ติดต่อสอบถาม

พัฒนาภาวะผู้นำสำหรับพนักงานยุคใหม่สู่ความสำเร็จ

พัฒนาภาวะผู้นำสำหรับพนักงานยุคใหม่สู่ความสำเร็จ

หลักสูตร พัฒนาภาวะผู้นำสำหรับพนักงานยุคใหม่สู่ความสำเร็จ
(Leading yourself for Success)

องค์กรสมัยใหม่ที่มีการกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ร่วมกันในการทำงาน ผู้บริหารส่วนใหญ่ต่างตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานที่มีการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น  องค์กรที่จะประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องอาศัยคนทำงานที่มีทักษะการทำงานอย่างมืออาชีพ มีภาวะผู้นำโดยมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของเพื่อให้งานของส่วนงานมุ่งสู่เป้าหมายขององค์กร  การมีทักษะการทำงานเป็นทีมให้เป็นหนึ่งเดียวกัน (Teamwork) มีทักษะในการสื่อสาร (Communication Skills) เพื่อถ่ายทอดข้อมูล แนวคิด เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เกิดการประสานงานงานที่ดี (Coordination) ตลอดจนมีทักษะในการควบคุมอารมณ์และบริหารจัดการตนเองได้ดี สามารถสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกัน 

หลักสูตร “Leading Your Self for Success” เป็นหลักสูตรที่ออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นการเสริมทักษะสำคัญของคนทำงานยุคใหม่ ให้มีเป้าหมายในการทำงาน สามารถดำเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันเกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด มีความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบ สามารถจัดการงานในความรับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งมีทักษะการจัดการเวลา การสื่อสารและประสานงานกับทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นส่วนงานเดียวกันหรือข้ามสายงาน (Cross Functional Team) ตลอดจนมีทักษะในการบริหารพัฒนาตนเองที่ดีเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สิ่งที่ผู้ร่วมฝึกอบรมจะได้รับ
1. สามารถแสดงภาวะผู้นำได้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ เพื่อบริหารจัดการงานในความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำพาตัวเองไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้

2. สามารถค้นหาจุดแข็ง จุดเด่นของตนเองเพื่อพัฒนาต่อยอดเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานที่รับผิดชอบ และเตรียมความพร้อมก่อนก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งงานที่สูงขึ้นในอนาคต

3. สามารถสื่อสารและประสานงานกับทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นส่วนงานเดียวกันหรือข้ามสายงาน (Cross Functional Team) ตลอดจนมีทักษะในการบริหารจัดการตนเองที่ดีเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หัวข้อบรรยาย
1. ภาวะผู้นำของคนทำงานยุคใหม่กับการเปลี่ยนแปลงที่ต้องเผชิญ (Leadership & Change)

2.เทคนิคการพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ (Self Motivation & Learning)

3.การสื่อสารประสิทธิภาพสูงสำหรับคนทำงานยุคใหม่ (Smart Communication for Success)

4.เทคนิคการทำงานร่วมกันแบบข้ามสายงาน กระบวนการสร้างทีมเพื่อความยั่งยืน (Collaboration)

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากหลักสูตรนี้

1.ผู้ผ่านการอบรมตระหนักถึงความสำคัญ ประโยชน์และบทบาทหน้าที่ของตนเองในการแสดงภาวะผู้นำเพื่อปฏิบัติงานในความรับผิดชอบให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด

2.ผู้ผ่านการอบรมได้รับการพัฒนาทักษะสำคัญในการทำงานในโลกยุคใหม่ อาทิ การบริหารงานในความรับผิดชอบ การจัดการเวลา การสื่อสารและการประสานงาน รวมทั้งสามารถนำระบบ/เครื่องมือต่างๆที่สำคัญและเกี่ยวข้องมาปรับใช้ในการทำงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3.ผู้ผ่านการอบรมเข้าใจหลักการทำงานร่วมกันแบบข้ามสายงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของผลงานภายในองค์กรให้สูงขึ้น

รูปแบบการอบรม:  บรรยาย  ยกตัวอย่าง  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ Workshop

ระยะเวลา : 1 วัน เวลา 09.00-16.00น. 

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน