ติดต่อสอบถาม

การวางแผนงานและการติดตามงานอย่างมืออาชีพ

การวางแผนงานและการติดตามงานอย่างมืออาชีพ

การวางแผนงานและการติดตามงานอย่างมืออาชีพ

องค์กรธุรกิจชั้นนำยุคใหม่ต้องบริหารเป้าหมายและการจัดการ ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและสถานการณ์ทางการแข่งขัน ผู้จัดการมืออาชีพยุคใหม่จึงต้องมีขีดความสามารถทางการบริหาร (Managerial Competency) หลากหลายด้าน โดยเฉพาะการวางแผนงานและการติดตามงาน โดยแปลงเป้าหมายการทำงานจาก KPIs ปัญหาการทำงาน หรือผลลัพธ์ของโครงการ สู่การปฏิบัติด้วยแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) และติดตามงานอย่างเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อให้การบริหารงานบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ซึ่งในการจัดทำแผนปฏิบัติงานจริงอาจประสบกับปัญหาหลายประการ อาทิเช่น

-ขาดการวางแผนงานร่วมกัน

-มีความคิดเห็นไม่ตรงกันในการจัดทำแผน

-แผนงานไม่ชัดเจน

-ไม่รู้ว่าใครเป็น Project Owner หรือใครต้องรับผิดชอบในเรื่องใด

-ผู้ที่เกี่ยวข้องไม่เข้าใจแผนงาน หรือขาดการสื่อสารให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

-การประสานงานการดำเนินงานตามแผน

-ขาดการติดตามการดำเนินงานตามแผน ฯลฯ

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

เสริมสร้าง ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความสำเร็จทางธุรกิจ กับการบริหารจัดการ และการวางแผนงาน รวมทั้งการติดตามงาน

สามารถวางแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) ร่วมกัน ให้สอดคล้องเป้าหมายจาก KPI ปัญหาการทำงาน หรือผลลัพธ์โครงการได้อย่างมืออาชีพ ที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม

สามารถสื่อสารแผนปฏิบัติงานในการบริหารจัดการ และประยุกต์หลักสากลของ ISO มาปรับใช้ในการสื่อสารแผนปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เป็นรูปธรรม

เสริมสร้างและพัฒนาเทคนิคการประสานการดำเนินงานตามแผน ด้วยการให้คุณค่าในความแตกต่างของคน และประสานงานให้เหมาะสมกับสไตล์ของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถติดตามงานตามเป้าหมายและแผนงานให้เหมาะสมกับสไตล์การทำงานของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ชัดเจน เป็นรูปธรรม

หัวข้อสำคัญของการเรียนรู้

ส่วนที่ 1 : ความสำเร็จทางธุรกิจ กับการบริหารจัดการ และการวางแผนงาน

ความสำเร็จทางธุรกิจ กับการบริหารจัดการ และการวางแผนงาน

5 บทบาทพื้นฐานทางจัดการของผู้จัดการมืออาชีพ

ส่วนที่ 2 : เทคนิคการจัดทำแผนปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพให้สอดคล้องกับเป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่คาดหวัง (Effective Action Plan Techniques)

ประเภทของแผนงานตามระดับการจัดการในองค์กร

กุญแจทองสำคัญ 3 ดอกในการจัดทำแผนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การกำหนดเป้าหมายในการจัดทำแผนปฏิบัติงานด้วย KPIs

การกำหนดเป้าหมายในการจัดทำแผนปฏิบัติงานด้วย ปัญหาการทำงาน

การกำหนดเป้าหมายในการจัดทำแผนปฏิบัติงานด้วย ผลลัพธ์ของโครงการ

ความสำเร็จของแผนงานด้วยจิตสำนึก Job Ownership / Project Owner

Workshop 1 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ปัญหา/อุปสรรคการจัดทำแผนปฏิบัติงาน และแนวทางป้องกันแก้ไข

ส่วนที่ 3 : เทคนิคการประชุมวางแผนงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Planning Meetings Techniques)

ใครบ้างที่ต้องเข้าร่วมประชุมในการจัดทำแผนงาน ?

บทบาท และความรับผิดชอบผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

แนวทางปฏิบัติในการบริหารการประชุมจัดทำแผนงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดทำแผนการปฏิบัติงานด้วย PDCA ให้สอดคล้องกับKPIs ปัญหาการทำงาน หรือผลลัพธ์ของโครงการ

ตัวอย่างที่ 1 : แบบฟอร์มแผนปฏิบัติงาน (Action Plan) แบบ PDCA ที่เชื่อมโยงสู่ KPIs ปัญหาการทำงาน หรือผลลัพธ์ของโครงการ

Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนงานร่วมกันให้สอดคล้องกับ KPIs ปัญหาการทำงาน หรือผลลัพธ์ของโครงการ

ส่วนที่ 4 : เทคนิคการสื่อสารแผนปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication Techniques)

4 ช่วงเวลาสำคัญของการสื่อสารแผนปฏิบัติงานในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติจัดทำ Communication Checklist for Planning

การประยุกต์หลักสากลของ ISO มาปรับใช้ในการสื่อสารแผนปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ

ตัวอย่างที่ 2 แบบฟอร์มแผนงานการสื่อสารแบบง่ายๆ สไตล์ผู้จัดการมืออาชีพ

ส่วนที่ 5 : การสื่อสารประสานการดำเนินงานตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Coordinate)

เคล็ดลับของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการให้คุณค่าในความแตกต่างของคน (Value the Difference)

เคล็ดลับของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการประสานงานให้เหมาะสมกับสไตล์ของแต่ละคน (DISC Personality Analysis)

ส่วนที่ 6 : เทคนิคการติดตามงานตามเป้าหมายและแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Follow up Techniques)

5 ประเด็นสำคัญที่ผู้จัดการยุคใหม่ต้องติดตามในแต่ละงาน (QQCDS)

การเชื่อมโยง Action Plan สู่ “ผลสำเร็จ” ด้วยการติดตามงาน

Workshop 4 : ฝึกปฏิบัติกำหนดแนวทางติดตามงานตามเป้าหมายและแผนงานจาก Workshop 2 ให้เหมาะสมกับสไตล์การทำงานของแต่ละคน

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ :

ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้าแผนก และบุคลากรที่มีหน้าที่ในการจัดทำแผนปฏิบัติงาน

 

***มอบวุฒิบัตรการฝึกอบรม (Certificate)

 

รูปแบบ/วิธีการเรียนรู้ :

การบรรยาย (Lecture) ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)

การแชร์ Case ประสบการณ์ตรง

การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) และการระดมความคิด (Brain Stroming) และการนำเสนอความคิดเห็น

การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน

หมายเหตุ

-อัตราค่าสัมมนา ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม /นิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้

-ราคารวม เอกสารการอบรม / อาหารว่างและอาหารกลางวันตลอดหลักสูตร (สำหรับหลักสูตร On-Site)

-วุฒิบัตรมอบให้ พร้อมไฟล์เอกสาร

*****ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา สามารถลดหย่อนภาษีได้ 200% *****

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์ ธนุเดช ธานี

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน