ติดต่อสอบถาม

ปฏิบัติการเชิงรุกสู่ความสำเร็จ

ปฏิบัติการเชิงรุกสู่ความสำเร็จ

หลักสูตร ปฏิบัติการเชิงรุกสู่ความสำเร็จ

(Proactive achievement)

 

เคยเจอมั้ย...?

 • เจอเรื่องไม่คาดคิด ไม่เป็นไปตามแผน ทำไง?
 • เจอวิจารณ์คอมเมนต์ รู้สึกอึดอัด คาใจ
 • เจอปัญหาคอขวด ไม่ค่อยให้ร่วมมือ ทำให้ล่าช้า ขาดประสิทธิภาพ

หาทางออกด้วยกันผ่านหลักสูตรนี้...

วัตถุประสงค์ (Aim)

เพื่อสำรวจและเสริมสร้างทักษะการปฏิบัติงาน & รับมือปัญหา ร่วมกันแบบเชิงรุก ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม ท่ามกลางโลกพลิกผัน โดยมุ่งตอบโจทย์ 5 ประการ ได้แก่...

 1. จะชี้ให้เห็นความสำคัญในการปฏิบัติงาน & รับมือปัญหา ร่วมกันแบบเชิงรุก ได้อย่างไร?
 2. จะสร้างฝันที่ตอบโจทย์ให้เป็นจริง & ขับเคลื่อนทีมงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ได้อย่างไร?
 3. จะฝึกคิดริเริ่มปรับปรุงแก้ไข เพื่อพัฒนาสิ่งใหม่ๆและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน อย่างง่ายๆ ทำอย่างไร?
 4. จะพูดสื่อสารและเปิดใจรับฟังอย่างยืดหยุ่น ท่ามกลางความแตกต่าง เพื่อประสานพลัง ทำได้อย่างไร?
 5. จะสื่อสาร เพื่อประสานงาน, แก้วิกฤติ และสร้างสรรค์นวัตกรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบยกทีม ทำอย่างไร?

กำหนดการ & เนื้อหา (Schedule & Content):

Module I: เข้าใจภาพรวม การปฏิบัติงาน & รับมือปัญหา ร่วมกันแบบเชิงรุก …เพื่อ Aim 1

 • 5 จุดเปลี่ยนสู่ มืออาชีพเชิงรุก (Proactive professional)
 • 3I…รหัสลับแห่งมืออาชีพเชิงรุก
 • จาก VUCA สู่ BANI…4 ผลกระทบท่ามกลางโลกพลิกผัน
 • 3 กล้า...อุปนิสัยนักริเริ่ม ฉลาดเสี่ยง (Proactive Agent)
 • Wise…ไขรหัสคิดไวไหวพริบ
 • คาใจกับคำวิจารณ์? นี่คือ Firm...4 ขั้นตอนพลิกคอมเมนต์ให้เป็นบวก
 • CEO’s success story: ถอดบทเรียน HERO เชิงวิเคราะห์
 • กรณีศึกษา ระดับสากล & ระดับประเทศ: บทเรียนเชิงวิเคราะห์
 • กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Brain puzzle”…เพื่อตระหนักความสำคัญของ 3I
 • กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติ “ค้นหาคนที่ใช่” แบบ 3I

Module II: พัฒนา Imagine วาดภาพอนาคต ด้วย การสร้างแรงใจด้วยภาพผลลัพธ์ …เพื่อ Aim 2

 • Work smart กว่าที่คิด...ด้วย 7 สัญญาณชี้เป้าหมายทรงพลัง
 • Smart…โค้ดลับ ปรับเป้าหมายให้ทรงพลัง (Goal setting)
 • กรณีศึกษา: ถอดบทเรียน Smart จาก CEO’s story
 • กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “illusion picture”...เพื่อเห็นความสำคัญของการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน
 • กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติ เทคนิค “ตั้งเป้าทรงพลัง”  Smart

Module III: พัฒนา Initiate ริเริ่มด้วยตนเอง ด้วย การคิดแนวข้าง (Lateral thinking) …เพื่อ Aim 3

 • 2S...ความลับการพัฒนาพลังสมอง 2 ซีก
 • ติดกรอบ? นี่คือ 9 กับดักความคิดสร้างสรรค์ (Barriers to creative thinking)
 • ใครติดหนึบ? นี่คือ 2L…ความลับนักคิดนอกกรอบ มืออาชีพ
 • ART…บันได 3 ขั้น กระตุ้นคิดนอกกรอบ (Lateral thinking)
 • 3P…แว่นขยายส่อง Pain Point (โจทย์ปวดใจ)
 • Random word…เครื่องมือกระตุกคิดนอกกรอบ
 • Like…4 หมุดหมายเพื่อพัฒนาผลงานต้นแบบ (Prototype destination)
 • ปลดล็อค 9 กับดักความคิดสร้างสรรค์ (Unlock Creative thinking)
 • กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Picture & Word”…เพื่อตระหนักถึงการใช้พลังสมอง 2 ซีกร่วมกันในการคิดนอกกรอบ
 • กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “คิดนอกกรอบ” ART

Module IV: พัฒนา Influence สร้างการเปลี่ยนแปลง ด้วย มุมมองผ่านเลนส์ผู้อื่น…เพื่อ Aim 4

 • แกะรอย One…มุมมองเป็นหนึ่งแห่ง Outward mindset
 • SEE…บันได 3 ขั้นเพื่อประสานสิบทิศ (Collaboration)
 • 8 ภาษากาย บอกภาษาใจ
 • Steve Jobs’ success story: ถอดบทเรียน SEE
 • 2C…2 เหตุผลว่าทำไม Outward mindset จึงประสานได้ผล?
 • 3ส…เคล็ดวิชาคลายปม อารมณ์ดี แบบ Empty chair
 • 7 แนวทางประสานสิบทิศ ด้วย Outward mindset
 • กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “The Mirror”…เพื่อตระหนักค.สำคัญของการเข้าใจคน
 • กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติ เทคนิค “ประสานสิบทิศ” SEE

Module V: พัฒนา Initiate & Influence ด้วย Golden rule จากวิถีญี่ปุ่น…เพื่อ Aim 5

 • 3P ...โค้ดลับการสื่อสารประสิทธิภาพ 3 ระดับ ในชีวิตและการทำงาน
 • 7C…กุญแจเพิ่มประสิทธิภาพ “สื่อสารรับทราบ”
 • HoRenSo…บันได 3 ขั้นเพื่อ “สื่อสารรับมือ” อย่างมีประสิทธิภาพ
 • CEO’s story: ถอดบทเรียน 7C เชิงวิเคราะห์
 • กรณีศึกษา: ถอดบทเรียน HoRenSo จากเค้าโครงเรื่องจริง
 • 14 แนวทางเพื่อ “รายงาน & ตามงาน” อย่างได้ผล
 • 2S…ไขความลับวัฒนธรรมเพื่อ “สื่อสารสร้างสรรค์” (Innovation Culture)
 • Steve Jobs’ story: ถอดบทเรียน 2S เชิงวิเคราะห์
 • 9 แนวทางยกระดับวัฒนธรรมเพื่อสร้างนวัตกรรม
 • กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Secret word”…เพื่อตระหนักถึงความยากง่ายของการสื่อสาร
 • กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติ เทคนิค “สื่อสารสร้างนวัตกรรม” HoRenSo + 2S

Module VI: ขยายผลฝึกอบรม ด้วย การสรุปสาระสำคัญเพื่อปรับใช้ & พัฒนาต่อเนื่อง

 • 70:20:10…ปฏิบัติการ “รู้เปลี่ยนโลก”
 • 3S...รหัสลับปรับใช้ แบบ รู้เปลี่ยนโลก
 • 2C…เส้นทางยกระดับทักษะอนาคต แบบยั่งยืน

หมายเหตุ: พักมี 3 ช่วงได้แก่ 1030, 1200, 1430; เวลาและเนื้อหาปรับได้ตามความเหมาะสม

รูปแบบการฝึกอบรม

 • 60: 40 (ปฏิบัติ: ทฤษฎี), ถอดบทเรียนจากภาพยนตร์, Case study, Brainstorming, อภิปรายกลุ่ม, แบบสำรวจเชิงจิตวิทยา, Role play, กิจกรรมสนุกกระตุกคิด และ โปรแกรมสมองด้วยภาษาเชิงบวกผ่านดนตรีบำบัด (NLP)

กลุ่มเป้าหมาย

 • พนักงาน, หัวหน้างาน, ผู้บริหารทั่วไป, ผู้บริหารระดับกลาง-ระดับสูง ตลอดจน ผู้สนใจทั่วไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • Reskill 2030 ยกระดับทักษะอนาคต. ได้แก่ คิดริเริ่มสร้างสรรค์, ประสานพลังแก้ขัดแย้ง, สื่อสารจูงใจ, ยืดหยุ่นเข้าใจคน
 • 4 เทคนิคพร้อมใช้ ได้แก่ 1. ตั้งเป้าทรงพลัง 2. คิดนอกกรอบ 3. ประสานสิบทิศ 4. สื่อสารสร้างสรรค์
 • 5 เครื่องมือประเมิน ได้แก่ 7 สัญญาณชี้เป้าหมายทรงพลัง, ปลดล็อค 9 กับดักความคิดสร้างสรรค์, 7 แนวทางประสานสิบทิศ, 9 แนวทางยกระดับวัฒนธรรมเพื่อสร้างนวัตกรรม, แบบทดสอบตนเองเพื่อติดตามผล (Follow up test)

ข้อแตกต่าง & โดดเด่นของหลักสูตร

 • * 

*  วิทยากรมีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์

*  .เน้นมีส่วนร่วม & ฝึกปฏิบัติเทคนิคที่ใช้ได้จริง 

*  เน้น Reskill & Upskill เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนสำหรับอนาคต (Future skills)

 

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน