ติดต่อสอบถาม

หลักสูตร หัวหน้างานมือโปร์ (The Supervisor)

หลักสูตร หัวหน้างานมือโปร์ (The Supervisor)

หลักสูตร หัวหน้างานมือโปร์ (The Supervisor)

 

หลักการและเหตุผล

ส่วนใหญ่ของผู้บริหารระดับต้น หัวหน้างาน หรือ Supervisor เป็นผูัที่มีความเก่งในการทำงานและส่วนใหญ่

เช่นกันที่มีจุดอ่อนในด้านการบริหารคน ซึ่งจะทำให้หัวหน้างานพบกับปัญหาต่างๆที่ตามมา เช่น การไม่ให้ความร่วม

มือในการทำงาน หรือ การทำงานไม่ถึงเป้าหมายที่กำหนด ทำให้เราได้สร้างหลักสูตร จิตวิทยาการบริหารสำหรับหัวหน้างาน เพื่อเพิ่มทักษะของหัวหน้างานและพร้อมจะก้าวไปเป็นหัวหน้างานมือโปร์ โดยการอบรมจะเน้นกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติเพื่อการพัฒนาตนเอง

 

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

  1. เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นหัวหน้างานมือโปร์
  2. เพื่อสร้างการปรับเปลี่ยนและพัฒนาตนเองเพื่อการเป็นหัวหน้าที่มีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อต้องการให้เก่งทั้งด้านการบริหารงานและบริหารคน

 

หัวข้อการอบรมและสัมมนา

  1. บทบาทหน้าที่ของการเป็นหัวหน้างาน
  2. การทำงานเชิงรุกและการทำงานเชิงรับ
  3. กำแพงการพัฒนาตนเองของหัวหน้างาน
  4. การกำหนดเป้าหมาย การกระจายงาน การติดตามงาน
  5. ผู้นำและสไตล์การบริหารงาน
  6. เทคนิคการสร้างการสร้างแรงจูงใจทีมงาน
  7. การวิเคราะห์การสื่อสารเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ภายในทีม

 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรมสัมมนา : พนักงานทุกระดับ ทุกหน่วยงานของบริษัท

วิธีการอบรมสัมมนา :  บรรยาย/ ยกตัวอย่าง /วิดิทัศน์ /Workshop

ระยะเวลา : 1 วัน เวลา 09.00-16.00น. 

หมายเหตุ : หัวข้อที่เสนอสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการของลูกค้าหรือตามความคิดเห็นของวิทยากร.

 

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

                          E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ขอขอบคุณที่ท่าน ได้ให้โอกาสในการนำเสนอ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการท่านในโอกาสนี้ และโอกาสถัดไป

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน