ติดต่อสอบถาม

เทคนิคการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้บังคับบัญชายุคใหม่

เทคนิคการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้บังคับบัญชายุคใหม่

หลักสูตร เทคนิคการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้บังคับบัญชายุคใหม่ (HR for Non HR)

 

หากผู้บังคับบัญชาองค์กรของท่านยังประสบกับปัญหาเหล่านี้อยู่ ?

ไม่รู้บทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา

ผู้บังคับบัญชาตามสายงานเข้าใจว่า “การสรรหา การพัฒนา การเก็บรักษาพนักงาน เป็นหน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล”

เก่งและมีประสบการณ์ในงานอย่างเชี่ยวชาญ แต่สัมภาษณ์พนักงานใหม่แล้วได้ “หนังไม่ตรงปก”

ไม่รู้เทคนิคการสร้างแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก ไม่รู้กฎหมายแรงงาน พิจารณาโทษทางวินัยไม่เป็น

ทำงานมาก็หลายปีแต่ไม่รู้ว่าทีมงานคนไหนต้องสอนหรือพัฒนาเรื่องอะไรบ้างในแต่ละปี และจะพัฒนาให้มีความสามารถถึงระดับไหนถึงจะดี

ประเมินผลการปฏิบัติแล้วรู้น้องสึกไม่เป็นธรรมและไม่ได้รับการยอมรับจากลูกน้อง แถม Feedback ผลการปฏิบัติงาน “ไม่เป็นมวย”

ขาดเทคนิคในการสื่อสาร สร้างแรงจูงใจ และบรรยากาศความผูกพันในการทำงานให้กับทีมงาน

ขาดทิศทางในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งๆที่ผู้บังคับบัญชาทำงานมาหลายสิบปี

ไม่กล้าแจ้งผลการปฏิบัติงาน หรือแจ้งแต่ก็แจ้งไม่เป็นมวย

การลาออกที่มีสาเหตุมาจากผู้บังคับบัญชา

สิ่งหนึ่งที่จะช่วยได้ด้วยการมอบโอกาสทางการเรียนรู้ให้ผู้บังคับบัญชาเหล่านั้นได้พัฒนาศักยภาพตนเอง เพราะคน (Man) เป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ (Corporate KPIs) ด้วยเหตุนี้ องค์กรยุคใหม่ทั้งภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการ ต่างก็มุ่งเน้นการอบรมและพัฒนา (Focus Training) เทคนิคการบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับผู้บังคับบัญชาที่ไม่ใช่สายงาน HR โดยตรง เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการบริหารจัดการคนและจัดการงานให้เป็นไปตามทิศทางและเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้

หลักสูตรฝึกอบรมนี้สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ที่จะช่วยให้ผู้บังคับบัญชาในองค์กรของท่านทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองในการบริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชา และสามารถบริหารจัดการบุคลากรภายในแบบมืออาชีพให้สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของธุรกิจ เพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กร

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

สามารถอธิบายบทบาท หน้าที่ และเทคนิคการจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลยุคใหม่ภายในหน่วยงาน (HRM & HRD for Non HR) ได้อย่างชัดเจน

สามารถตั้งคำถามในการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เสริมสร้างเทคนิคในการสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดีภายในทีมงาน

สามารถจัดทำหนังสือเตือนในการพิจารณาโทษทางวินัยได้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายแรงงาน

สามารถจัดทำ OJT Matrix ในการพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติและแจ้งผลการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เสริมสร้างเทคนิคในการสร้างแรงจูงใจในการทำงานให้กับทีมงาน

สามารถนำความรู้ และเทคนิคที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงานที่ตนเองดูแลรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน

หัวข้อสำคัญที่ท่านจะได้เรียนรู้ :

ส่วนที่ 1 : การประสบผลสำเร็จของธุรกิจกับการสร้าง Employee Engagement และ Motivation บุคลากร

ความสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน

การสร้างความสำเร็จของธุรกิจด้วยการสร้าง Employee Engagement และ Motivation ให้บุคลากร

ส่วนที่ 2 : บทบาทหน้าที่ของผู้บังคับบัญชายุคใหม่ในการบริหารจัดการบุคลากรภายในทีม

บทบาทหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน

บทบาทหน้าที่ในการทำงานร่วมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลกับผู้บังคับบัญชาทุกสายงาน

การบริหารงานบุคคลสำหรับผู้บังคับบัญชาให้ตอบโจทย์องค์กร

ส่วนที่ 3 : เทคนิคการบริหารคน เพื่อดึงดูด และเก็บรักษาบุคลากรสำหรับผู้บังคับบัญชา

แนวทางการดึงดูด และเก็บรักษาพนักงานให้อยากอยู่กับองค์กร

ส่วนที่ 4 : การเสริมสร้างทักษะการสื่อสาร และสร้างบรรยากาศให้ทีมงานเกิดแรงจูงใจในการทำงาน (Communication & Motivate Team)

เรื่องที่ลูกน้องต้องการให้ผู้บังคับบัญชาสื่อสารให้ทราบด้วยตนเอง

สื่อสารอย่างไรให้ได้ผลและโดนใจผู้ใต้บังคับบัญชา

11 แนวทางการสร้างบรรยากาศให้ทีมงานเกิดแรงจูงใจในการทำงาน

ส่วนที่ 5 : เทคนิคการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ สำหรับผู้บังคับบัญชายุคใหม่ (Selection and Interview Techniques for Non HR)

4 ประเด็นสำคัญใน Job Description ที่ใช้ในการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่

แนวทางการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ ด้วย Competency

Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติตั้งคำถามสัมภาษณ์งานอย่างไรไม่ให้ถูกผู้สมัครงานหลอก ?

แนวทางการการสัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ที่เสริมสร้าง Engagement (Interview and Selection based on Employee Engagement)

ส่วนที่ 6 : เทคนิคการสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี สำหรับผู้บังคับบัญชายุคใหม่ (Employee Relations Techniques for Non HR)

แนวทางการสร้างกิจกรรมเสริมสร้างความผูกพันภายในหน่วยงาน (Employee Relations Activity based on Employee Engagement)

กฎหมายแรงงานที่ Line Manager ต้องรู้

เทคนิคการพิจารณาโทษทางวินัยสำหรับ Line Manager แบบ HR Professional

5 หลักในการจัดทำหนังสือเตือนให้มีผลทางกฎหมาย

ตัวอย่าง แบบฟอร์มหนังสือเตือนที่มีบังคับตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติเขียนหนังสือเตือนอย่างไรให้มีผลทางกฏหมายแรงงาน

ส่วนที่ 7 : เทคนิคการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร สำหรับผู้บังคับบัญชายุคใหม่ (Training & Development Techniques for Non HR)

เทคนิคการนำ Competency ไปจัดทำ Training Road Mapในการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับทิศทางองค์กร

เทคนิคการนำ Competency ไปใช้ในการสอนงานด้วย Skill Matrix Plan

Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติจัดทำ Skill Matrix Plan อย่างไรให้สอดคล้องกับ Competency

ส่วนที่ 8 : เทคนิคการประเมินและแจ้งผลการปฏิบัติงาน สำหรับผู้บังคับบัญชายุคใหม่ (Performance Appraisal and Performance Feedback Techniques for Non HR)

ขั้นตอนสำคัญของการประเมินและแจ้งผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างไรให้เป็นธรรม ได้รับการยอมรับ และสร้างความผูกพันจากลูกน้อง (Performance Appraisal based on Employee Engagement)

เทคนิคการแจ้งผลงานสำหรับผู้บังคับบัญชา (Positive Performance Feedback) เพื่อให้ได้ทั้งใจและได้ทั้งงาน

ส่วนที่ 9 : เทคนิคการส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าตามสายอาชีพของพนักงาน สำหรับผู้บังคับบัญชายุคใหม่ (Career Path Techniques for Non HR)

การพัฒนาผลงาน (Performance) และความสามารถ (Competency) ในการส่งเสริมความก้าวหน้าของลูกน้องและสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Career Path based on Employee Engagement)

ตัวอย่างแบบฟอร์ม : การวิเคราะห์หา Competency Gap (Competency Assessment)

การพัฒนา Competency ด้วย IDP เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าตามสายอาชีพของลูกน้อง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ

เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน และผู้สนใจทั่วไป

 

รูปแบบ/วิธีการฝึกอบรม :

การบรรยาย (Lecture) ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)

การทำ Workshop : ในการกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion) ซึ่งกันและกัน

การระดมความคิด (Brain Stroming) และการนำเสนอความคิดเห็น

การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 33 ปี

วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY

วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย  

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์ ธนุเดช ธานี

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน