ติดต่อสอบถาม

เทคนิคการสร้างความรักและผูกพันต่อองค์กรด้วย Engagement Onboarding Program สำหรับ HR และหัวหน้างาน

เทคนิคการสร้างความรักและผูกพันต่อองค์กรด้วย Engagement Onboarding Program สำหรับ HR และหัวหน้างาน

ทุกองค์กรเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายจำนวนไม่น้อยในการสรรหาและคัดเลือกพนักงานใหม่ แต่ต้องเผชิญกับปัญหา...พนักงานใหม่ทำงานไม่กี่วันก็ลาออก ...อัตรา Turn Over ก็สูง...หลายองค์กรมีความเสี่ยงนี้คอยกวนใจการดำเนินธุรกิจนี้...เพราะอะไรพนักงานใหม่ทำงานไม่นานก็ลาออก...เพราะอะไรพนักงานใหม่ถึงเข้ากับที่ทำงานใหม่ไม่ได้ หรือพวกเขาไม่มีความสามารถพอ หรือพวกเขารู้สึกไม่ประทับใจในการทำงาน หรือองค์กรขาดแนวทางในการดูแลพนักงานใหม่ที่ดีมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ องค์กรสมัยใหม่จึงให้ความสนใจกับ Engagement Onboarding Program เพราะการดูแล ใส่ใจ สร้างความผูกพันของพนักงานใหม่เป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรเติบโตไปข้างหน้าอย่างมั่นคง และเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และ HR ไม่ควรมองข้าม

 

ช่วง 6 เดือนแรกของการทำงานเป็นการชี้ชะตาว่าพนักงานใหม่จะอยู่หรือไปจากองค์กร และกว่า 69% ของพนักงานใหม่ทำงานในองค์กรนานกว่า 3 ปี หาก...มีบริษัทจัดทำ Engagement Onboarding Program ที่มีประสิทธิภาพ แต่อาจมีข้อสงสัยหรือคำถามว่า

 

การทำ Engagement Onboarding Program (EOP) คืออะไรล่ะ ?

Engagement Onboarding Program จะช่วยลดอัตราการ Turn Over ได้จริงหรือ ? จะช่วยให้พนักงานใหม่อยากอยู่อยากทำงานกับองค์กไปนานๆ ได้จริงหรือ ?

Engagement Onboarding Program สำคัญอย่างไรกับธุรกิจและพนักงาน ?

เฉพาะ Orientation เท่านั้นหรือที่ต้องมีการอบรม Onboarding ?

Onboarding Program มีกระบวนการอย่างไร ?

Onboarding Program เริ่มตั้งแต่การสัมภาษณ์และคัดเลือก หรือเริ่มที่การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ?

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบและพัฒนาขึ้น ที่ช่วยตอบโจทย์องค์กรของท่านได้ ให้พนักงานใหม่รักและผูกพันต่อองค์กร (Employee Engagement) อยากอยู่อยากทำงานกับองค์กรนานๆ ช่วยกันขับเคลื่อนองค์กรให้มั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืน

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้: เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

 

สามารถอธิบาย หลักการ กระบวนการ เครื่องมือ เทคนิค และวิธีการจัดทำ Engagement Onboarding Program (EOP) ได้อย่างชัดเจน

เรียนรู้แนวทางการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานใหม่อยากทำงานกับองค์กร และเพิ่ม Employee Engagement ให้มากขึ้น

สามารถวินิจฉัย Onboarding Program องค์กรของตนเองได้อย่างชัดเจน ในการวางแผนพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม

สามารถจัดทำ Onboarding Action Plan ในการดำเนินการอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สอดคล้องกับการวินิจฉัย Onboarding Program

สามารถจัดทำโปรแกรมการต้อนรับและดูแลพนักงานใหม่ (Onboarding Orientation) ให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม ที่มากกว่าการปฐมนิเทศและรับขวัญพนักงานใหม่

สามารถเฝ้าระวังความเสี่ยง อุปสรรค และปัจจัยที่อาจส่งผลให้ Engagement Onboarding Program ล้มเหลวได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

สามารถนำองค์ความรู้ เทคนิค และประสบการณ์ที่ได้ไปปรับใช้ในการดำเนินการ Engagement Onboarding Program ในการสร้างจูงใจและลดอัตราการลาออกของพนักงานใหม่ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้

ส่วนที่ 1 : เรื่องที่ต้องรู้เกี่ยวกับ Engagement Onboarding Program (EOP)

 

ความหมายของ Onboarding

ความเหมือนที่แตกต่างระหว่าง Onboarding กับ Orientation

พนักงานใหม่เท่านั้นที่องค์กรควรจัด Onboarding Program ???

แค่ฝ่าย HR เท่านั้นหรือที่ควรมีบทบาทในการทำOnboarding Program ???

Engagement Onboarding Program สำคัญอย่างไรกับธุรกิจและพนักงาน ?

6 ประเด็นในการเตรียม Onboarding Program

Workshop 1 : การจัดทำ Check List เตรียมการ Onboarding Program

ส่วนที่ 2 : กระบวนการ Engagement Onboarding Program (EOP Process)

4 ช่วงเวลาสำคัญของกระบวนการ Onboarding Program : ช่วงก่อนเป็นพนักงาน-ช่วงเริ่มเป็นพนักงานใหม่-ช่วงระหว่างการ Onboarding-ช่วงประเมินผลการทำงาน

การทำ Engagement Onboarding Program แค่ 6 เดือน หรือ 1 ปี เท่านั้นเองหรือ ???

Workshop 2 : Case Study ตัวอย่างองค์กรที่ทำ Onboarding Program

ส่วนที่ 3 : 19 เครื่องมือของ Onboarding Program พนักงานใหม่ (Onboarding Tools)

19 Onboarding Tools : Onboarding Interview, Onboarding Orientation, ระบบพี่เลี้ยง, การรับฟังเสียงสะท้อนของพนักงาน ฯลฯ

4 แนวทางการใช้ EOP Tools อย่างมีประสิทธิภาพ (Guidelines use effective EOP tools)

Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติวินิจฉัยองค์กร (Organization Onboarding Program Diagnosis) ในการเลือกใช้ EOP Tools ให้เหมาะสมแต่ละช่วงเวลาของ Onboarding

ส่วนที่ 4 : การจัดทำแผนปฏิบัติงานดูแลและสร้างความผูกพันของพนักงานใหม่ (Onboarding Action Plan)

แนวทางการนำข้อมูลจาก Organization Diagnosis มาจัดทำ Onboarding Action Plan

การจัดทำ Onboarding Action Plan ให้เชื่อมโยงกับข้อมูลจาก Organization Diagnosis

Workshop 4 : ฝึกปฏิบัตินำข้อมูลจาก Organization Diagnosis (Workshop 3) มาจัดทำ Onboarding Action Plan

ส่วนที่ 5 : แนวทางสรรหาและคัดเลือกพนักงานใหม่ ด้วย Onboarding Interview ที่ช่วยลดอัตราการ Turn Over และสร้าง Employee Engagement

Onboarding Program เริ่มตั้งแต่การสัมภาษณ์และคัดเลือก หรือเริ่มที่การปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ?

แนวทางสรรหาและคัดเลือกพนักงานใหม่ ด้วย Onboarding Interview

ส่วนที่ 6 : แนวทางการต้อนรับและดูแลพนักงานใหม่ด้วย Onboarding Orientation ที่ช่วยลดอัตราการ Turn Over และสร้าง Employee Engagement

เฉพาะ Orientation เท่านั้นหรือที่ต้องมีการอบรม Onboarding ?

แนวทางการต้อนรับและดูแลพนักงานใหม่ด้วย Onboarding Orientation

Workshop 5 : ฝึกปฏิบัติกำหนดแนวทางการต้อนรับและดูแลพนักงานใหม่ ด้วย Onboarding Orientation ให้เหมาะสมกับองค์กร

ส่วนที่ 7 : เคล็ด (ไม่) ลับ Onboarding อย่างไรให้พนักงานใหม่รักและผูกพันบริษัทตั้งแต่วันเริ่มงาน

5 เคล็ด (ไม่) ลับ Onboarding อย่างไรให้พนักงานใหม่รักและผูกพันบริษัทตั้งแต่วันเริ่มงาน

ส่วนที่ 8 : เทคนิคและวิธีการรับฟัง “เสียงสะท้อนของพนักงานใหม่”

เทคนิคและวิธีการทำกล่องรับฟังความคิดเห็นพนักงาน (Staff Opinion Box)

เทคนิคและวิธีการสัมภาษณ์พนักงานผ่านทดลองงาน (After Probation Interview)

เทคนิคและวิธีการสานเสวนาพนักงานใหม่ (Newcomers Dialogue) แบบ Visual Awakening

ส่วนที่ 9 : ปัจจัยแห่งความสำเร็จและความล้มเหลวของ Engagement Onboarding Program

จับสัญญาณอุปสรรคของการจัดทำ Engagement Onboarding Program

5 ปัจจัยแห่งความสำเร็จของ Engagement Onboarding Program

5 ปัจจัยแห่งความล้มเหลวของ Engagement Onboarding Program

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ

ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก และนักบริหารทรัพยากรมนุษย์

 

วิธีการ/รูปแบบในการเรียนรู้

การบรรยาย (Lecture) แบบ Adult Learning

การแชร์ประสบการณ์

การจัดทำ Workshop ฝึกปฏิบัติ และการนำเสนองาน

Case Study

การตอบข้อซักถาม

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์ ธนุเดช ธานี

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน