ติดต่อสอบถาม

พัฒนาทักษะการประสานงานและการทำงานร่วมกันอย่างมืออาชีพ

พัฒนาทักษะการประสานงานและการทำงานร่วมกันอย่างมืออาชีพ

หลักสูตร พัฒนาทักษะการประสานงานและการทำงานร่วมกันอย่างมืออาชีพ

(Coordination Skills)

ความสำคัญของหลักสูตร

องค์กรสมัยใหม่ที่มีการกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ร่วมกันในการทำงาน ผู้บริหารส่วนใหญ่ต่างตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น  องค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องอาศัยคนทำงานที่มีทักษะการทำงานอย่างมืออาชีพ โดยมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของเพื่อให้งานของส่วนงานมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กร  การมีทักษะการทำงานเป็นทีมให้เป็นหนึ่งเดียวกัน (Teamwork) มีทักษะในการสื่อสาร (Communication Skills) เพื่อถ่ายทอดข้อมูล แนวคิด เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เกิดการประสานงานงานที่ดี (Coordination) ตลอดจนมีทักษะในการควบคุมอารมณ์และบริหารจัดการตนเองได้ดี สามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน

หลักสูตร “Coordination Skills” เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นการเสริมทักษะสำคัญของคนทำงานยุคใหม่ ให้มีเป้าหมายในการทำงาน สามารถดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด  โดยการสื่อสารและประสานงานกับทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นส่วนงานเดียวกันหรือข้ามสายงาน (Cross Functional Team) ตลอดจนมีทักษะในการบริหารจัดการตนเองที่ดีเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน การรับฟัง การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิกในทีม และการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างแผนกที่เกี่ยวเนื่องกัน
 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะและเข้าใจกระบวนการสื่อสาร สามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิดการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทัศนคติและทักษะในการทำงาน สามารถบริหารจัดการตนเองได้ดี เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กรได้

หัวข้อการบรรยาย/กิจกรรม

1.สร้างความสัมพันธ์ (ละลายพฤติกรรม)

-กิจกรรมส่งเสริมให้กล้าแสดงออก สร้างความสนิทสนมให้รู้จักกันมากขึ้น ระหว่างเพื่อนร่วมงาน ระหว่างแผนกเพื่อหลอมละลายอัตตาหลอมใจเป็นหนึ่ง สร้างความคุ้นเคยสนิทสนมข้ามแผนก  ปรับทัศนคติเพื่อที่จะเข้าสู่แนวคิดความสำคัญของการทำงานร่วมกันแบบข้ามสายงาน

2.เรียนรู้ตัวเอง เพื่อเข้าใจผู้อื่น...จุดเริ่มต้นของ “Teamwork”

 • Generation @ Work: ต่างคน ต่างวัย จะอยู่ร่วมกันอย่างไรดี?
 • เทรนด์เรื่องประชากรในที่ทำงาน
 • เมื่อต้องร่วมงานกับคนต่างวัย

3. เรียนรู้ “เทคนิคการทำงานร่วมกันแบบข้ามสายงาน กระบวนการสร้างทีมเพื่อความยั่งยืน”

 • ความสำคัญของ “การทำงานร่วมกันแบบข้ามสายงาน”

            -กิจกรรม “อกเขา อกเรา”

            -การฝึกมองภาพการทำงานทั้งระบบ เพื่อปรับใช้ในการทำงาน และแนวทางการทำงานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในทีมงาน

 • เทคนิคการสื่อสารและการประสานงานเพื่อให้ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน

            -กิจกรรม “คุณเป็นคนสไตล์ไหน?

            -เข้าใจและเรียนรู้เทคนิคการสื่อสารกับคนแต่ละสไตล์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประสานงานแบบข้ามสายงาน

 • การทำงานร่วมกันแบบข้ามสายงาน กระบวนการสร้างทีมเพื่อความสำเร็จอย่างยั่งยืน

            -กรณีศึกษา : รูปแบบการทำงานแบบข้ามสายงานแบบต่างๆ (Cross Functional Approach)

            -Workshop : สร้างสรรค์แบบจำลอง Team Alignment ขององค์กร

            -เข้าใจแนวทางการทำงานร่วมกัน เสริมสร้างความแข็งแกร่งของการทำงานข้ามสายงานต่างๆในองค์กร

ผู้เข้ารับการอบรม

 • พนักงานทุกระดับ จำนวน  รุ่นละไม่เกิน  40 ท่าน

ระยะเวลา

 • ระยะเวลา 1 วัน
 • เวลา 09.00 – 16.00 น.     

วิทยากร

 • อาจารย์ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่และการบริหารผลงานเชิงกลยุทธ์

รูปแบบวิธีการฝึกอบรม

 • Activity Based Learning

สิ่งที่คาดว่าจะได้รับหลังจากเสร็จสิ้นการอบรม

 • ผู้ผ่านการอบรมเข้าใจหลักการทำงานร่วมกันแบบข้ามสายงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลงานภายในองค์กรให้สูงขึ้น
 • ผู้ผ่านการอบรมกล้าแสดงความคิดเห็นในกลุ่มงานมากขึ้น เกิดความเข้าใจระหว่างบุคคลมากขึ้นและพร้อมจะปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น
 • ผู้ผ่านการอบรมเกิดการใช้ศักยภาพเพิ่มขึ้นในมุมมองด้านต่างๆ เกิดความร่วมมือร่วมใจในการทำงานแบบข้ามสายงานให้เกิดประสิทธิภาพ และส่งผลให้เกิดความร่วมมือในระดับองค์กร

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน