ติดต่อสอบถาม

ABCภาวะผู้นำสร้างรักผูกพันองค์กร

ABCภาวะผู้นำสร้างรักผูกพันองค์กร

หลักสูตร ABC…ภาวะผู้นำสร้างรักผูกพันองค์กร

(Inclusive Leadership)

 

 

เคยเจอมั้ย...?

 • เจอพนักงาน ทีมงาน ทำงานเรื่อยๆ เฉื่อยๆ ขาดแรงใจ
 • สอนงานก็แล้ว ย้ำก็แล้ว แต่ก็ยังทำเหมือนเดิม ไม่เปลี่ยน
 • เจอ Turnover ลาออกสูง

หาทางออกด้วยกันผ่านหลักสูตรนี้...

วัตถุประสงค์ (Aim)

เพื่อสำรวจและเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำแบบหลอมรวมใจ (Inclusive leadership) ซึ่งช่วยเพิ่มความผูกพันต่อองค์กร (Employee engagement) ท่ามกลางโลกพลิกผัน โดยมุ่งตอบโจทย์ 5 ประการ ได้แก่...

 1. จะชี้ให้เห็นความสำคัญในการสร้างรักผูกพันองค์กร ด้วยผู้นำแบบหลอมรวมใจ ได้อย่างไร?
 2. แม้ต่างสไตล์ จะลดช่องว่างสร้างความสนิทสนมไว้วางใจ ช่วยให้ทำงาน  เข้ากันได้ง่ายๆ ทำอย่างไร?
 3. จะสร้างขวัญ กำลังใจ แก่ทุกคนให้มีพลังกระตือรือร้นในการทำงานร่วมกัน ได้อย่างไร?
 4. จะให้ข้อชี้แนะเตือนสติ เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ  พฤติกรรมและเพิ่มผลการปฏิบัติงาน อย่างได้ผล ทำอย่างไร?
 5. ท่ามกลางความขัดแย้ง แตกต่าง จะคลี่คลายอารมณ์และยืดหยุ่นเพื่อประสานร่วมมือกัน ได้อย่างไร?

กำหนดการ & เนื้อหา (Schedule & Content):

Module I: เข้าใจภาพรวม การสร้างรักผูกพันองค์กร ด้วยผู้นำแบบหลอมรวมใจ…เพื่อ Aim 1

 • 5 จุดเปลี่ยนสู่ ภาวะผู้นำแบบหลอมรวมใจ (Inclusive leadership)
 • แตกต่าง เพื่อเติมเต็ม ทำไง? ถอดรหัส ABC…ความลับผู้นำหลอมรวมใจ (Inclusive leader)
 • ถอดรหัส 4E…กุญแจสร้างความผูกพันต่อองค์กร (Engagement Drivers)
 • เปลี่ยนไว ใครรอด? นี่คือ 4A…เทรนด์ฮิต & เทรนด์ฮอต 2024
 • จาก VUCA สู่ BANI…4 ผลกระทบท่ามกลางโลกพลิกผัน
 • 3R...สัญญาณแห่งการเข้าใจคน (Empathy)
 • 2E+4D…คู่หูจัดลำดับงานและชีวิต
 • CEO’s success story: ถอดบทเรียน ABC เชิงวิเคราะห์
 • กรณีศึกษา ระดับสากล & ระดับประเทศ: บทเรียนเชิงวิเคราะห์
 • กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Brain puzzle”…เพื่อตระหนักความสำคัญของ ABC
 • กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติ “ค้นหาคนที่ใช่” แบบ ABC

Module II: พัฒนา Bonding ห่วงใย ช่วยเหลือ ด้วย การพูดคุยแบบเปิดใจ …เพื่อ Aim 2

 • 1+3 …เคล็ดลับคุยเพลินได้เพื่อน แบบ เล่า ฟังชมถาม
 • กรณีศึกษา: ถอดบทเรียน 1+3 จากเค้าโครงเรื่องจริง
 • อ่าน 5 ภาษากาย รู้ภาษาใจ
 • 4อ ...คุยกันแบบคนคุ้นเคย ด้วย 30 คำถามเปิดใจ
 • 4E…ฉลาดฟังอย่างยืดหยุ่น ให้ได้ใจ & ได้งาน (Adaptive listening)
 • ใครคือศูนย์รวมใจ?...นี่คือ 7 คุณลักษณะผู้นำที่คนอยากร่วมงานด้วย ในช่วงเวลาที่ท้าทาย
 • กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Trust fall”…เพื่อตระหนักถึงช่องว่างระหว่างวัย และ ผลกระทบ
 • กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “ฉลาดฟัง”

Module III: พัฒนา Encourage ให้กำลังใจ ด้วย การสื่อสารเชิงบวก …เพื่อ Aim 3

 • ฉันสร้างแรงใจ?...นี่คือ 5 สัญญาณชี้ผู้นำแห่งแรงบันดาลใจ
 • Drive…กุญแจ 4 ดอกสื่อสารสร้างแรงใจ ทุกช่วงวัย
 • แรงใจไม่มีวันหมด ! ...กด Like ด้วย 4 มุมมองเชิงบวก
 • ทีมใหม่ ไฟลุก ! นี่คือ 3S…บันได 3 ขั้นแห่งชื่นชมดลใจ
 • รู้เท่าทัน D&E…2 ขั้วที่แตกต่างแห่งการให้กำลังใจ
 • กรณีศึกษา: ถอดบทเรียน 3G จาก CEO’s story
 • 15ม...เคล็ดลับสร้างแรงจูงใจในการทำงาน
 • กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “The Artist”…เพื่อเข้าใจความสำคัญของการสร้างแรงจูงใจ
 • กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติ เทคนิค “ชื่นชมดลใจ” 3S

Module IV: พัฒนา Collaboration ฉลาดชี้นำ ด้วย Feedback & Feedforward เชิงบวก…เพื่อ Aim 4

 • เตือนแล้วยังเฉย ? นี่คือ 2F…จุดเปลี่ยนแห่ง Feedback ที่ได้ผล
 • เตือนสติ VS ตำหนิ ?...นี่คือ 5 ธงแดง ชี้แนะไม่เวิร์ค
 • 3ช...ก้าวที่ใช่แห่งการชี้แนะเชิงบวก (Positive feedback)
 • กรณีศึกษา: ถอดบทเรียน 3ช ในบริบทการทำงาน
 • ฉันสร้างแรงใจ?...นี่คือ 9 เคล็ดวิชา Feedback
 • Fwd…3 ความลับแห่ง Feedforward
 • กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “3 Alignment”…เพื่อตระหนักความสำคัญในการทำงานที่สอดคล้องกัน
 • กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติ เทคนิค “ชี้แนะเชิงบวก” 3ช

Module V: พัฒนา Affirming ยอมรับ เห็นค่าความต่าง ด้วย มุมมองที่เข้าอกเข้าใจผ่านดนตรีบำบัด…เพื่อ Aim 5

 • ฉันยึดติด VS ยืดหยุ่น? นี่คือ Fix…3 อุปสรรคของการคิดยืดหยุ่น
 • Steve Jobs’ success story: กรณีศึกษา Fix
 • SEE…เคล็ดวิชาพัฒนา “คิดยืดหยุ่น”
 • 2C…กุญแจประสานพลังความต่าง
 • 7 สุดยอดคำถามพัฒนา “คิดยืดหยุ่น”
 • 3S...เคล็ดลับปรับมุมมองด้วยดนตรีบำบัด แบบ NLP
 • 9 วิธีเพิ่มพูน “คิดยืดหยุ่น” เข้าใจคน (Empathy)
 • กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “3S Music therapy with NLP”…เพื่อเข้าอกเข้าใจผู้อื่นด้วยภาษาโปรแกรมสมองเชิงบวก
 • กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “คิดยืดหยุ่น” SEE

Module VI: ขยายผลฝึกอบรม ด้วย การสรุปสาระสำคัญเพื่อปรับใช้ & พัฒนาต่อเนื่อง

 • 70:20:10…ปฏิบัติการ “รู้เปลี่ยนโลก”
 • 3S...รหัสลับปรับใช้ แบบ รู้เปลี่ยนโลก
 • 2C…เส้นทางยกระดับทักษะอนาคต แบบยั่งยืน

หมายเหตุ: พักมี 3 ช่วงได้แก่ 1030, 1200, 1430; เวลาและเนื้อหาปรับได้ตามความเหมาะสม

รูปแบบการฝึกอบรม

 • 60: 40 (ปฏิบัติ: ทฤษฎี), ถอดบทเรียนจากภาพยนตร์, Case study, Brainstorming, อภิปรายกลุ่ม, แบบสำรวจเชิงจิตวิทยา, กิจกรรมสนุกกระตุกคิด และ โปรแกรมสมองด้วยภาษาเชิงบวกผ่านดนตรีบำบัด (NLP)

กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงาน, หัวหน้างาน, ผู้บริหารทั่วไป, ผู้บริหารระดับกลาง-ระดับสูง ตลอดจน ผู้สนใจทั่วไป

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน