ติดต่อสอบถาม

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง

หลักสูตร ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง

(Transformative Leadership in Change Management)

ผู้นำการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่ต้อง Up Soft Skills แต่มีต้อง Hard Skills ทั้ง Organization Development และ Change Management รวมทั้ง Management Tools

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น เทคโนโลยี การบริหารจัดการ การดูแลสุขภาพ ฯลฯ เห็นได้ชัดเจนจากนำระบบ Online ผ่าน application มาใช้ในการติดต่อธุรกิจกันมากยิ่งขึ้น เทคโนโลยีนั้นแข่งขันกันได้ถ้ามีเงินทุนเพียงพอ แต่คนคุณภาพต้องอาศัยระยะเวลาในการแข่งขัน องค์กรยุคใหม่เชื่อมั่นว่าบุคลากร (Man) คือ ทรัพยากรทางการบริหารที่สำคัญที่สุดขององค์กร เพราะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจให้กับองค์กรได้ แต่การที่องค์กรจะมีคนคุณภาพที่เป็นทุนมนุษย์ (Human Capital) ที่สามารถจะผลักดันองค์กรไปสู่เป้าหมายทางธุรกิจที่กำหนดไว้ (Corporate KPIs) ผู้บริหารและหัวหน้างานยุคใหม่ต้องเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformative Leadership / Leading Change) ในการบริหารคน บริหารงาน และบริหารความคิด ให้พร้อมรับและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรนี้ขึ้น จากประสบการณ์ของวิทยากรและที่ปรึกษาด้านพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารและหัวหน้างานในองค์กรธุรกิจชั้นนำที่จะช่วยให้องค์กรของท่านพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้พร้อมรับและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจขององค์กร

วัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ : เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

-สามารถอธิบายเกี่ยวกับผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจขององค์กรได้

-ตระหนักถึงความสำคัญของตนเองในฐานะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจขององค์กรให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง

-สามารถกำหนดแนวปฏิบัติการเปลี่ยนแปลงทีมงานให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ

-สามารถวิเคราะห์หาสิ่งที่องค์กรหรือหน่วยงานต้องเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับทิศทางองค์กรได้อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม

-เสริมสร้างเทคนิคการพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

-เสริมสร้างเทคนิคการสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

-เพื่อกระตุ้นสื่อสารให้ผู้อื่นเปิดใจ เข้าใจ ชี้ให้เห็นถึงโอกาส และเกิดการยอมรับจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานกระบวนการทำงาน และเครื่องมือในการทำงาน โดยสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้

-สามารถจัดทำแผนงานสื่อสารการเปลี่ยนแปลงในองค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

-สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและบริหารความเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม

หัวข้อสำคัญที่ท่านจะได้เรียนรู้ :

ส่วนที่ 1 : การบริหารการเปลี่ยนแปลง ด้วยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง

ความสำคัญของผู้นำการเปลี่ยนแปลง ในการบริหารการเปลี่ยนแปลง

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Leadership for Change / Transformative Leadership)

6 บทบาทของผู้นำการเปลี่ยนแปลง

3 หลักของผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Transformative Leadership Principles)

ส่วนที่ 2 : ทำอย่างไรให้ทีมงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

ผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กรของท่านมีความพร้อมจำนวนกี่ % ???

การสำรวจความพร้อมของผู้นำการเปลี่ยนแปลง

Workshop 1 : ฝึกวิเคราะห์กำหนดแนวปฏิบัติการเปลี่ยนทีมงานให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนเขาไม่ได้ เปลี่ยนเราอย่างไรดี

ส่วนที่ 3 : ความท้าทายของผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Challenge of Transformation Leadership)

ความท้าทายของผู้นำการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบและสาเหตุของการต่อต้านของบุคลากรในองค์กร

สิ่งที่ผู้นำต้องเผชิญหน้าเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

ทางเลือกของการเปลี่ยนแปลง

องค์กรหรือหน่วยงานของเราต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งใดบ้างหนอ ?

Workshop 2 : ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์หาสิ่งที่องค์กรหรือหน่วยงานต้องเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับทิศทางองค์กร

ส่วนที่ 4 : การสื่อสารการเปลี่ยนแปลงในองค์กรอย่างมีประสิทธิผล สำหรับผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Effective Communication Change for Transformation Leadership)

การสื่อสารการเปลี่ยนแปลงในองค์กร สำหรับผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Effective Communication Change)

5 ขั้นตอนการสื่อสารการเปลี่ยนแปลง

4 ขั้นตอนการสื่อสารขจัดแรงต้านการเปลี่ยนแปลง

3 ขั้นตอนการสื่อสารแบบมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลง

การจัดทำแผนงานสื่อสารการเปลี่ยนแปลงในองค์กร (Communication Action Plan for Change)

Workshop 3 : ฝึกปฏิบัติจัดทำแผนงานสื่อสารการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร

ส่วนที่ 5 : กระบวนการวิเคราะห์องค์กรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงด้วย Organization Development Process

Plan to Change

Organization Development Process ที่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงต้องเรียนรู้

ส่วนที่ 6 : เครื่องมือการจัดการการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Management Tools for Transformative Leadership)

4 เครื่องมือการจัดการการเปลี่ยนแปลงที่ทรงพลัง (Powerful Change Management Tools)

เครื่องมือการจัดการการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Management Tools for Transformative Leadership)

ส่วนที่ 7 : การพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (Competency Development for Change Readiness)

วิธีการวิเคราะห์และกำหนด Competency ให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร กลยุทธ์ธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลง

วิธีการพัฒนาความสามารถบุคลากรรายบุคคลด้วย Individual Development Plan

ส่วนที่ 8 : การสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงในองค์กร (Culture Change) ในการสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ

7 เรื่องที่ผู้นำและ HR ต้องทำในการสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงในองค์กร

แนวทางการสร้างวัฒนธรรมการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร กลยุทธ์ธุรกิจ และการเปลี่ยนแปลง

รูปแบบ/วิธีการในการเรียนรู้ :

การบรรยาย (Lecture) ในรูปแบบการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ (Adult Learning)

การทำกิจกรรมกลุ่ม (Workshop): ที่กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนความเห็น (Discussion)เรียนรู้ซึ่งกันและกัน

การระดมความคิด (Brain Strom) และการนำเสนอความคิดเห็น

การตอบข้อซักถาม : เพื่อสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน และกระตุ้นผู้เรียนรู้ให้คิดตาม

หลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับ :

ผู้นำทุกระดับในองค์กร และผู้ที่เตรียมตัวจะเป็นผู้นำ

ระยะเวลา : 1 วัน เวลา 09.00-16.00น. 

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์ ธนุเดช ธานี

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน