ติดต่อสอบถาม

เทคนิคการสอนงานให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจ สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน

เทคนิคการสอนงานให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจ สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน

หลักสูตร เทคนิคการสอนงานให้ได้ทั้งงานได้ทั้งใจ สำหรับผู้บริหารและหัวหน้างาน

(Effective Coaching Techniques for Management and Supervisor)

ยุคปัจจุบันสภาพแวดล้อมทางการแข่งขันทางธุรกิจ (Five Force) มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรยุคใหม่หันมาให้ความสนใจปรับการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง (Change Management) หัวหน้างานยุคใหม่เองก็ต้องปรับเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ของตนเอง จากผู้สั่งการหรือควบคุมงานมาเป็น “ผู้ฝึกสอน (Coach)” ที่กระตุ้นและจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้เรียนรู้เกิดการเปลี่ยนความคิด พฤติกรรม และการกระทำ รวมทั้งวิธีการทำงาน ให้บรรลุเป้าหมายหรือตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicators) ที่องค์กรกำหนดไว้ เพื่อผลความสำเร็จร่วมกันของทุกคนในองค์กร

หลักสูตรฝึกอบรมนี้สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นจากประสบการณ์ในการพัฒนาบุคลากรกว่า 29 ปี มาเป็นหลักสูตรการเรียนรู้ประกอบ Workshop ที่กระชับ เข้าใจง่าย ใช้ปฏิบัติงานได้จริง ด้วยเทคนิคการ Coaching ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับผลการปฏิบัติงาน ที่สามารถนำไปปรับใช้งานได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมทันทีหลังการฝึกอบรมสัมมนา

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม

-สามารถอธิบายบทบาท หน้าที่ รูปแบบ ขั้นตอน วิธีการ และเทคนิคการสอนงานสำหรับหัวหน้างานยุคใหม่แบบ Coaching ได้

-สามารถวิเคราะห์และกำหนดหัวข้อเรื่องที่จะทำการ Coaching ในการปรับปรุงหรือพัฒนาผลการปฏิบัติงาน (Performance Coaching) ที่จำเป็นต่อเป้าหมายการทำงานในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

-สามารถวิเคราะห์และกำหนดหัวข้อเรื่องที่จะทำการ Coaching ขีดความสามารถ (Competency Coaching) ที่จำเป็นต่อการทำงานในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

-สามารถวิเคราะห์สไตล์และพฤติกรรมการทำงานของทีมงาน ในการเตรียมการโค้ชชิ่งและการพัฒนาทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เป็นรูปธรรม

-เสริมสร้างทักษะในสอนงานหรือถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิค และประสบการณ์ให้แก่ทีมงาน ด้วยวิธีการ Coaching แบบงานก็ได้ผลคนก็ได้ใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-เสริมสร้างและพัฒนาความสัมพันธ์ในการทำงานอันดีระหว่างผู้สอนกับผู้ถูกสอน ด้วยการสอนงานอย่างมีประสิทธิภาพ

-สามารถนำความรู้และเทคนิคที่ได้รับไปปรับใช้ในการ Coaching ได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้

ส่วนที่ 1 : ปฐมบทเรื่องควรรู้เกี่ยวกับการสอนงาน และให้คำชี้แนะที่ดี (Overview Coaching)

การฝึกสอน (Coaching) คืออะไร ?

ความสำคัญและเป้าหมายของการสอนงาน

12 บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานในการเป็นผู้ฝึกสอนและแนะนำงานที่ดี

คุณสมบัติการเป็น Coach และให้คำชี้แนะที่ดี

13 กรณีที่หัวหน้างานต้องทำฝึกสอนลูกน้อง

ส่วนที่ 2 : รูปแบบและกระบวนการของการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนและวิธีการสอนงานแบบโค้ชชิ่ง (Coaching)

ขั้นตอนและวิธีการสอนงานแบบพี่เลี้ยง (Mentor)

ขั้นตอนและวิธีการสอนแนะนำงานแบบ OJT อย่างมีประสิทธิภาพ

กระบวนการของการสอนงานที่มีประสิทธิภาพ

Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติกำหนดแนวทางการสอนงานของตนเอง

ส่วนที่ 3 : เทคนิคการวิเคราะห์และกำหนดหัวข้อเรื่องที่จะทำการ Coaching

6 หมวดหลักที่จำเป็นในการสอนงานบุคลากร

แนวทางการวิเคราะห์และกำหนดหัวข้อเรื่องที่จะทำการ Coaching ผลการปฏิบัติงาน (Performance Coaching)

แนวทางการวิเคราะห์และกำหนดหัวข้อเรื่องที่จะทำการ Coaching ขีดความสามารถในการทำงาน (Competency Coaching)

แนวทางการวิเคราะห์และกำหนดหัวข้อเรื่องที่จะทำการ Coaching พฤติกรรมการทำงาน (Work Behavior Coaching)

Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์และกำหนดหัวข้อเรื่องที่จะทำการ Coaching

ส่วนที่ 4 : การเตรียมการโค้ชชิ่งและการพัฒนาทีมงาน ด้วยการวิเคราะห์สไตล์และพฤติกรรมการทำงานของทีมงาน

การวิเคราะห์ทีมงานในการเตรียมการสอนงานให้เหมาะสมกับลูกน้องแต่ละสไตล์ (DISC)

การวิเคราะห์ทีมงานในการเตรียมการสอนงานให้เหมาะสมกับลูกน้องแต่ละพฤติกรรมการทำงาน (4 Behaviors)

Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติกำหนดแนวทางการโค้ชชิ่งและพัฒนาทีมงานให้สอดคล้องกับสไตล์และพฤติกรรมการทำงานของทีมงานแต่ละคน

ส่วนที่ 5 : เทคนิคการสอนงานลูกน้องอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Coaching Techniques)

8 ทักษะพื้นฐานของการเป็น Coaching ทีมงาน

เทคนิคการโค้ชอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการตั้งคำถาม (Effective Coaching Techniques by Asking Questions)

เทคนิคการโค้ชอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการรับฟัง (Effective Coaching Techniques by Listening)

เทคนิคการโค้ชอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการชื่นชม (Effective Coaching Techniques by Admiration)

ส่วนที่ 6 : 4 รูปแบบการสื่อสารในการสอนงาน

4 รูปแบบการสื่อสารในการสอนงาน

การสื่อสารจูงใจที่ทำให้การสอนงานประสบความสำเร็จ

ส่วนที่ 7 : เทคนิคการประเมินผลหลังการพัฒนาทีมงาน (Competency Assessment Techniques)

6 วิธีการติดตามและประเมินผลความสามารถของทีมงานหลังการพัฒนา

ส่วนที่ 8 : ปัจจัยสำคัญของการเป็น “ผู้สอนงาน” ที่ประสบความสำเร็จ (Key Success Factors of "Coach")

7 ปัจจัยสำคัญของการเป็น “ผู้สอนงาน” ที่ประสบความสำเร็จ

จิตวิทยาพื้นฐานที่หัวหน้างานควรรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้ใหญ่

Workshop 4 : แนวทางการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้สอนงานที่ดีมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 9 : เทคนิคการสอนงาน : งานเป็นผล คนเป็นสุข

เข้าใจ : งาน ปัญหา ความสามารถ และความต้องการของลูกน้อง

เข้าถึง : ประตูใจในการสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ที่ดี และสร้างความไว้วางใจ

พัฒนา : เทคนิคการ Coaching และตอกย้ำจุดเด่น เน้นการชื่นชม

รูปแบบ/วิธีการในการเรียนรู้

การบรรยาย (Lecture) ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)

Workshop ฝึกปฏิบัติ

การแชร์ประสบการณ์

การถามตอบ

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ :

ผู้จัดการ และหัวหน้างานทุกคนทุกระดับ 

ระยะเวลา : 1 วัน เวลา 09.00-16.00น. 

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์ ธนุเดช ธานี

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน