ติดต่อสอบถาม

ทักษะการปรับตัวและการรับมือการเปลี่ยนแปลง

ทักษะการปรับตัวและการรับมือการเปลี่ยนแปลง

หลักสูตร ทักษะการปรับตัวและการรับมือการเปลี่ยนแปลง

(Adaptability Skills and Coping with Change)

การทำงานในปัจจุบันมีความผันผวนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา การปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรยุคใหม่ต้องมี ด้วยเหตุผลความสำคัญนี้ ผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากรมืออาชีพยุคใหม่จึงต้องมี "ทักษะการปรับตัวและการรับมือการเปลี่ยนแปลง" เพื่อให้พร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดต่างๆ ทั้งชีวิตส่วนตัวและการทำงาน และปรับตัว ให้เร็วทันการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์

 

สถาบันฯ ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรขึ้นจากประสบการณ์ที่จะช่วยให้บุคลากรองค์กรของท่าน “เรียนรู้การปรับตัวและการรับมือการเปลี่ยนแปลง แบบกระชับ เข้าใจง่าย และปรับใช้งานได้จริง”

 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม

-เสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการปรับตัวและการรับมือการเปลี่ยนแปลงเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดคิดหรือปัญหาต่างๆ ในการทำงาน

-สามารถวิเคราะห์หน่วยงานของตนเองเพื่อการปรับตัวและการรับมือการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

-เสริมสร้างและพัฒนาทักษะการปรับตัวและการรับมือการเปลี่ยนแปลงของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรมและเชื่อมโยงสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

-สามารถวิเคราะห์และกำหนดทักษะการปรับตัวและการรับมือการเปลี่ยนแปลงในการทำงานที่ตนเองต้องได้รับการพัฒนาได้

-สามารถประเมิน Growth Mindset และสร้างแรงบันดาลใจให้ตนเองในการปรับตัวและการรับมือการเปลี่ยนแปลงในการทำงานได้

-สามารถกำหนดแนวทางการพัฒนาตนเองให้มีทักษะการปรับตัวและการรับมือการเปลี่ยนแปลงได้

-สามารถนำความรู้ และเทคนิคที่ได้รับไปปรับใช้ในการทำงาน การแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในหลังการอบรม

หัวข้อสำคัญการเรียนรู้ :

ส่วนที่ 1 : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปรับตัวและการรับมือการเปลี่ยนแปลง (Adaptability and Coping with Change Introduction)

การปรับตัว (Adaptability) คือ อะไร ?

ทำไมต้องการปรับตัวและการรับมือการเปลี่ยนแปลง ?

แบบไหนถึงเรียกว่ามีความสามารถในการปรับตัวและการรับมือการเปลี่ยนแปลง

ระดับของการปรับตัวและการรับมือการเปลี่ยนแปลงในการทำงาน

ส่วนที่ 2 : การบริหารการเปลี่ยนแปลงกับการปรับตัวและการรับมือการเปลี่ยนแปลง (Change Management)

การบริหารการเปลี่ยนแปลงกับการปรับตัวและการรับมือการเปลี่ยนแปลง

Learning Activity : 3 ทางเลือกของการปรับตัวและการรับมือการเปลี่ยนแปลง

แนวทางวิเคราะห์หน่วยงานเพื่อการปรับตัวและการรับมือการเปลี่ยนแปลง

Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์หน่วยงานของตนเองเพื่อการปรับตัวและการรับมือการเปลี่ยนแปลง

ส่วนที่ 3 : คุณลักษณะและทักษะที่ควรจะมีในการปรับตัวและการรับมือการเปลี่ยนแปลงในการทำงาน (Attribute and Skills into Adaptability and Coping with Changes for Work)

คุณลักษณะของบุคลากรที่ควรจะมีในการปรับตัวและการรับมือการเปลี่ยนแปลงในการทำงาน

ทักษะของบุคลากรที่ควรจะมีในการปรับตัวและการรับมือการเปลี่ยนแปลงในการทำงาน

Case Study : การปรับตัวและการรับมือการเปลี่ยนแปลง

Workshop 2 : หากการเปลี่ยนแปลงมาเยือน เราพร้อมหรือยังในการปรับตัวและรับมือการเปลี่ยนแปลงในการทำงาน ?

ส่วนที่ 4 : Growth Mindset ของบุคลากรในการปรับตัวและการรับมือการเปลี่ยนแปลง

Growth Mindset คืออะไร ? เกี่ยวข้องอะไรกับการปรับตัวและการรับมือการเปลี่ยนแปลง ?

7 Growth Mindset ของบุคลากรในการปรับตัวและการรับมือการเปลี่ยนแปลง

Workshop 3 : Growth Mindset Self assessment

ส่วนที่ 5 : พัฒนาทักษะการปรับตัวและการรับมือการเปลี่ยนแปลงของตนเองอย่างไรให้ Work & Wow ?

หลัก 3E ในการพัฒนาบุคลารให้ทักษะการปรับตัวและการรับมือการเปลี่ยนแปลง

แนวทางการพัฒนาตนเองให้มีทักษะการปรับตัวและการรับมือการเปลี่ยนแปลง

Workshop 4 : ฝึกปฏิบัตินำข้อมูลจาก Workshop 2 มากำหนดแนวทางการพัฒนาตนเองให้มีทักษะการปรับตัวและการรับมือการเปลี่ยนแปลง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ :

ผู้บริหาร หัวหน้างาน และบุคลากร ที่ต้องปรับตัวและการรับมือการเปลี่ยนแปลงในการทำงาน

 

รูปแบบและวิธีการเรียนรู้ :

-การบรรยาย (Lecture) ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning) ที่มีการระดมความคิดแบบมีส่วนร่วมระหว่างฝึกอบรม (Participative Techniques)

-การปรับ Growth Mindset

-Case Study

-การฝึกปฏิบัติจัดทำ Workshop

-การนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Discussion) เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

-การตอบข้อซักถาม : เพื่อเสริมสร้างความรู้เข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

 

ระยะเวลา : 1 วัน เวลา 09.00-16.00น. 

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์ ธนุเดช ธานี

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน