ติดต่อสอบถาม

หลักสูตร พัฒนาทักษะการฟัง (Listening)

หลักสูตร พัฒนาทักษะการฟัง (Listening)

หลักสูตร พัฒนาทักษะการฟัง (Listening)

หลักการและเหตุผล:

          ถ้าพูดถึงการสื่อสารส่วนใหญ่จะมุ่งไปที่ การพูด ภาษากาย น้ำเสียง ในการสื่อสารที่ดีสิ่งที่ขาดไม่ได้ และจะทำให้ประสบผลสำเร็จในการสื่อสารครั้งนั้น คือการฟัง  

การสื่อสารที่ดีไม่ใช่เพียงแค่การพูดดีให้คนอื่นเข้าใจเพียงอย่างเดียว แต่ยังรวมถึงความเข้าใจผู้อื่นอย่างแท้จริง  การทำงานร่วมกันในองค์กร ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นหรือมีข้อขัดแย้ง  หลายสาเหตุมาจากการฟังไม่ดีในขณะสื่อสาร ไม่มีสมาธิ ไม่อยากฟัง ทำให้การรับฟังและให้ความหมายกับการพูดของคู่สนที่ต่างกัน  หรือการจับประเด็นไม่ถูก ทำให้ใจความสำคัญหายไป ขาดเป้าหมายในการสนทนา จึงทำให้งานไม่ได้ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์:

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจความหมายและความสำคัญของการฟัง
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจวิธีการสื่อสาร การโน้มน้าวใจจากการ”ฟัง”
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจการสนทนาและเป็นผู้ฟังเชิงรุกในการเป็นผู้ฟังและผู้ถามอย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม:

Module # 1 :  สำรวจตัวเองในการฟัง

 • สำรวจตัวเองในการฟังจาก workshop Point of you caching card  ตามแนวทางโค้ช(เครื่องมือในการทำ workshop ระดับโลก)
 • ทัศนคติที่ดีในการเป็นผู้รับฟังที่ดี
 • เรียนรู้ 4 ระดับในการฟัง
 • Workshop สำรวจการฟังของตนเอง

Module # 2 :  ทักษะการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ

 • องค์ประกอบของการฟังที่มีประสิทธิภาพ
 • เทคนิคการฟังเชิงรุก (การฟังที่ดี + การถาม)
 • การฟัง 3 ขั้นตอนในเทคนิคการฟังเชิงรุก และข้อดีที่ได้จากการฟังเชิงรุก
 • การฟังในบทบาทสถานการณ์ต่าง ๆ จำลองเหตุการณ์ในการฟัง

Roleplay /Workshop 

 • ทักษะการจับประเด็นในการฟัง
 • ทักษะการถามที่มีประสิทธิภาพ

Roleplay /Workshop 

สรุปการเรียนรู้ ถาม ตอบ

รูปแบบการสัมมนา:

 1. การบรรยายแบบมีส่วนร่วม                                               30 %
 2. Roleplay / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม     70 %
 3. วิทยากร Facilitator
 4. มอบของรางวัลผู้เข้ารับการอบรม

 

ระยะเวลาอบรม : จำนวน 1 วัน/รุ่น ตั้งแต่เวลา 09.00-16.00 น.

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest

E-mail: info@chosenthebest.com www.chosenthebest.com

อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน