ติดต่อสอบถาม

เทคนิคการเขียนจดหมายเชิงธุรกิจ

เทคนิคการเขียนจดหมายเชิงธุรกิจ

หลักสูตร เทคนิคการเขียนจดหมายเชิงธุรกิจ

(Effective Business Writing)

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจความหมาย และความสำคัญของการเขียนจดหมาย/หนังสือธุรกิจในรูปแบบต่างๆ ได้อย่างมืออาชีพ

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมข้าใจหลักการพื้นฐานในการเขียนข้อความส่วนต่างๆ ของจดหมาย/หนังสือได้อย่างมี ประสิทธิภาพ

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถเขียนหนังสือ/จดหมายติดต่อธุรกิจแต่ละชนิดได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน ครอบคลุม กระทัดรัด และตรงวัตถุประสงค์

 

ประเด็นการสัมมนา

1. เทคนิค 5 หลักการสำหรับการเขียนจดหมายเชิงธุรกิจฉบับมืออาชีพ

2. หลักการเขียนหนังสือติดต่อธุรกิจ

         - การเขียนหัวเรื่อง เนื้อเรื่อง จุดประสงค์ของเรื่อง การเขียนท้ายเรื่อง

         - Workshop: ฝึกปฏิบัติการเขียนหนังสือราชการ/หนังสือธุรกิจ

3. ศิลปะในการเขียนจดหมาย/หนังสือแต่ละชนิด และตัวอย่าง

         - การเขียนจดหมาย/หนังสือการเริ่มสัมพันธ์ทางธุรกิจ

         - การเขียนจดหมาย/หนังสือการยืนยันการนัดหมาย

         - การเขียนจดหมาย/หนังสือการเจรจาธุรกิจ/ยกเลิกเจรจาทางธุรกิจ

         - การเขียนจดหมาย/หนังสือตักเตือนหรือตำหนิ

         - การเขียนจดหมาย/หนังสือตอบปฏิเสธ

         - การเขียนจดหมาย/หนังสือขอร้อง

         - การเขียนจดหมาย/หนังสือขอความร่วมมือ

         - การเขียนจดหมาย/หนังสือขอความช่วยเหลือ

         - Workshop: ฝึกปฏิบัติการเขียนจดหมาย/หนังสือติดต่อธุรกิจกับหน่วยงาน

         (ฝึกจากกรณีจดหมายที่ใช้จริงในงาน)

4. หลักในการตรวจร่าง และการแก้ร่างหนังสือติดต่อธุรกิจ

5. การทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาในรูปแบบง่าย

         - Workshop: ฝึกปฏิบัติการทำบันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาในรูปแบบง่ายๆ

6. เสริมทักษะในการเขียนหนังสือติดต่อราชการ /ธุรกิจ

7. สรุปประเด็น/คำถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ปิดการสัมมนา

วิธีการฝึกอบรม – สัมมนา

เป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Dynamic & Workshop) เน้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน (Learning by Doing and Participating with Experiences) ซึ่งประกอบด้วย

{ การบรรยาย { กิจกรรม และเกม { การแสดงออก

{ กลุ่มสัมพันธ์ { การแสดงความคิด ถาม – ตอบ

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ดร.พิพัฒน์พล เพ็ชรเที่ยง

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน