ติดต่อสอบถาม

การพัฒนาพี่เลี้ยงมือโปร (Developing Professional Mentors)

การพัฒนาพี่เลี้ยงมือโปร (Developing Professional Mentors)

หลักสูตร การพัฒนาพี่เลี้ยงมือโปร (Developing Professional Mentors)

“Top Three ของเครื่องมือ Engagement Onboarding ที่องค์กรธุรกิจชั้นนำนิยมใช้ คือ โปรแกรมพี่เลี้ยง (Mentoring Program)” โดยตัวพี่เลี้ยง (Mentor) จะทำหน้าที่สอนงานให้น้องเลี้ยงรู้เทคนิคและวิธีการทำงานที่ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ มีความปลอดภัยในการทำงาน ช่วยดูแลให้คำแนะนำปรึกษาการปรับตัวให้เข้ากับองค์กรและทีมงาน ที่ช่วยเสริมสร้างความผูกพันต่อองค์กร และลดอัตรา Turn Over ได้ เพราะพี่เลี้ยงเป็นบุคคลสำคัญที่มีความใกล้ชิดกับพนักงานมากที่สุด ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรธุรกิจชั้นนำยุคใหม่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพี่เลี้ยงให้เป็นพี่เลี้ยงมือโปรที่มีทั้ง Growth Mindset ศาสตร์ และศิลป์การเป็นพี่เลี้ยง

หลักสูตรนี้ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้นจากประสบการณ์วิทยากรที่คลุกคลีกับระบบพี่เลี่ยงมากกว่า 10 ปี ที่จะช่วยบุคลากรองค์กรของท่านเป็นสุดยอดพี่เลี้ยงได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม 

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของ Engagement Onboarding กับโปรแกรมพี่เลี้ยง ระบบพี่เลี้ยง และความสำคัญพี่เลี้ยงได้

เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาท หน้าที่ คุณลักษณะลักษณะ และทักษะของพี่เลี้ยงมือโปร

เสริมสร้างและพัฒนาเทคนิคการเตรียมตัวในการเป็นพี่เลี้ยงที่ดี และ Growth Mindset ของพี่เลี้ยงมือโปร รวมทั้งเรื่องที่ต้องสอนน้องเลี้ยง

สามารถจัดทำโปรแกรมสอนงานแบบพี่เลี้ยงมือโปรได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม

เสริมสร้างและพัฒนาเทคนิคการสอนงานในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคนิค และประสบการณ์ของตนเองให้น้องเลี้ยงได้

เสริมสร้างและพัฒนาเทคนิคการให้คำแนะนำปรึกษาและ Feedback แบบพี่เลี้ยงมือโปรได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม

พัฒนาความสัมพันธ์ในการทำงานอันดีระหว่างผู้สอนงานกับลูกน้อง

สามารถนำความรู้ เทคนิค และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการพัฒนาตนเองให้เป็นพี่เลี้ยง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เป็นรูปธรรม ภายหลังการอบรมเสร็จสิ้น (Mentor)

ช่วยเสริมสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร และลดอัตรา Turn Over ได้

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้

ส่วนที่ 1: ความสัมพันธ์ของ Engagement Onboarding กับโปรแกรมพี่เลี้ยง

ความสัมพันธ์ของ Engagement Onboarding กับโปรแกรมพี่เลี้ยง

ระบบพี่เลี้ยงคืออะไร ?

ความสำคัญพี่เลี้ยงที่มีต่อองค์กร หน่วยงาน และน้องเลี้ยง

ส่วนที่ 2 : บทบาท หน้าที่ และทักษะของพี่เลี้ยงมือโปร

บทบาท หน้าที่ ของพี่เลี้ยงยุคใหม่

Workshop 1 : Self-assessment บทบาท หน้าที่ ของพี่เลี้ยงยุคใหม่

แนวทางการสร้าง Engagement Onboarding สำหรับพี่เลี้ยงมือโปร

ทักษะสำคัญที่พี่เลี้ยงมือโปรจำเป็นต้องมี

Workshop 2 : พี่เลี้ยงที่ดีควรมีคุณลักษณะแบบไหนกันหนอ ?

ส่วนที่ 3 : การเตรียมตัวเพื่อเป็นพี่เลี้ยงที่ดี

ก่อนจะเป็นพี่เลี้ยงมือโปร เราต้องเตรียมตัวอะไรบ้างหนอ ?

ส่วนที่ 4 : Growth Mindset ของพี่เลี้ยงมือโปร

Growth Mindset ของพี่เลี้ยงมือโปร

ส่วนที่ 5 : สิ่งใด อะไรบ้าง ที่พี่เลี้ยงต้องสอนและแนะนำน้องเลี้ยง ???

ประเด็นสำคัญที่พี่เลี้ยงต้องสอนและแนะนำน้องเลี้ยง

แนวทางการเชื่อมโยงเรื่องที่สอนงานสู่องค์ความรู้องค์กร

ส่วนที่ 6 : การจัดทำโปรแกรมการสอนงานสำหรับพี่เลี้ยงมือโปร

การจัดทำโปรแกรมการสอนงานสำหรับพี่เลี้ยงมือโปร

หลักการสอนงานแบบ 3K

ตัวอย่าง : แบบฟอร์มโปรแกรมการสอนงาน

Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติจัดทำโปรแกรมสอนงานแบบพี่เลี้ยงมือโปร

ส่วนที่ 7 : 3 เทคนิคการสอนงานที่พี่เลี้ยงมือโปรนิยมใช้

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 : แชร์-โชว์-ใช้ ประสบการณ์เด็ดการเป็นพี่เลี้ยง

3 เทคนิคในการสอนงานของพี่เลี้ยง

เทคนิคที่ 1 การสอนงานน้องเลี้ยงด้วย OJT

กิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 : ฝึกการสอนงาน

เทคนิคที่ 2 การสอนงานน้องเลี้ยงด้วย One Point Lesson (OPL)

เทคนิคที่ 3 การโค้ชชิ่งสำหรับพี่เลี้ยง

ส่วนที่ 8 : เทคนิคการให้คำแนะนำปรึกษาและ Feedback สำหรับพี่เลี้ยงมือโปร

การรับฟังเสียงสะท้อนของพนักงาน

แนวทางการให้คำแนะนำปรึกษาสำหรับพี่เลี้ยงมือโปร

แนวทาง Feedback สำหรับพี่เลี้ยงมือโปร

รูปแบบ/วิธีการในการเรียนรู้

การบรรยาย (Lecture) ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)

การแชร์ Case ประสบการณ์ตรง

การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop): ที่กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น

การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ

ผู้จัดการแผนก หัวหน้าแผนก หัวหน้างาน และพนักงานที่เป็นพี่เลี้ยง

 

วิทยากร : อาจารย์ ธนุเดช ธานี (อ.ต้น)

วิทยากรและที่ปรึกษาผู้ชำนาญการพิเศษด้าน HR จากประสบการณ์ 33 ปี

วิทยากรพิเศษด้าน HRD ของ SGS ACADEMY

วิทยากรพิเศษด้าน HRD คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์ ธนุเดช ธานี

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน