ติดต่อสอบถาม

การเพิ่มทักษะ Upskill Reskill ในองค์กร

การเพิ่มทักษะ Upskill Reskill ในองค์กร

หลักสูตร การเพิ่มทักษะ Upskill Reskill ในองค์กร

หลักการและเหตุผล

Upskill - Reskill คือ หัวใจสำคัญ ที่ทำให้ตัวเราสามารถอยู่รอดต่อไปได้ในยุค Digital Disruption 

ที่กล่าวเช่นนี้เพราะการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเป็นยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ควหมายของ  Upskill คือ การพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะที่เรามีให้ดีกว่าเดิม   Reskill คือ การสร้างทักษะขึ้นมาใหม่ที่จำเป็นต่อการทำงาน

World Economics Forum (WEF) ได้ออกมาเปิดเผยว่า นับจากตอนนี้จนถึงปี 2027 องค์กรทั้งในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมควรที่จะจัดการอบรมเพื่อพัฒนาและยกระดับทักษะที่มีให้ดีกว่าเดิม (upskill) รวมถึงสร้างทักษะใหม่ ๆ ที่จำเป็นต่อการทำงาน (reskill) ให้กับพนักงาน เพื่อที่องค์กรจะได้พัฒนาตามเทคโนโลยีอย่างสมบูรณ์แบบ   ซึ่งคาดการณ์ถึง ทักษะที่จำเป็นในอนาคตและศึกษาถึงการเติบโตของความต้องการขององค์กรต่อทักษาะของพนักงานด้วย  จะเห็นได้ว่าองค์กรจะต้องทำแผนการพัฒนาบุคลากรในทักษะที่มีอยู่แล้วเพื่อปฏิบัติงานได้มีประสิทธิภาพขึ้น รวมถึงการวางแผนในการสร้างทักษะขึ้นมาใหม่

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของการ Upskill - Reskill ที่สำคัญต่อองค์กร

หัวข้อในการเรียนรู้

กิจกรรมก่อนการอบรม : สำรวจแนวคิดต่อพัฒนาตนเองในแนวทางการโค้ชโดยวิทยากรใช้เครื่องมือการโค้ชระดับโลก Points of you Coaching card  ทบทวนตนเองในปัจจุบันนำสู่การพัฒนา

 1. เรียนรู้ความหมาย ความสำคัญของการ Upskill - Reskill ที่สำคัญต่อองค์กร
 2. เรียนรู้ทักษะจากการสำรวจของ WEF ในทักษะของคนทำงานในองค์กรต้องมีตั้งแต่วันนี้ถึง 2027
 3. เรียนรู้แนวโน้มการพัฒนาทักษะที่ควรเรียนรู้ และจำเป็นต้องมีถ้าอยากเป็นบุคลากรที่องค์กรต้องการ
 4. เรียนรู้การวิเคราะห์ SWOT ของตนเองเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและวิทยากรให้การแนะนำเพิ่มเติม
 5. เรียนรู้ประโยชน์ของการ Upskill - Reskill  ที่มีต่อตนเองในบทบาทปัจจุบันและประโยชน์กับองค์กร
  ค้นหาทักษะที่ตัวเองต้องพัฒนาในบทบาทของตนเอง Up skill
  ค้นหาทักษะที่ตัวเองต้องพัฒนาในบทบาทของตนเอง Re skill

           วิทยากรให้คำแนะนำเพิ่มเติม

6.เรียนรู้วิธีการต่าง ๆ ที่จะทำให้การพัฒนาทักษะ Upskill - Reskill ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

 • การวางแผนด้วยหลัก SMART พัฒนาตนเอง(ระดับบุคคล) ในทักษะของการ Upskill - Reskill  แนวทางการโค้ชตามที่ได้ทำ Workshop
 • การดำเนินการพัฒนารายบุคคล (ถ้าองค์กรมี IDP สามารถจัดส่งเป็นข้อมูลให้กับทางวิทยากรได้)
 • การประเมินผล หรือการประเมินตนเองในการเปลี่ยนแปลงพัฒนา Upskill - Reskill 
 • การทบทวน และ Feedback อย่างสร้างสรรค์กับทีมโดยหัวหน้าในหลักการของการเป็นโค้ช

          Workshop # การวางแผนการพัฒนาตนเอง Upskill - Reskill 

(แนวทางการประเมินตนเอง ทางวิทยากรจะให้แนวทางเพื่อให้เห็นผลลัพธ์ในการพัฒนาของตนเอง)

7.เรียนรู้เทคนิคการพัฒนาทักษะ Upskill - Reskill  ด้วยช่องทางต่าง ๆ ในปัจจุบัน  

Podcast , You tube, E-learning etc. วิทยากรให้คำแนะนำ)

8.เรียนรู้การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning)  การสร้างโคร่งสร้างกลยุทธ์ (Strategy Framework) ในการพัฒนาทักษะ Upskill - Reskill 

9. สรุปแนวทางในการพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับองค์กร

หมายเหตุ : ถ้าองค์กรมี IDP ของแต่ละตำแหน่งงานที่เข้ารับการอบรมสามารถเป็นข้อมูลให้ทางวิทยากรเพื่อความสอดคล้องกับองค์กรในการที่พนักงานพัฒนา Upskill - Reskill  ของตนเอง

รูปแบบการสัมมนา

 1. การบรรยายแบบมีส่วนร่วม                                                                    40 %
 2. วิทยากรให้คำแนะนำ , โค้ช และ Facilitator                                                 30 %
 3. กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม/รายบุคคล           30 %

ระยะเวลาอบรม :

 • 1 วัน ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน