร

 

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ :

ส่วนที่ 1 : การพัฒนาองค์กรกับการตอบสนองความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

แนวคิดของการพัฒนาองค์กรในการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืน

Organization Development (OD) VS Change Management (CM)

พัฒนาองค์กรแล้วพนักงานและองค์กรจะได้ประโยชน์อะไรบ้างหนอ ?

HROD

ส่วนที่ 2 : กระบวนการพัฒนาองค์กร (Organization Development Process)

6 ขั้นตอนในการพัฒนาองค์กร

ส่วนที่ 3 : การตรวจวินิจฉัยองค์กร (Organization Diagnosis)

แนวทางการตรวจวินิจฉัยองค์กร (Guidelines for Organization Diagnosis)

ตัวอย่าง : แบบฟอร์มการตรวจวินิจฉัยองค์กร

Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติตรวจวินิจฉัยองค์กร

ส่วนที่ 4 : การวิเคราะห์และออกแบบเครื่องมือการพัฒนาองค์กร (Designing Interventions)

ตัวอย่าง แบบฟอร์มสรุปการวินิจฉัยองค์กร (Organization Diagnosis) ในการเลือกเครื่องมือพัฒนาองค์กร ให้เหมาะสม

แนวทางการวิเคราะห์และออกแบบเครื่องมือการพัฒนาองค์กร (Interventions)

Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และออกแบบเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร

ส่วนที่ 5 : การพัฒนาองค์กร ด้วยการแปลงวัฒนธรรมองค์กรสู่การปฏิบัติ (OD based on Corporate Culture)

แนวทางการแปลงวัฒนธรรมองค์กรสู่การปฏิบัติสำหรับผู้บริหารและหัวหน้าแผนก

ส่วนที่ 6 : การพัฒนาองค์กร ด้วยการพัฒนาภาวะผู้นำ (OD based on Leadership Development)

แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำ (Leadership Development Approach)

ส่วนที่ 7 : การพัฒนาองค์กร ด้วยการบริหารกลยุทธ์ (OD based on Strategy Management)

แนวทางการบริหารกลยุทธ์ สำหรับผู้บริหารและหัวหน้าแผนก (Strategy Management)

ส่วนที่ 8 : การพัฒนาองค์กร ด้วยระบบงานทรัพยากรบุคคล (HROD)

แนวทางการพัฒนาองค์กร ด้วยการจัดการองค์กร (OD based on Organization Management)

แนวทางการพัฒนาองค์กร ด้วยการบริหารผลการปฏิบัติงาน (OD based on Performance Management)

แนวทางการพัฒนาองค์กร ด้วยการบริหารขีดความสามารถ (OD based on Competency Management)

แนวทางการพัฒนาองค์กร ด้วยการบริหารเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (OD based on Career Path Management)

แนวทางการพัฒนาองค์กร ด้วยการบริหารคนเก่ง (OD based on Talent Management)

ส่วนที่ 9 : ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ :

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล HROD และผู้สนใจทั่วไป

 

รูปแบบ/วิธีการในการเรียนรู้ :

การบรรยาย (Lecture) แบบ Virtual Training ผ่าน Zoom

การทำ Workshop เชิงปฏิบัติ : ที่กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion) เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น

การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

ระยะเวลา : 1 วัน เวลา 09.00-16.00น. 

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์ ธนุเดช ธานี

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน