ติดต่อสอบถาม

การออกแบบระบบประเมินค่างาน ภาคปฏิบัติ

การออกแบบระบบประเมินค่างาน ภาคปฏิบัติ

หลักสูตร การออกแบบระบบประเมินค่างาน ภาคปฏิบัติ  

Job Evaluation and Classification 
 
           จากผลสำรวจปัญหาด้านทรัพยากรบุคคล เรื่องค่าตอบแทนและความก้าวหน้าของพนักงานในองค์กร ถือเป็นกลุ่มปัญหาในอันดับต้น ๆ ที่เกิดขึ้นทุกปี คงปฏิเสธไม่ได้ว่าสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งที่ลูกจ้างอยากได้จากการทำงานก็คือ เรื่องของค่าตอบแทนที่เป็นธรรม ซึ่งหนึ่งในเครื่องมือสำคัญในการแก้ไขปัญหา HR ยุคใหม่ ก็คือ การประเมินค่างาน ซึ่งเป็นศาสตร์ด้านวิชาการแต่ต้องนำไปใช้อย่างศิลปะ บทเรียนเรื่องการประเมินค่างานจึงขาดสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์จริง เพราะนักวิชาการต้องการประสบการณ์ แต่นักปฏิบัติก็ต้องการหลักวิชาการด้วยเช่นกัน หลักสูตรนี้จึงออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์
• ให้เรื่องประเมินค่างานกลายเป็นเรื่องง่าย จากการถ่ายทอดโดยประสบการณ์จริงจากวิทยากรโดยตรง  
• ให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ และความเข้าใจในหลักการ กระบวนการและขั้นตอนในการประเมินค่างาน  
• สามารถออกแบบและกำหนดปัจจัยในการประเมินค่างานที่เหมาะสมกับบริบทขององค์กรได้
• สามารถนำผลการประเมินค่างานและจัดระดับงานมากำหนดโครงสร้างค่าจ้าง และความก้าวหน้าในอาชีพ
 
เนื้อหาหลักสูตร  
• ความหมายและแนวคิดในการประเมินค่างาน กับการบริหารค่าตอบแทน
• แนวคิดการออกแบบงาน และการจัดโครงสร้างองค์กร(Organization Chart)  ที่เหมาะสม
• หลักเกณฑ์ กระบวนการและขั้นตอน ในการประเมินค่างาน
o กระบวนการและขั้นตอน ในการประเมินค่างาน
o การจัดทำ Job Description (JD) และ Job Specification (JS) 
o กรณีศึกษาการจัดทำ SMART JD  “คำบรรยายลักษณะงานที่กระชับ ฉลาด ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย”
o การวิเคราะห์งานและการจัดแบ่งกลุ่มงาน เพื่อการประเมินค่างาน 
• การจัดทำโครงสร้างเงินเดือนโดยไม่ต้องประเมินค่างานก่อน ทำได้หรือไม่?
• หลักเกณฑ์พื้นฐานในการประเมินค่างานและวิวัฒนาการของระบบประเมินค่างานในรูปแบบต่างๆ 
o Ranking  Method
o Job Classification or Job Grading Method
o Factor  Comparison  Method 
o Point  method
o กรณีศึกษาการใช้เครื่องมือการประเมินค่างานชั้นนำในตลาด 
• การเลือกและออกแบบระบบการประเมินค่างานใช้เองในองค์กร
o การวิเคราะห์หาคุณค่าขององค์กร
o การกำหนดปัจจัย (Factor) และคะแนน (Score) ในการประเมินค่างานให้สอดคล้องกับคุณค่าขององค์กร
o วิธีการกำหนดตารางแปลงค่างานให้เป็นระดับงาน
• เทคนิคการนำผลการประเมินค่างานไปใช้ในการบริหารค่าจ้าง และสายความก้าวหน้าของพนักงาน
o การจัดระดับงาน ระดับตำแหน่งหน้าที่ ตามผลการประเมินค่างาน
o การกำหนดโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนให้สอดคล้องกับระดับงาน
o การสร้างสายความก้าวหน้า Career path ในการทำงาน
• ทางเลือกระบบประเมินค่างานระหว่าง การซื้อสำเร็จรูป พัฒนาขึ้นเอง หรือว่าจ้างผู้พัฒนา อย่างไหนดีกว่ากัน ?
• Workshop ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์งาน 
• Workshop การฝึกปฏิบัติการออกแบบระบบประเมินค่างานใช้ในองค์กร
• ประเด็นปัญหาในการประเมินค่างานพร้อมแนวทางแก้ไข
 
 วิธีการฝึกอบรม
• บรรยาย พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 
• Workshop ฝึกปฏิบัติประเมินค่างานและจัดระดับงานจริง 
 
เหมาะสำหรับ
• ผู้บริหารองค์กร  นักบริหารค่าจ้าง ทุกประเภทกิจการ
• ผู้บริหารหน่วยงานทรัพยากรบุคคล
 

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน