ติดต่อสอบถาม

การจัดทำรายงาน HR เชิงบริหารเพื่อการจัดการ (พร้อมสูตร Excel)

การจัดทำรายงาน HR เชิงบริหารเพื่อการจัดการ (พร้อมสูตร Excel)

หลักสูตร การจัดทำรายงาน HR เชิงบริหารเพื่อการจัดการ (พร้อมสูตร Excel)

(HR Reporting for Managerial) 
 
ข้อมูลสำคัญสำหรับผู้บริหารองค์กร ที่ใช้ในการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และใช้ในการตัดสินใจเพื่อการบริหารจัดการ ก็คือความต้องการรายงาน(Reporting) จากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น รายงานด้านการขาย การเงิน การผลิต เป็นต้น และรายงานด้าน HR ก็เป็นรายงานที่ผู้บริหารมีความต้องการมากขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จหลักของการดำเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต  แต่ที่ผ่านมา HR มักจะนำเสนอรายงานที่เป็นเชิงปฏิบัติการเป็นส่วนใหญ่ จึงไม่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริหาร หลักสูตรนี้ จะได้เรียนรู้ถึงวิธีการจัดทำรายงานเชิงบริหาร รายงานใดที่ผู้บริหารต้องการ เทดนิควิธีการจัดทำรายงาน สูตรการคำนวณ และฝึกปฏิบัติการจัดทำด้วยโปรแกรม Excel  เพื่อจักได้จัดทำรายงานได้รวดเร็ว ถูกต้อง ตอบโจทย์ความต้องการ 
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลด้าน HR ที่มีผลต่อการตัดสินใจเชิงบริหารธุรกิจ
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมรู้วิธีการจัดทำรายงานและสูตรการคำนวณในรายงานต่าง ๆ
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรม Excel ในการจัดทำรายงาน เพื่อให้ได้รายงานที่ถูกต้อง รวดเร็ว
 
เนื้อหาหลักสูตร
1. กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลและข้อมูลสารสนเทศของงาน HR
2. ประโยชน์และความจำเป็นของรายงาน และลักษณะข้อมูลสารสนเทศของงาน HR ที่ดี
3. ปัจจัยสำคัญ 7 ประการ ในการพิจารณาจัดทำรายงานด้าน HR เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. กรณีศึกษาตัวอย่างรายงานและการใช้ประโยชน์จากรายงานในโมดูลต่าง ๆ 
5. การใช้สูตร Excel ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการจัดทํารายงาน  
6. Workshop ฝึกปฏิบัติการใช้สูตรที่ใช้บ่อยโดยโปรแกรม Excel
7. การบริหารทรัพยากรบุคคลในมุมมองทุนมนุษย์(Human Capital) 
8. ข้อมูลด้าน HR ที่ผู้บริหารองค์กร ต้องการใช้เพื่อการบริหารองค์กรและการตัดสินใจเชิงธุรกิจ
9. กรณีศึกษารายงานด้าน HR ที่ผู้บริหารต้องการ (พร้อมสูตรการวิเคราะห์และประโยชน์) อาทิเช่น 
• จำนวนและสัดส่วนต่าง ๆ ด้านกำลังคน  
• สูตรและการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการสรรหาคัดเลือกคนขององค์กร
• การคำนวณต้นทุนพนักงาน (Cost of Employee) และงบประมาณในด้าน ต่าง ๆ 
• สูตรและการวิเคราะห์เพื่อการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
• สูตรการคำนวณและวิเคราะห์กรอบอัตรากำลัง 
• สูตรและการวิเคราะห์ในการบริหารค่าจ้างเงินเดือน
• สูตรและการวิเคราะห์ในงานพัฒนาและฝึกอบรม
• ตัวชี้วัดที่สำคัญพร้อมสูตรการคำนวณของฝ่าย HR 
• ฯลฯ
10. ขั้นตอนและเทคนิคการทํา HR One-Page Report ที่ครบถ้วน เช้าใจทุกประเด็น สำหรับผู้บริหาร
 
ระยะเวลาอบรม 1 วัน
 
วิธีการฝึกอบรม
•    บรรยายแบบมีส่วนร่วม 
•    แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
•    Workshop 
- ถ้าสะดวกให้นำ Notebook มาด้วย
 
คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
•    ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
•    เจ้าของกิจการที่ต้องการข้อมูลรายงานด้าน HR
 

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน