ติดต่อสอบถาม

การกำหนดกลยุทธ์การบริหารงานและบริหารคน สำหรับผู้นำกลยุทธ์

การกำหนดกลยุทธ์การบริหารงานและบริหารคน สำหรับผู้นำกลยุทธ์

หลักสูตร การกำหนดกลยุทธ์การบริหารงานและบริหารคน สำหรับผู้นำกลยุทธ์

(Strategic Leadership)

หลักการและเหตุผล :

ความสำเร็จขององค์กรหรือหน่วยงานอยู่ที่กลยุทธ์ (Strategy) และกลยุทธ์ที่ดีต้องเชื่อมโยงสู่เป้าหมายขององค์กร (Corporate KPIs) หรือเป้าหมายของหน่วยงาน (Functional KPIs) ผู้บริหารยุคใหม่จึงต้องมี Competency การบริหารกลยุทธ์ (Strategic Management) ทั้งกลยุทธ์การบริหารงาน และกลยุทธ์การบริหารคน ในการขับเคลื่อนองค์กรฝ่ามรสุมการแข่งขันทางธุรกิจไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ด้วยเหตุนี้องค์กรชั้นนำยุคใหม่จึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้บริหารทุกระดับในองค์กรให้เป็น “ผู้นำเชิงกลยุทธ์” เพื่อเสริมสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ (Competitive Advantage) ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมภายนอก

หลักสูตรฝึกอบรมนี้สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ในการบริหารกลยุทธ์มาถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิค และประสบการณ์ในรูปแบบที่ “กระชับ เข้าใจง่าย และปรับใช้งานได้จริง”

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ :

-เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารกลยุทธ์ สำหรับผู้บริหารยุคใหม่ (Strategic Management for Modern Executive)

-เสริมสร้างเทคนิคในการกำหนกกลยุทธ์องค์กรด้วย SWOT Analysis และ TOWS Matrix

-สามารถกำหนดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective) ตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์ (Strategic Measures) เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Targets) และการริเริ่มเชิงกลยุทธ์ (Strategic Initiatives) ให้เชื่อมโยงสอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์องค์กรได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

-สามารถผ่องถ่ายกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ (Strategic Cascade) ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

-เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับไปปรับใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างเป็นรูปธรรม

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ :

Module 1 : การบริหารกลยุทธ์สำหรับผู้นำเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management for Strategic Leadership)

1) กลยุทธ์ (Strategy) ? และการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management) ?

2) ประเภทของกลยุทธ์ และระดับตำแหน่งที่ต้องบริหารกลยุทธ์ ?

3) ความสำคัญและจำเป็นของผู้นำที่ต้องวางแผนและบริหารกลยุทธ์ ?

4) กระบวนการในการบริหารแผนกลยุทธ์ (Strategic Management Process)

Module 2 : การกำหนดกลยุทธ์การบริหารงาน (Task Management Strategy for Strategic Leadership)

5) ขั้นตอนที่ 1 การกำหนดกลยุทธ์องค์กร (Organizational Strategic Formulation)

6) 3 เครื่องมือการจัดการในการวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารจัดการที่องค์กรชั้นนำนิยมใช้

7) แนวทางการกำหนดกลยุทธ์องค์กร

8) ขั้นตอนที่ 2 การผ่องถ่ายตัวชี้วัดระดับองค์กร (Corporate KPIs) และกลยุทธ์องค์กร (Company Strategy) สู่การปฏิบัติด้วย Balance Scorecard (Strategy Implementation)

9) แนวทางการกำหนดกลยุทธ์ฝ่ายงาน (Functional Strategy) ให้เชื่อมโยงกับทิศทางองค์กร/ธุรกิจ

Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติกำหนดกลยุทธ์ฝ่ายงาน (Functional Strategy) ให้เชื่อมโยงกับทิศทางองค์กร/ธุรกิจ

10) แนวทางการแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติด้วยแผนปฏิบัติงานขั้นเทพ (Effective Action Plan)

11) ขั้นตอนที่ 3 การควบคุม ติดตาม และประเมินผลกลยุทธ์ ด้วยการติดตามผลลัพธ์ของการทำงาน (Strategic Evaluation and Control)

12) แนวทางการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ด้วยการจัดทำบันทึกข้อตกลงผลงาน (Performance Agreement) ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดและเป้าหมายเชิงกลยุทธ์

Module 3 : การกำหนดกลยุทธ์การบริหารคน (People Management Strategy for Strategic Leadership)

13) การกำหนดกลยุทธ์การบริหารคนให้เหมาะสมกับ DISC

14) การกำหนดกลยุทธ์การบริหารคนตามสถานการณ์ (Situation Management Strategy)

15) การกำหนดกลยุทธ์ในการบริหารคนเก่ง (Talent Management)

16) การกำหนดกลยุทธ์การบริหารกลุ่ม Low Performance

Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติกำหนดกลยุทธ์การบริหารทีมงาน Talent และ Low Performance ให้เหมาะสมกับ DISC และสถานการณ์

รูปแบบ/วิธีการเรียนรู้ :

การบรรยาย (Lecture) ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques) ช่วยให้ผู้เรียนรู้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันที

การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) เชิงปฏิบัติการ : ที่กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

การแชร์ประสบการณ์

การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น

การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม  

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ :

ผู้บริหาร ผู้จัดการฝ่าย ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการแผนก ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก และหัวหน้าแผนก

ระยะเวลา : 1 วัน เวลา 09.00-16.00น. 

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์ ธนุเดช ธานี

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน