ติดต่อสอบถาม

ทักษะเลขานุการและธุรการมืออาชีพ

ทักษะเลขานุการและธุรการมืออาชีพ

หลักสูตร ทักษะเลขานุการและธุรการมืออาชีพ

หลักการและเหตุผล

            เลขานุการ  เป็นบุคคลที่อยู่เบื้องหลังทั้งด้านผู้บริหาร หรือส่วนงาน ขึ้นอยู่กับว่า เราเป็นเลขานุการของส่วนงานใด  ถ้าพูดกันไปแล้วงานด้านนี้ จะเกี่ยวข้องกับงานประจำที่ได้รับมอบตามตำแหน่ง งานส่วนตัวถ้าเป็นเลขานุการผู้บริหาร งานด้านอำนวยความสะดวก จะเป็นหน้าที่ประสานงาน บริการให้กับหน่วยงาน สุดท้ายคือการสร้างภาพลักษณ์ เป็นการกรองงาน การแนะนำหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในระบบงาน  ความสำเร็จในบทบาทหน้าที่เลขานุการ และงานธุรการมีพื้นฐานของการเป็นคนคุณภาพ จะต้องพัฒนาทั้งความคิด  พัฒนาตนเอง พัฒนางานอย่างสม่ำเสมอ

            ในหลักสูตรนี้จะช่วยเพิ่มแนวคิดพัฒนาความคิดของตนเอง  การพัฒนาตนเอง และพัฒนาในงานให้ประสบผลสำเร็จในการทำงาน  ในบางส่วนที่เลขานุการ ต้องเข้าใจแรงกดดันด้านอารมณ์ของผู้บริหารด้วย หรือในส่วนเลขานุการฝ่าย ก็ต้องเข้าใจบทบาทของตนเอง  ซึ่งเป็นการเพิ่มทักษะในหน้าที่ของตนเองให้ประสบผลสำเร็จและเป็นตามที่องค์กรต้องการ

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ทราบถึงบทบาท หน้าที่ของงานเลขานุการและงานธุรการในยุค 4.0
 2. เพื่อสามารถพัฒนาบทบาท พัฒนาแนวทางการคิด พัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กรได้อย่างเหมาะสม
 3. เพื่อเพิ่มทักษะต่าง ๆ ของงานด้านเลขานุการ อาทิ การเตรียมการประชุม  การสื่อสาร การจัดเก็บเอกสาร ฯลฯ ให้มีประสิทธิภาพในงาน

หัวข้ออบรม

Module # 1   บทบาทหน้าที่ของงานเลขานุการ และงานธุรการ

 • เรียนรู้บทบาท หน้าที่ การเป็นเลขานุการ และธุรการมืออาชีพทั้งเลขาฯ ผู้บริหาร เลขาฯ ส่วนงาน

ในยุค 4.0

 • เรียนรู้ทัศนคติที่ดี และจิตสำนึกในด้านของงานเลขาฯ และธุรการในการบริการหน่วยงานต่าง ๆ และการสนับสนุนช่วยเหลือ (Support)
 • เรียนรู้ลักษณะของโลกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปมีผลกระทบต่อบทบาทหน้าที่ของเลขานุการ-ธุรการอย่างไร
 • เรียนรู้จรรยาบรรณในบทบาท หน้าที่ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ และบทบาทที่เปลี่ยนไปจากเดิม
 • เรียนรู้คุณสมบัติของเลขานุการที่ดี การทำงานเชิงรุก
 • Workshop (การอบรมแบบมีส่วนร่วม)

Module # 2  ทักษะต่าง ๆ ของงานเลขานุการและงานธุรการที่เกี่ยวข้อง

 • เรียนรู้ทักษะการสื่อสารที่ดี การติดต่อประสานงาน
 • เรียนรู้การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อนำสู่การประสานงานที่ดี
 • เรียนรู้ทักษะการใช้โทรศัพท์  การจดบันทึกในการประชุม
 • เรียนรู้การเขียนจดหมาย โต้ตอบจดหมาย
 • เรียนรู้การเขียนรายงานการประชุม
 • เรียนรู้การจัดเก็บเอกสารให้ได้ประสิทธิภาพ
 • เรียนรู้แนวทางของเทคโนโลยีที่สามารถช่วยให้งานมีประสิทธิภาพได้มากขึ้น
 • Workshop ในทักษะของงารเลขาฯ
 • จัดทำแนวทางการพัฒนาตนเอง (วิทยากรให้คำแนะนำ)

สรุปการเรียนรู้ร่วมกัน ถาม ตอบ

รูปแบบการสัมมนา

 1. การบรรยายแบบมีส่วนร่วม        40 %
 2. กิจกรรมกลุ่ม / ฝึกปฏิบัติ Workshop และการนำเสนอผลงานกลุ่ม    60 %

ระยะเวลาอบรม :

1 วัน/รุ่น ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อ.วรรณรีย์ บี้สมบูรณ์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน