ติดต่อสอบถาม

การจัดทำ Training Roadmap และ IDP ของพนักงาน

การจัดทำ Training Roadmap และ IDP ของพนักงาน

หลักสูตร การจัดทำ Training Roadmap และ IDP ของพนักงาน 

(Training & IDP to drive The Company Objectives)    

 
แผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) คือ กรอบหรือแนวทางที่จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายของหน่วยงานและสายอาชีพของตน โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาจุดอ่อน (weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength) ของบุคลากรในหน่วยงาน และจะมีประโยชน์อย่างยิ่งหากแผนพัฒนารายบุคคลนั้นถูกจัดทำให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เป้าหมายและความต้องการขององค์กร ตามระบบสมรรถนะขององค์กร ( Competency Training Roadmap) เพื่อให้มีบุคลากรมีศักยภาพพร้อมที่จะขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
- เรียนรู้หลักการในการทำ Competency Based Training Roadmap
- เรียนรู้หลักการ กระบวนการ ตลอดจนวิธีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล (IDP) 
- เพื่อให้เข้าใจถึงแนวคิดและความสำคัญของระบบ Competency ที่มีต่อการจัดทำแผน IDP 
- สามารถกำหนดแผนพัฒนาบุคลากรรานบุคคล (IDP) ได้อย่างเหมาะสมกับบุคลากรแต่ละท่าน 
 
เนื้อหาหลักสูตร
 1. องค์ประกอบและกระบวนการจัดทำ Training Roadmap 
• การวิเคราะห์เป้าหมายและความต้องการด้านสมรรถนะ(Competency) ขององค์กร 
• Competency ปัจจัยที่นำมาใช้กำหนด IDP คืออะไร  มีกี่ประเภท และมีความสำคัญอย่างไร ?
• แหล่งข้อมูลและการวิเคราะห์ในการจัดทำ Core Competency  & Managerial Competency
• การวิเคราะห์หาสมรรถนะที่ต้องการตามขอบข่ายหน้าที่ความรับผิดชอบของงาน (Job Competency)
• หลักการกำหนดเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ(Career Path) 
• Competency และความสัมพันธ์ในการทำTraining Roadmap ทั้ง Core, Function & Managerial Competency
Workshop: การจัดทำ Training Road Map ตามหลัก Competency
2.  แนวคิด และกลักการของ Individual Development Plan : IDP 
• แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) คืออะไร มีความสำคัญและวัตถุประสงค์อย่างไร
• บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และ บทบาทในการจัดทำ IDP
• ขั้นตอนการทำ IDP: Individual Development Plan และลักษณะที่ดีของ IDP
3.  การประเมินหาช่องว่างสมรรถนะ(Gap Assessment) เพื่อสรุปประเด็นเนื้อหาหลักสูตรฝึกอบรมเป็นรายบุคคล
4.  การกำหนดหลักสูตรฝึกอบรมตามระดับช่องว่างของ Competency แต่ละประเภท 
5. การระบุเครื่องมือ/ วิธีการพัฒนาพนักงาน 
o เครื่องมือและวิธีการฝึกอบรมในห้องเรียน (Classroom Training)
o เครื่องมือและวิธีการอื่นที่ไม่ใช่การฝึกอบรมในห้องเรียน (Non – Classroom Training)
Workshop: การจัดทำแผนพัฒนาส่วนบุคคล (IDP)
6. การพัฒนาพนักงานให้มี Multi-Skills 
o ความสำคัญและวัตถุประสงค์ของ Multi-Skills กับการพัฒนาบุคลากร
o ขั้นตอนการจัดทำ Multi-Skills
7. การติดตามและประเมินผลตามแผน IDP (IDP Monitoring)
8. แนวคิดและความแตกต่างของการจัดทำ IDP ตาม Career path , Successor Plan และ Talent Management 
     
 วิธีการฝึกอบรม
-   การบรรยายอย่างมีส่วนร่วม (Participative Techniques) 
-   อภิปรายกลุ่ม
-   กรณีศึกษา (Case Study) และ ฝึกปฏิบัติ (Workshop)
 
เหมาะสำหรับ
• ผู้บริหารองค์กร  หน่วยงาน  หัวหน้างาน 
• หน่วยงานทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน