ติดต่อสอบถาม

เทคนิคการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในฐานะหุ้นส่วนทางธุรกิจ (HRBP)

เทคนิคการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในฐานะหุ้นส่วนทางธุรกิจ (HRBP)

หลักสูตร เทคนิคการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในฐานะหุ้นส่วนทางธุรกิจ

(Human Resource Business Partner: HRBP)

ความสำคัญ

เป็นที่ตระหนักดีว่า  “ทรัพยากรมนุษย์” เป็นปัจจัยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กร ในปัจจุบันองค์กรสมัยใหม่จึงให้ความสำคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยเหตุผลดังกล่าว หน่วยงานด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงมีบทบาทสำคัญ ในการช่วยวางแผนและบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์กร เริ่มตั้งแต่กระบวนการวางแผนกำลังคน การสรรหาและคัดเลือก การพัฒนาบุคลากร การบริหารผลการปฏิบัติงาน การกำหนดค่าตอบแทน รวมทั้งการบริหารจัดการคนเก่งให้อยู่กับองค์กร

หลักสูตร Human Resource Business Partner จึงเป็นหลักสูตรที่จะพัฒนาให้ “เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์มีความรอบรู้และความเชี่ยวชาญในเทคนิคการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรทั้งระบบ ควบคู่กับความรู้ทางธุรกิจ อันจะช่วยเสริมสร้างศักยภาพขององค์กรท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ      

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาระหน้าที่และบทบาทของ HRBP ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกยุคใหม่
  2. เพื่อเรียนรู้แนวคิดสำคัญของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมทั้งเครื่องมือและเทคนิคการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่ และสามารถปรับใช้ในธุรกิจขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อพัฒนานักทรัพยากรมนุษย์มือใหม่ให้ก้าวไปสู่การเป็นผู้เชี่ยวชาญและรอบรู้ในเทคนิคการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรในฐานะ HRBP

หัวข้อหลัก

1.แนวโน้มและทิศทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่

2.บทบาทของ HRBP และกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร

3.การวางแผนกำลังคน

4.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

5.การบริหารผลการปฏิบัติงาน

6.การบริหารระบบผลตอบแทน

7.การวางแผนความก้าวหน้าในอาชีพและการพัฒนาบุคลากร

รูปแบบวิธีการฝึกอบรม

  • Lecture                                              40%
  • Workshop / Case Study / Role Playing      60%

ระยะเวลา : 1 วัน เวลา 09.00-16.00น. 

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ดร.ธนเดช ทิพยอภิชยากุล

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน