ติดต่อสอบถาม

เปลี่ยนงาน Training & Development ให้เป็น HRD Professional

เปลี่ยนงาน Training & Development ให้เป็น HRD Professional

หลักสูตร เปลี่ยนงาน Training & Development ให้เป็น HRD Professional

งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Resources Development : HRD) HRD ยุคปัจจุบันเน้นงานเชิงกลยุทธ์ในการทำงานแบบ HR Business Partner (HRBP) ในการสนับสนุนและผลักดัน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์องค์กร เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าและ ผู้ใช้บริการ ในการสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนขององค์กร ด้วยเหตุนี้องค์กรชั้นนำยุคใหม่จึงได้ปรับโฉมการทำงาน Training ไปสู่การทำงานแบบ HRD Professional

สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นจากประสบการณ์เป็นที่ปรึกษาและวิทยากรที่จะช่วยให้ท่านเรียนรู้ภารกิจหลักของ HRD การกำหนดกลยุทธ์ HRD Professional และการเลือกใช้เครื่องมือ HRD แบบ “กระชับ เข้าใจง่าย และปรับใช้งานได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม”

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

สามารถอธิบายภารกิจหลักของงาน HRD Function ที่สนับสนุนและผลักดันการดำเนินงานองค์กรได้

สามารถกำหนดแนวทางเปลี่ยนแปลงงาน Training ให้เป็น HRD ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับการดำเนินงานขององค์กร

สามารถกำหนดกลยุทธ์ HRD ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจนเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์องค์กร

สามารถเลือกใช้เครื่องมือ HRD ให้สอดคล้องกับ HRD Strategy ได้

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้

ส่วนที่ 1 : 4 ภารกิจหลักของงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD Function) ที่สนับสนุนและผลักดันการดำเนินงานองค์กร

ภารกิจหลักของงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training and Development : T&D) ที่สนับสนุนและผลักดันการดำเนินงานองค์กร

ภารกิจหลักของงานพัฒนาองค์กร (Organization Development: OD) ที่สนับสนุนและผลักดันการดำเนินงานองค์กร

ภารกิจหลักของงานบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management : PM) ที่สนับสนุนและผลักดันการดำเนินงานองค์กร

ภารกิจหลักของงานพัฒนาสายอาชีพ (Career Development : CD) ที่สนับสนุนและผลักดันการดำเนินงานองค์กร

Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติกำหนดแนวทางเปลี่ยนงาน Training & Development ให้เป็น HRD ที่สนับสนุนและผลักดันการดำเนินงานองค์กร

ส่วนที่ 2 : เทคนิคการกำหนดกลยุทธ์ HRD ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์องค์กร (HRD Strategic Planning Technique)

3 เครื่องมือในการวิเคราะห์และกำหนดกลยุทธ์

กระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Strategic Management Process)

ขั้นตอนและวิธีการวางแผนกลยุทธ์ HRD สำหรับ HRD มืออาชีพ

Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติกำหนดกลยุทธ์ HRD ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์องค์กร

ส่วนที่ 3 : เคล็ด (ไม่) ลับการเลือกใช้ 13 เครื่องมือ HRD ให้สอดคล้องกับ HRD Strategy

เทคนิคการนำ Job Description ไปปรับใช้ในงาน HRD ทั้ง 4 Function

เทคนิคการนำ Competency ไปปรับใช้ในงาน HRD ทั้ง 4 Function

เทคนิคการนำ Training Road Map ไปปรับใช้ในงาน HRD ทั้ง 4 Function

เทคนิคการนำ Individual Development Plan (IDP) ไปปรับใช้ในงาน T&D, PM และ CD

เทคนิคการนำ Skill Matrix ไปปรับใช้ในงาน HRD ทั้ง 4 Function

เทคนิคการนำ Organization Diagnosis ไปปรับใช้ในงาน OD

เทคนิคการนำ KPIs / OKRs ไปปรับใช้ในงาน HRD ทั้ง 4 Function

เทคนิคการนำ Culture Change ไปปรับใช้ในงาน HRD ทั้ง 4 Function

เทคนิคการนำ Transformative Leadership ไปปรับใช้ในงาน HRD ทั้ง 4 Function

เทคนิคการนำ Strategy Change ไปปรับใช้ในงาน HRD ทั้ง 4 Function

เทคนิคการนำ Career Path ไปปรับใช้ในงาน HRD ทั้ง 4 Function

เทคนิคการนำ Succession Plan ไปปรับใช้ในงาน HRD ทั้ง 4 Function

เทคนิคการนำ Talent Management ไปปรับใช้ในงาน HRD ทั้ง 4 Function

Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติเลือกใช้ HRD Tools ให้สอดคล้องกับ HRD Strategy

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ :

เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร และนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD) ทุกระดับ

 

รูปแบบ/วิธีการการเรียนรู้

o การบรรยาย (Lecture) ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่

o การแชร์ประสบการณ์ตรงจากที่ปรึกษาด้าน HRD

o การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) เชิงปฏิบัติการ และระดมความคิด (Brain Strom)

o การตอบข้อซักถามแบบเจาะลึกภาคปฏิบัติ

 

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 33 ปี

วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY

วิทยากรพิเศษ HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

อดีตกรรมการสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) 2 สมัย 

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์ ธนุเดช ธานี

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน