ติดต่อสอบถาม

การคิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและฉลาดตัดสินใจ

การคิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและฉลาดตัดสินใจ

หลักสูตร การคิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและฉลาดตัดสินใจ

(Complex problem solving & Decision making)

 

เคยเจอมั้ย...?

 • บางปัญหา ซับซ้อน ยากจะอ่านสถานการณ์ให้ขาด
 • บางปัญหา ตัดสินใจพลาด เพราะสถานการณ์เปลี่ยนไว และยังคลุมเครือ เวลาก็จำกัด
 • บางปัญหา แก้ไปแล้ว แต่ยังเกิดซ้ำอีก ฉันพลาดตรงไหน

ร่วมกันค้นหาทางออกผ่านหลักสูตรนี้...

วัตถุประสงค์ (Aim)

เพื่อสำรวจและพัฒนาขีดความสามารถในการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนด้วยตรรกะเหตุผล & ตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์และครบวงจร  ท่ามกลางโลกพลิกผัน  โดยมุ่งตอบโจทย์ 5 ประการ ได้แก่...

 1. จะสร้างให้ตระหนักเห็นความสำคัญในการพัฒนาการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางโลกพลิกผัน ทำอย่างไร?
 2. จะฝึกวิเคราะห์สาเหตุ & ปัจจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน ได้อย่างรวดเร็ว ทำอย่างไร?
 3. จะฝึกคิดแก้ปัญหาให้สร้างสรรค์เพื่อเพิ่มผลการปฏิบัติงาน & ตอบโจทย์ลูกค้า ทำได้อย่างไร?
 4. จะฝึกฉุกคิดทันคน & คิดต่างขยายมุมมอง เพื่อตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำอย่างไร?
 5. จะรับมือ & เรียนรู้ผ่านคำวิจารณ์คอมเมนต์ ข้อร้องเรียน ข้อผิดพลาด ได้อย่างสร้างสรรค์ ทำอย่างไร?

กำหนดการ & เนื้อหา (Content)

09.00 - 11.00 น.   Module I:   เข้าใจภาพรวม การคิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ในยุคโลกพลิกผัน…เพื่อ Aim 1

 • 5 จุดเปลี่ยนสู่ นักคิดแก้ปัญหามืออาชีพ
 • ถอดรหัส Solve…บันได 5 ขั้นแห่งการคิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อนอย่างครบวงจร
 • CEO’s success story: ถอดบทเรียน Solve เชิงวิเคราะห์
 • VUCA…4 ความท้าทายแห่งยุคโลกพลิกผัน
 • 4C…คุณสมบัติปัญหาที่ซับซ้อน 4 ประเภท และทางแก้
 • ERS…เคล็ดลับอ่านสถานการณ์ & จัดลำดับปัญหาอย่างมืออาชีพ
 • 4 Tools…สุดยอดเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ด้วยหลักคิด RCA (Root cause analysis)
 • กรณีศึกษา ระดับสากล & ระดับประเทศ: บทเรียนเชิงวิเคราะห์
 • กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Brain Riddle”…เพื่อเห็นความสำคัญการคิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อน
 • กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติ เทคนิค “สำรวจบุคลิกนักคิดแก้ปัญหามืออาชีพ” Solve

11.00 – 12.00 น.  Module II:  พัฒนาการระบุสาเหตุ & ทางแก้ที่ตรงจุด ดัวยหลักคิด Root cause analysis…เพื่อ Aim 2

 • RCA…กระบวนการวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาแบบยั่งยืน
 • 3P…เคล็ดวิชา “แกะรอย” หาสาเหตุ
 • Why-Why analysis...แว่นขยายส่องถึงรากปัญหา
 • ผังคิดค้น…สูตรสำเร็จเพิ่มประสิทธิภาพการวิเคราะห์ปัญหาที่ซับซ้อน
 • ผังก้างปลา (Fishbone diagram): ที่มา & วิธีใช้
 • Feedback loop effect…จุดเปลี่ยนแห่งการวิเคราะห์สาเหตุอย่างครบวงจร
 • กิจกรรมเชิงกระตุกคิด: “illusion picture”…เพื่อตระหนักความจำเป็นในการใช้เครื่องมือเพื่อแก้ปัญหา
 • กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติ เทคนิค “วิเคราะห์อย่างมีตรรกะ” 4 เครื่องมือ

13.00 – 14.00 น. Module III: พัฒนาการหาทางเลือก & สร้างทางแก้ ด้วยการเชื่อมโยงอย่างมีไหวพริบ เพื่อAim 3

 • Wise…ไขรหัสคิดไวไหวพริบ
 • กรณีศึกษา: ถอดบทเรียน Wise จากเค้าโครงเรื่องจริง
 • 3F+7Q…ไขปริศนา Pain Point (โจทย์ปวดใจ) ของลูกค้า
 • Wise + 5M1E = 3F สมการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์
 • SMART...5 เคล็ดลับนักแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 • กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Escape Riddle”...เพื่อตระหนักถึงวิธีคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์แบบเชื่อมโยง
 • กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติเทคนิค “คิดไวไหวพริบ” Wise

14.00 - 15.00 น.Module IV:พัฒนาการตัดสินใจ เปรียบเทียบ & เลือก ผ่านการตรวจสอบโดยใช้เหตุผล เพื่อAim 4

 • 6ม...6 รั้วกั้นขวางการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 • ฉันด่วนสรุป ? นี่คือ Bias...4 ภัยมืดทำให้ตัดสินใจพลาด
 • ทำไมเหยื่อคือฉัน ? นี่คือ 3ต...เคล็ดวิชาทันคน ทันเกม
 • 5F...รหัสลับนักคิดอย่างมีวิจารณญาณ (Critical thinking)
 • FACT…4 เบาะแสรู้ทันข่าวปลอม
 • Find...4 ชุดคำถามที่นักคิดอย่างมีวิจารณญาณ ต้องมี!
 • กรณีศึกษา: ถอดบทเรียน  5F จากเค้าโครงเรื่องจริง
 • Thinker…7 แนวทางพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 • กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “illusion picture”…เพื่อเข้าใจอุปสรรคการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
 • กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติ เทคนิค ทันคน ทันเกม 5F

15.00 - 15.45 น.Module V: พัฒนาปฏิบัติการ ลงมือทำ & ประเมินผล ด้วยการกล้าลองผิดลองถูกอย่างฉลาด...เพื่อ Aim 5

 • แค่รู้ไม่พอ? นี่คือ 2H ความลับแห่งนักคิดที่มีปัญญา
 • Jack Ma’s speech: กรณีศึกษา บทเรียนล้ำค่าของอาลีบาบา
 • 3S…รหัสลับแห่งการถอดบทเรียน (Learned lesson)
 • ABC…3 ขั้นตอนแห่งการปรับตัวไวระดับองค์กร
 • 10 แนวทางสร้างวัฒนธรรม เพื่อยกระดับการถอดบทเรียน ทั่วทั้งองค์กร
 • กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “illusion picture”…เพื่อตระหนักถึงอุปสรรคของการถอดบทเรียน
 • กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “ถอดบทเรียน” 3S

15.45 - 16.00 น.Module VI: ขยายผลฝึกอบรม

 • สรุปรวบยอด สาระสำคัญวันนี้
 • ปฏิบัติการ “รู้เปลี่ยนโลก”

หมายเหตุ: หยุดพักมี 3 ช่วงได้แก่ 1030, 1200, 1430; เวลาและเนื้อหาปรับได้ตามความเหมาะสม

รูปแบบการฝึกอบรม

 • 70/30 (Workshop/Theory), ถอดบทเรียนจากภาพยนตร์, Case study, Brainstorming, อภิปรายกลุ่ม, แบบสำรวจเชิงจิตวิทยา และกิจกรรมสนุกกระตุกคิด

กลุ่มเป้าหมาย

 • หัวหน้างาน, ผู้บริหาร ตลอดจน บุคคลผู้สนใจทั่วไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • Reskill 2030 ยกระดับทักษะอนาคต. ได้แก่ คิดแก้ปัญหาที่ซับซ้อน, คิดริเริ่มสร้างสรรค์, คิดตัดสินใจอย่างมีวิจารณญาณ
 • 4 เทคนิคพร้อมใช้ ได้แก่ 1. วิเคราะห์อย่างมีตรรกะ 2. คิดไวไหวพริบ 3. ทันคนทันเกม  4. ถอดบทเรียน
 • 4 เครื่องมือประเมิน ได้แก่ 5 จุดเปลี่ยนสู่นักคิดแก้ปัญหามืออาชีพ, 7 แนวทางพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ, 5 เคล็ดลับนักแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์, 10 แนวทางสร้างวัฒนธรรม เพื่อยกระดับการถอดบทเรียน ทั่วทั้งองค์กร

ข้อแตกต่าง & โดดเด่นของหลักสูตร

 ออกแบบให้ตอบโจทย์     วิทยากรมีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์  เน้นมีส่วนร่วม & ฝึกปฏิบัติเทคนิคที่ใช้ได้จริง  เน้น Reskill & Upskill เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนสำหรับอนาคต (Future skills)

 

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน