ติดต่อสอบถาม

การบริหารงานบุคคลสำหรับผู้บังคับบัญชา (HR For Non HR)

การบริหารงานบุคคลสำหรับผู้บังคับบัญชา (HR For Non HR)

หลักสูตร การบริหารงานบุคคลสำหรับผู้บังคับบัญชา (HR For Non HR)

หลักการและเหตุผล :

เป็นที่ทราบกันดี ว่ายุคนี้เป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านธุรกิจ และคนในองค์กร ทุกคนต้องปรับตัวและพัฒนาตัวเองและองค์กร “คน” ถือว่าเป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ที่สำคัญมากในการบริหาร การบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพนั้น ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของฝ่ายบุคคล (Human Resource) เพียงฝ่ายเดียว แต่เป็นหน้าที่ของผู้จัดการและหัวหน้างานทุกคนในฐานะ Line Manager ซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลตัวจริงในสายงาน และใกล้ชิดมากสุดจะต้องสามารถบริหารงาน และบริหาร “คน” ให้ได้ประสิทธิภาพ สามารถเข้าใจและลักษณะพัฒนาบุคคลในทีมได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง สรรหาคัดเลือก การบริหารอัตรากำลังคน การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายในองค์กร

หลักสูตรนี้ ออกแบบมาเพื่อให้ผู้จัดการและหัวหน้างานในฐานะ Line Manager ได้ทราบ และเข้าใจถึงแนวคิดการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ บทบาทของตนเองในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้อง ตลอดจนสามารถนำความรู้และเครื่องมือและวิธีการต่างๆ จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานในหน่วยงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับหน่วยงานและองค์กร

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ :

 1. เพื่อผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบและเข้าใจแนวคิด การปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่
 2. เพื่อผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจบทบาทของตนเองในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ถูกต้อง
 3. เพื่อผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ในการใช้เครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ ในการบริหารงานบุคคลไปประยุกต์ใช้การบริหารงานหน่วยงานตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อการอบรม :

1.เรียนรู้ปัจจัยในการดำเนินธุรกิจ และการนำสู่ความสำเร็จในการบริหารงานบุคคลยุคใหม่

2.เรียนรู้แนวคิดการปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่

3.เรียนรู้บทบาทของการพัฒนาบุคลากร (HR) สมัยใหม่

4.เรียนรู้บทบาทระหว่าง Line Manager กับ ฝ่ายบุคคล

5.เรียนรู้ความรับผิดชอบของผู้จัดการ หัวหน้างานในการบริหารทรัพยากรบุคคล

 • การวางแผนกำลังคน (Manpower Planning)
 • การสรรหาว่าจ้างและคัดเลือกพนักงานเข้าทำงาน (Recruitment & Selection)
 • การบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร
 • การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร (Training & Development) ในแต่ละหน่วยงานขององค์กร
 • เทคนิคการสร้างความรักและความผูกพันธ์ต่อองค์กร (Employee Engagement)

6.เรียนรู้เครื่องมือและระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่

 • ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำ Job Description และ Competency ในแต่ละตำแหน่งงาน
 • ความรู้การกำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในการทำงาน (Goal Setting & KPI) ให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร
 • ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance Management)
 • ความรู้เกี่ยวกับการสร้างเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพพนักงาน (Career Path)
 • ความรู้เรื่องการติดตาม การให้ Feedback พนักงาน เพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงาน

7.สรุป ถาม ตอบ

กลุ่มเป้าหมาย : บุคคลภายในองค์กร ระดับผู้จัดการ หัวหน้างาน

รูปแบบการสัมมนา :

- การบรรยายแบบมีส่วนร่วม 40 %

- กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม 60 %

ระยะเวลาอบรม :

- จำนวน 1 วัน ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.

- ผู้เข้าอบรม 30-35 ท่าน ต่อรุ่น เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน