ติดต่อสอบถาม

การบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Management)

การบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Management)

หลักสูตร การบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Management)

           ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก ในฐานะผู้นำองค์กรในแต่ละระดับ ต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือ หรือบริหารการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง ให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจและการดำเนินงาน ?

           ท่ามกลางสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงทางปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก (PESTEL) ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม กฏหมาย และอื่นๆ ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารและดำเนินงานขององค์กร องค์กรที่ไม่สามารถปรับตัวได้ก็จะค่อยล่มสลายหายไป เป็นเหตุให้องค์กรยุคใหม่ต้องปรับตัวขนานใหญ่ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงเพื่อความมั่นคง อยู่รอด และเติบโตขององค์กร การที่จะยืนหยัดฝ่ามรสุมความเปลี่ยนแปลงไปสู่เป้าหมายขององค์กร (Corporate KPIs) ที่กำหนดไว้ได้นั้น องค์กรยุคใหม่ต้องปรับตัวให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง การที่องค์กรจะปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี ต้องอาศัยผู้บริหาร และหัวหน้างานเป็นคนบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Management) หรือพัฒนาองค์กร (OD : Organization Development) ด้วยการใช้เครื่องมือการจัดการต่าง ๆ มาพัฒนาองค์กร

           หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบขึ้นเพื่อช่วยให้บุคลากรในองค์กรของท่านบริหารความเปลี่ยนได้ทั้งระบบงานและใจของบุคลากรในองค์กร ในรูปแบบการเรียนรู้ที่ “กระชับ เข้าใจง่าย และปรับใช้งานได้จริง อย่างเป็นรูปธรรม”

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และสามารถอธิบายหลักการ แนวคิด ขั้นตอน วิธีการ และเทคนิคการบริหารความเปลี่ยนแปลงได้

เสริมสร้างความตระหนักถึงความสำคัญประโยชน์และผลกระทบของความเปลี่ยนแปลง ที่มีต่อองค์กรหน่วยงานและตนเอง

เสริมสร้างเทคนิคและวิธีการนำ Organization Development มาใช้ในการบริหารความเปลี่ยนแปลงได้

สามารถวินิจฉัยความไม่สอดคล้องของหน่วยงานและองค์กรกับปัจจัยภายนอกในการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม

สามารถประเมินความพร้อม 9 เรื่องหลักที่ผู้บริหารต้องเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม

เสริมสร้างเทคนิคและวิธีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงให้สอดคล้องกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงได้

เสริมสร้างเทคนิคและวิธีการเตรียมรับมือความท้าทายในการบริหารคนกับการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

สามารถจัดทำ Change Action Plan ได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม

สามารถเตรียมความพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น และมีแนวทางแปลงสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้ :

ส่วนที่ 1 : การพัฒนาองค์กรกับการตอบสนองความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

การพัฒนาองค์กรกับการตอบสนองความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ

ส่วนที่ 2 : ปฐมบทเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Management)

Change Management VS Management Change

Change Management (CM) VS Organization Development (OD)

ประเภทของการเปลี่ยนแปลง

ทำไมองค์กรต้องเปลี่ยนแปลง

ความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงและการบริหารความเปลี่ยนแปลง

ส่วนที่ 3 : รูปแบบการบริหารความเปลี่ยนแปลง (Change Management Model)

Change Management Model

การบริหารความเปลี่ยนแปลง ด้วยผู้นำความเปลี่ยนแปลง (Change Leader)

การบริหารความเปลี่ยนแปลง ด้วยการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม (Culture Change)

การบริหารความเปลี่ยนแปลง ด้วยการเปลี่ยนกลยุทธ์ (Strategy Change)

การบริหารความเปลี่ยนแปลง ด้วยการเปลี่ยนแปลงตนเอง (Self Change)

ส่วนที่ 4 : เทคนิคการนำ Organization Development มาใช้ในการบริหารความเปลี่ยนแปลง สำหรับผู้นำยุคใหม่

กระบวนการพัฒนาองค์กรและการบริหารความเปลี่ยนแปลง

แนวทางปฏิบัติในการตรวจวินิจฉัยองค์กร (Organization Diagnosis)

ตัวอย่าง แบบฟอร์มการตรวจวินิจฉัยองค์กร

Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติตรวจวินิจฉัยองค์กรให้พร้อมรับและรุกในการบริหารการเปลี่ยนแปลง

เครื่องมือในการพัฒนาระดับองค์กร

เครื่องมือในการพัฒนาระดับหน่วยงาน

ส่วนที่ 5 : 9 เรื่องหลักที่ผู้บริหารต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือหรือต้อง Change เพื่อความยั่งยืนและเติบโตขององค์กร

3 ทางเลือกในการบริหารความเปลี่ยนแปลงขององค์กร

Learning by activity : ทางเลือก VS ทางรอดของความเปลี่ยนแปลง

9 เรื่องที่ผู้บริหารต้อง Change เพื่อความยั่งยืนและเติบโตขององค์กร

Workshop 2 : Change Assessment

ส่วนที่ 6 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่องค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง (HROD for High Performance Organization)

การบริหารขีดความสามารถ (HROD based on Competency Management)

การบริหารผลการปฏิบัติงาน (HROD based on Performance Management)

การบริหารเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (HROD based on Career Path Management)

การบริหารคนเก่ง (HROD based on Talent Management)

ส่วนที่ 7 : ความท้าทายในการบริหารความเปลี่ยนแปลงของผู้นำทุกระดับในองค์กร

ความท้าทายของการเปลี่ยนแปลง

บุคลากรกับการเปลี่ยนแปลง

สิ่งที่ผู้นำทุกระดับต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

รูปแบบและสาเหตุของการต่อต้านความเปลี่ยนแปลงของบุคลากรในองค์กร

8 เทคนิคในการจัดการความเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้นำทุกระดับในองค์กร

ส่วนที่ 8 : Heart Mission ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพื่อความยั่งยืนและเติบโตขององค์กร

แนวทางการแปลงสิ่งที่องค์กรต้องบริหารการเปลี่ยนแปลงสู่การปฏิบัติด้วย Change Action Plan

Workshop 3 : ฝึกปฏิบัตินำข้อมูลจาก Organization Diagnosis(WS1) และ Change Assessment (WS2) สู่ Change Action Plan

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ :

ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าแผนก ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และผู้สนใจ

 

รูปแบบ / วิธีการการเรียนรู้ :

การบรรยาย

Workshop และนำเสนอ

ตอบข้อซักถาม เพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนในการเรียนรู้และต่อยอดในการปฏิบัติจริง

ระยะเวลา : 1 วัน เวลา 09.00-16.00น. 

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์ ธนุเดช ธานี

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน