ติดต่อสอบถาม

การเสริมสร้างค่านิยมองค์กรเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

การเสริมสร้างค่านิยมองค์กรเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

หลักสูตร การเสริมสร้างค่านิยมองค์กรเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

(Build up Core Values for Business Sustainability)

 

องค์กรสมัยใหม่ที่มีการกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ร่วมกันในการทำงาน การที่องค์กรจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและกลยุทธ์ที่กำหนดได้นั้น ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกคนทำงาน โดยมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของเพื่อให้งานของตนเองและส่วนงานมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กร  นอกจากนั้นแล้ว คนทำงานยังต้องมีค่านิยมองค์กร หรือ Core Values ที่ทุกคนในองค์กรต้องมีเหมือนกัน เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการทำงานร่วมกัน ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรไปสู่เป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หลักสูตร Build up Core Value for Business Sustainability เป็นหลักสูตรสำคัญที่ออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกลยุทธ์การกำหนดค่านิยมองค์กรเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งกลยุทธ์การปลูกฝังค่านิยมองค์กรให้กับพนักงานในทีมงานมีความรู้ความเข้าใจและสามารถแสดงพฤติกรรมการทำงานตามค่านิยมหลักขององค์กร (Core Values) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกุญแจสำคัญที่จะช่วยสร้างองค์กรที่เป็นสุขและสร้างความสำเร็จแก่ธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

 

รายละเอียดหัวข้อการฝึกอบรม

1. ผู้เข้าร่วมสัมมนาเข้าห้องสัมมนา

2. กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์

3. ที่มาและประโยชน์ของค่านิยมองค์กร

4. Workshop: ใช้ชีวิตการทำงาน และมีพฤติกรรมสะท้อนค่านิยมองค์กร Core Values ตามบทบาทของแต่ละคน

5. เทคนิคการสร้างและปลูกฝังค่านิยมองค์กร Core Values ให้กับทีมงาน

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากหลักสูตรนี้

  • มีความเข้าใจและตระหนักถึง “ที่มาและประโยชน์” ของ Core Values ของบริษัท
  • ผู้ผ่านการฝึกอบรมเข้าใจ Core Value ของบริษัท และมีแนวทางปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองให้สอดคล้องกับ Core Values เพื่อขับเคลื่อนให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
  • ผู้บริหารมีพฤติกรรมสะท้อน Core Values” ตามบทบาทของแต่ละคน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานในสายงาน

รูปแบบการฝึกอบรม

เกมส์/กิจกรรมประกอบการเรียนรู้ 50%

แบ่งกลุ่มทำกรณีศึกษา 30%

การบรรยาย 20%

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน