ติดต่อสอบถาม

การพัฒนาความสามารถบุคลากร ด้วยแผนพัฒนารายบุคคล (Competency Development with IDP)

การพัฒนาความสามารถบุคลากร ด้วยแผนพัฒนารายบุคคล (Competency Development with IDP)

หลักสูตร การพัฒนาความสามารถบุคลากร ด้วยแผนพัฒนารายบุคคล 

(Competency Development with IDP)

ยุคของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว การพัฒนาบุคลากรให้มีขีดความสามารถ (Competency) ตามตำแหน่งงาน องค์กรธุรกิจชั้นนำ หน่วยงานรัฐ และรัฐวิสาหกิจ ต่างก็นำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) มาเป็นเครื่องมือในการวางแผนและติดตามผลพัฒนาบุคลากร แต่ IDP ไม่ใช่แค่แผนที่ใครก็เขียนได้ การจัดทำ IDP ต้องเชื่อมโยงสอดคล้องกับเส้นทางการฝึกอบรม (Training Road Map) และเป้าหมายการทำงาน (KPI) หัวใจสำคัญของ IDP ต้องกำหนดว่า “แต่ละคนต้องได้รับการพัฒนา Competency เรื่องใด พัฒนาด้วยวิธีการใดที่เหมาะสมกับแต่ละ Competency และเหมาะสมกับคนแต่ละไสตล์ และพัฒนาภายในระยะเวลาไหนถึงจะหมาะสม รวมทั้งจะติดตามประเมินผลการพัฒนาอย่างไรให้เป็นรูปธรรม”

สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้น โดยใช้เทคนิคที่หลากหลายจากประสบการณ์ในการบริหารงานด้าน HRD และเป็นวิทยากรที่ปรึกษาในเรื่อง IDP ให้เหมาะสมสอดคล้องกับองค์กรของท่านโดยเฉพาะ เพื่อช่วยให้ท่านและองค์กรของท่านสามารถจัดทำและพัฒนาแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ได้อย่างเป็นระบบสอดคล้องกับสมรรถนะ (Competency) และผลการปฏิบัติงาน (Performance) ที่องค์กรคาดหวัง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันขององค์กร (Competitive Advantage) ด้วยการพัฒนาบุคลากร 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวคิด หลักการ ขั้นตอน เทคนิคในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และการพัฒนาบุคลากร

สามารถจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลของตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชาได้สอดคล้องกับสมรรถนะ (Competency) ของแต่ละตำแหน่งงาน และแผนที่เส้นทางการฝึกอบรม (Training Road Map) ของฝ่ายงานได้อย่างมืออาชีพ

สามารถนำผลจากแผนพัฒนารายบุคคลไปเชื่อมโยงต่อยอดกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) และเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ได้อย่างเป็นรูปธรรม

สามารถนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลและพัฒนาทีมงานได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ :

ส่วนที่ 1 : การพัฒนาความสามารถบุคลากรด้วย IDP ให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ (Competency Development VS Business Goals)

การพัฒนาความสามารถบุคลากรด้วย IDP ให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจ

ทำไมองค์กรต้องทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

ใครบ้างหนอที่ควรร่วมจัดทำ IDP ?

ความสัมพันธ์และเชื่อมโยงของ Strategy, Procedure, Work Instruction, Job Description, Competency, Training Roadmap กับ Individual Development Plan

ส่วนที่ 2 : ขั้นตอนการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลยุคใหม่ (Modern IDP Process)

ขั้นตอนสำคัญในการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล

ส่วนที่ 3 : การวิเคราะห์ Competency และจัดทำ Training Road Map ในการพัฒนาบุคลากร

Modern Job Description (JD) ต้นน้ำของการจัดทำ IDP ที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

กำหนด Competency ทั้งที กำหนดแบบยอดนิยม 5 ระดับพฤติกรรม (Competency Dictionary) หรือแบบสมัยใหม่ 4 ระดับขีดความสามารถดีหนอ ?

การเชื่อมโยง Competency จาก JD สู่แผนที่เส้นทางการพัฒนาบุคลากร (Training Road Map)

ก่อนจะทำ IDP เรามาทำ Training Road Map จาก Competency ของแต่ละฝ่าย/แผนกกันก่อนดีไหม ?

ตัวอย่าง : การจัดทำ Modern Training Road Map ของหน่วยงาน จาก JD

Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติจัดทำ Training Road Map จาก Competency ของแต่ละแผนก (Step 1)

ส่วนที่ 4 : Competency Assessment จาก Results อย่างไรให้ Competency Gap ชัดเจนและน่าเชื่อถือ

แนวทางการวิเคราะห์ Competency Gap ในการพัฒนาความสามารถตาม Training Road Map

ตัวอย่าง : แบบฟอร์ม Competency Assessment ในการประเมิน Competency Gap

Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์หา Competency Gap เพื่อเตรียมจัดทำ IDP (Step 2)

ส่วนที่ 5 : เทคนิคการจัดทำ IDP ในการพัฒนาความสามารถบุคลากร (Competency Development with IDP)

แนวทางการจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ให้สอดคล้องกับ Competency Gap

ตัวอย่าง : การนำ Competency Gap มาจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)

Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนพัฒนารายบุคคลจาก Competency Gap (Step 3)

ส่วนที่ 6 : แนวทางการพัฒนาความสามารถบุคลากร (IDP Methods)

วิธีการพัฒนาความสามารถบุคลากร (Competency Development) ให้สอดคล้องกับ Competency Gap ด้วยหลัก 3E : 10% + 20% + 70%

ส่วนที่ 7 : การติดตาม การประเมินผล และรายงานผลการพัฒนาตาม IDP

วิธีการติดตาม การประเมินผล และรายงานผลการพัฒนาตาม IDP

ตัวอย่าง : วิธีการติดตาม และการประเมินผลการพัฒนาตาม IDP

ตัวอย่าง : การรายงานผลการพัฒนาแบบ Visual Control ด้วย Group Development Plan (GDP)

ส่วนที่ 8 : แนวทางการนำ IDP ไปเชื่อมโยงกับระบบการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD System)

การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training and Development) ตาม Training Road Map (TRM)

การประเมินผลประจำปี ด้วย Competency (Performance Appraisal base on Competency)

การวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path)

IDP Key Process

วิธีการในการเรียนรู้ :

การบรรยาย (Lecture) ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)

การแชร์ประสบการณ์ตรงจากที่ปรึกษา IDP

การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) เชิงปฏิบัติการ

การระดมความคิด (Brain Strom) กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion) เรียนรู้ซึ่งกันและกัน และการนำเสนอความคิดเห็น

การตอบข้อซักถาม

 

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 33 ปี

วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY

วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ :

เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก นักบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับ และผู้สนใจทั่วไป

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์ ธนุเดช ธานี

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน