ติดต่อสอบถาม

เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน

เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน

หลักสูตร เทคนิคการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน

(ภาคปฏิบัติด้วย Excel)

(Salary structure designing)

 

 • ถอดบทเรียนจากสภาวะวิกฤติโควิด เป็นเหตุให้หลาย ๆ องค์กรตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องมีโครงร้างเงินเดือน
 • การกำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนอย่างไรจึงจะ มีความเป็นธรรมภายใน แข่งขันกับภายนอกได้ และจูงใจคนได้
 • หลักเกณฑ์และวิธีการในการปรับ ค่าจ้างเงินเดือน  การขึ้นเงินเดือนให้สัมพันธ์กับโครงสร้างค่าจ้างขององค์กร
 • ลดปัญหา ค่าจ้าง เงินเดือน “คนเก่า” กับ “คนใหม่” เพื่อสร้างประสิทธิผล และความยุติธรรม

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นในการให้ความรู้และทักษะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสามารถบูรณาการแนวคิด  เทคนิค และขั้นตอนการบริหารค่าตอบแทน สามารถออกแบบโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนที่เหมาะสมกับองค์กรได้ โดยเน้นการฝึกทักษะจากการปฏิบัติ รวมถึงให้ความรู้ เทคนิค ความเข้าใจในการบริหารระบบได้อย่างมีประสิทธิผล

 

เนื้อหาหลักสูตร

 • โครงสร้างเงินเดือนคืออะไร?  มีความสำคัญอย่างไร?  ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร
 • แนวคิด และเทคนิคการออกแบบระบบบริหารค่าตอบแทน (Conceptual Design)
 • กลยุทธ์ด้านค่าตอบแทนมีอะไรบ้าง
 • การกำหนดนโยบายค่าตอบแทน (Remuneration Policy) และรูปแบบค่าตอบแทนในลักษณะต่างๆ
 • เทคนิคและขั้นตอนในการจัดทำโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือน (Salary Structure) ภาคปฏิบัติ
  • การกำหนดโครงสร้างระดับตำแหน่งของบริษัท
  • การทำ Job Grade Correlation ระหว่างผลสำรวจค่าจ้าง กับ โครงสร้างตำแหน่งของบริษัท
  • กำหนดนโยบายระดับค่าจ้าง และสัดส่วนของค่าตอบแทน
  • ส่วนผสมค่าตอบแทน (Pay Mix) และการวิเคราะห์หาระดับเส้นค่าจ้างของตลาด (Pay Level)
  • การวิเคราะห์และออกแบบ Range Spread, Mid Point Progression Rate และ Overlap พร้อมสูตรคำนวณ
  • การสร้างกราฟในการตรวจสอบโครงสร้างค่าจ้างและสร้างกราฟโครงสร้างค่างจ้าง
  • การกำหนดสายความก้าวหน้าในอาชีพ ให้สัมพันธ์กับโครงสร้างค่าตอบแทน
  • มีโครงสร้างเงินเดือนแล้ว เมื่อไหร่ควรปรับปรุงใหม่ หรือ จะใช้ได้กี่ปี
 • เทคนิคการปรับเงินเดือนให้สัมพันธ์กับการบริหารโครงสร้างค่าจ้าง และลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
  • การปรับเงินเดือนเมื่อมีการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง
  • การบริหารจัดการพนักงานที่อัตราเงินเดือน “ใกล้ตัน” หรือ เกินโครงสร้างเงินเดือน
  • การบริหารจัดการ “เงินเดือนต่ำ” กว่า กระบอกเงินเดือน
  • ปัญหาเงินเดือน “คนเก่า” และ “คนใหม่”
 • Workshop : ฝึกปฏิบัติเพื่อนำไปใช้ได้จริง
  • สูตรการวิเคราะห์โครงสร้างเงินเดือนและสูตรที่ต้องใช้ในการออกแบบโครงสร้างเงินเดือน
  • การออกแบบโครงสร้างเงินเดือน (Step by Step) ด้วยโปรแกรม Excel  
  • การปรับเงินเดือนกรณีเกิดผลกระทบจากโครงสร้างเงินเดือนใหม่หรือการปรับค่าแรงขั้นต่ำ
  • ฝึกการวิเคราะห์โครงสร้างเงินเดือน
  • Range Spread, MPP, Overlap, Compa-ratio, Compensation Mix ฯลฯ

 

ระยะเวลาอบรม 1 วัน

 

วิธีการฝึกอบรม

•    บรรยาย พร้อมกรณีศึกษา

•    Workshop การออกแบบโครงสร้างเงินเดือนด้วยโปรแกรม Excel (ผู้เข้าอบรมนำ Notebook มาด้วย)

 

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม

•    ผู้จัดการ หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล

•    นักบริหารค่าจ้างเงินเดือน ผู้บริหารที่รับผิดชอบในการบริหารค่าจ้างเงินเดือนของบริษัท

•    เจ้าของกิจการที่ต้องการวางระบบบริหารค่าจ้างเงินเดือนด้วยตนเอง

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน