ติดต่อสอบถาม

การบริหารและพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบด้วย SKILLS METRIX

การบริหารและพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบด้วย SKILLS METRIX

หลักสูตร การบริหารและพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบด้วย SKILLS METRIX

 

แนวคิดปัจจุบันภารกิจใน “การบริหารคน” ถูกกำหนดให้เป็นหน้าที่สำคัญของผู้บริหารสายงาน ไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เพียงหน่วยงานเดียวอีกต่อไป เพราะกระบวนการบริหารจัดการคน เริ่มต้นขึ้นและสิ้นสุดลงภายในหน่วยงานต้นสังกัด (Line Manager) ตั้งแต่การวางแผนกำลังคนของหน่วยงาน การสรรหาและคัดเลือกคนที่เหมาะสมกับงาน การบริหารผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาและดูแลรักษาคนอย่างมีประสิทธิภาพ ล้วนเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารต้นสังกัดที่ต้องดูแลพนักงานตั้งแต่รับเข้ามาทำงาน จนถึงวันที่ลาออกหรือพ้นสภาพไป

เครื่องมือสำคัญในการบริหารและพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นระบบที่หลายองค์กรชั้นนำต่างนำมาใช้ คือ SKILLS METRIX ซึ่งจะช่วยตอบสนองการพัฒนาบุคลากรทุกระดับของบริษัท โดยจะมุ่งเน้นการพัฒนาแบบต่อเนื่องในรูปแบบของเส้นทางการฝึกอบรม ตามขีดความสามารถที่คาดหวังของแต่ละตำแหน่งงาน ตลอดจนใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการวางแผนการพัฒนาและฝึกอบรมให้กับบุคลากรของบริษัทอย่างเป็นระบบตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) เพื่อผลักดันผลสำเร็จของธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

ตัวอย่าางหัวข้อการบรรยาย

1. เชื่อมประสบการณ์...ตารางทักษะการทำงานของตำแหน่งงาน (Skills Metrix) คืออะไร

2. กระบวนการออกแบบตารางทักษะการทำงานของตำแหน่งงาน (Skills Metrix)

3. แนวทางการนำตารางทักษะการทำงานของตำแหน่งงาน (Skills Metrix) ไปใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านต่างๆ

4. Workshop: ฝึกปฏิบัติการจัดทำตารางทักษะการทำงานของตำแหน่งงานในทุกขั้นตอน

รูปแบบการฝึกอบรม

บรรยาย และยกตัวอย่างประกอบ 20%

การแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ผ่านการระดมสมอง และ Discussion 20%

ฝึกปฏิบัติด้วยการ Workshop 60%

 

ระยะเวลาฝึกอบรม

1 วัน

เวลา 09.00 – 16.00 น.

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากหลักสูตรนี้

-ผู้ผ่านการอบรมตระหนักถึงความสำคัญ ประโยชน์และบทบาทหน้าที่ในการบริหารคนซึ่งเป็นหน้าที่หลักของผู้บริหารสายงานตามแนวคิดการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่

-ผู้ผ่านการอบรมมีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการนำระบบ/เครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่สำคัญและเกี่ยวข้องมาใช้บริหารคนในหน่วยงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ

-ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำระบบการออกแบบตารางทักษะการทำงานของตำแหน่งงาน (Skills Metrix) ไป Implement ใช้จริงในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิผลและเป็นไปในทิศทางที่องค์กรต้องการ

 

 

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน