ติดต่อสอบถาม

การทำงานเป็นทีมและการสร้างเครือข่ายการทำงาน

การทำงานเป็นทีมและการสร้างเครือข่ายการทำงาน

การทำงานเป็นทีมและการสร้างเครือข่ายการทำงาน

(Teamwork & Network building)

 

เคยเจอมั้ย...?

 1. คนละGen สไตล์การทำงานเข้ากันยาก
 2. บางคนชอบคิดว่า อยู่แบบนี้ดีแล้ว สบายดี (Comfort zone) ไม่ต้องก้าวหน้าไปกว่านี้ก็ได้
 3. บางคนมักเห็นต่าง เห็นแย้ง เสียบรรยากาศประชุม

ร่วมกันค้นหาทางออกผ่านหลักสูตรนี้...

 

วัตถุประสงค์ (Aim)

เพื่อสำรวจและเสริมสร้างบุคลิก & ทักษะการทำงานเป็นทีมที่มีขีดสมรรถนะสูง (High Performance Team) และสร้างเครือข่ายอย่างได้ผล ท่ามกลางโลกพลิกผัน โดยมุ่งตอบโจทย์ 5 ประการ ได้แก่...

 1. จะสร้างให้ตระหนักเห็นความสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันแบบยกทีม & แบบเครือข่าย ทำอย่างไร?
 2. จะพูดคุยสร้างความสนิทสนม ลดช่องว่าง เพื่อทำงานร่วมกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำอย่างไร?
 3. จะสร้างฝันให้เป็นจริง & ขับเคลื่อนผู้ร่วมงาน ได้อย่างเต็มศักยภาพ ทำอย่างไร?
 4. ท่ามกลางความแตกต่าง จะฝึกให้ทุกคนประสานพลังสมองเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ร่วมกัน ได้อย่างไร?
 5. ท่ามกลางแรงกดดัน & ขัดแย้ง จะคลี่คลายอารมณ์และประสานพลัง ได้อย่างไร?

 

กำหนดการ & เนื้อหา (Schedule & Content)

 

09.00 - 11.00 น.   เข้าใจภาพรวม การทำงานเป็นทีมขีดสมรรถนะสูง (High Performance Team)…เพื่อ Aim 1

 • 5 จุดเปลี่ยนสู่ทีมขีดสมรรถนะสูง (High Performance Team)
 • A TEAM…5 องค์ประกอบแห่งทีมขีดสมรรถนะสูง
 • VUCA…4 ความท้าทายแห่งยุคโลกพลิกผัน
 • การสร้างเครือข่าย: ความจำเป็น & กลยุทธ์ 3C
 • ภาวะผู้นำ…ปัจจัยสำคัญในการสร้างเครือข่ายที่ประสบความสำเร็จ (Leadership networking)
 • CEO’s success story: ถอดบทเรียน A TEAM เชิงวิเคราะห์
 • กรณีศึกษา ระดับสากล & ระดับประเทศ: บทเรียนเชิงวิเคราะห์
 • กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Brain puzzle”…เพื่อตระหนักความสำคัญของ Teamwork & Network
 • กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “สำรวจคุณสมบัติทีมขีดสมรรถนะสูง” แบบ A TEAM

11.00 – 12.00 น.  เสริมสร้าง Team & Network ด้าน สื่อสารสัมพันธ์ & Connect ด้วย การพูดคุยเปิดใจ…เพื่อ Aim 2

 • Join…ความลับคน 4 รุ่น ชี้อนาคตองค์กร
 • 1+3 …เคล็ดลับคุยเพลินได้เพื่อน แบบ เล่า ฟังชมถาม
 • อ่าน 5 ภาษากาย รู้ภาษาใจ
 • ยิ่งพูด ยิ่งพัง? นี่คือ 8 หัวข้อชวนคุย สุดยอด VS สุดแย่
 • ใครรวยเพื่อน?...นี่คือ 8 เคล็ดลับคุยสนุกทุกโอกาส
 • กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Trust fall”…เพื่อตระหนักถึงช่องว่างระหว่างวัย และ ผลกระทบ
 • กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “คุยเพลินได้เพื่อน” 1+3

13.00 – 14.00 น.  เสริมสร้าง Team & Network ด้าน มุ่งมั่นสู่เป้าหมาย & Collaborate ด้วย การสร้างแรงใจด้วยภาพผลลัพธ์ …เพื่อ Aim 3

 • Work smart กว่าที่คิด ด้วยเป้าหมายที่ทรงพลังแบบไหน?...นี่คือ 7 สัญญาณที่ทรงพลัง
 • Smart…5 องค์ประกอบเพื่อตั้งเป้าอย่างทรงพลัง (Goal setting)
 • กรณีศึกษา: ถอดบทเรียน Smart จาก CEO’s story
 • กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Illusion picture”...เพื่อเห็นความสำคัญของการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจน
 • กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติ เทคนิค “ตั้งเป้าทรงพลัง”  Smart

14.00 - 15.00 น.   เสริมสร้าง Team & Network ด้าน กระบวนการทำงาน & Create ด้วย การระดมสมองแบบ Six thinking hats …เพื่อ Aim 4

 • L…คุณสมบัติที่โดดเด่นของพลังสมองซีกซ้าย (Lt. brain function)
 • R…คุณสมบัติที่โดดเด่นของพลังสมองซีกขวา (Rt. brain function)
 • ทำไม ประชุมนาน แต่งานไม่ได้? นี่คือ 6 สัญญาณ & ทางออก
 • ระดมสมองด้วย หมวก 6 ใบ (Six thinking hats)
 • กรณีศึกษา: ถอดบทเรียน หมวก 6 ใบ จากเค้าโครงเรื่องจริง
 • 3 มาก...กุญแจระดมสมองเพื่อทวีคูณไอเดีย
 • 10 Pain Points (โจทย์ปวดใจ)…ที่พบบ่อยในกระบวนการทำงาน
 • Create…6 จุดเปลี่ยนเพื่อคิดสร้างสรรค์ทั่วทั้งองค์กร
 • กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Brain & Hand exercise”…เพื่อเข้าใจการทำงานร่วมกันของสมอง 2 ซีก
 • กิจกรรมเชิงฝึกปฏิบัติ เทคนิค ระดมสมองด้วย หมวก 6 ใบ

15.00 - 15.45 น.   เสริมสร้าง Team & Network ด้าน ภาวะผู้นำ & Collaborate ด้วย มุมมองที่เข้าอกเข้าใจผ่านดนตรีบำบัด …เพื่อ Aim 5

 • รู้เท่าทัน GAP…3 กับระเบิดแห่งการสื่อสาร
 • Steve Jobs’ success story: กรณีศึกษา GAP
 • SEE…เคล็ดวิชาพัฒนา “คิดยืดหยุ่น”
 • 2C…กุญแจประสานพลังความต่าง
 • 7 สุดยอดคำถามพัฒนา “คิดยืดหยุ่น”
 • 3S...เคล็ดลับปรับมุมมองด้วยดนตรีบำบัด แบบ NLP
 • Empathy…7 วิธีสื่อสารอย่างยืดหยุ่นเข้าใจคน
 • กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “3S Music therapy with NLP”…เพื่อเข้าอกเข้าใจผู้อื่นอย่างลึกซึ้งด้วยภาษาโปรแกรมสมองเชิงบวก
 • กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “ยืดหยุ่นประสาน” SEE

15.45 - 16.00 น.   ขยายผลฝึกอบรม

 • สรุปสาระสำคัญ
 • ปฏิบัติการ “รู้เปลี่ยนโลก”

หมายเหตุ: พักมี 3 ช่วงได้แก่ 1030, 1200, 1430; เวลาและเนื้อหาปรับได้ตามความเหมาะสม

รูปแบบการฝึกอบรม

 • 70/30 (Workshop/Theory), ถอดบทเรียนจากภาพยนตร์, Case study, Brainstorming, อภิปรายกลุ่ม, แบบสำรวจเชิงจิตวิทยา, กิจกรรมสนุกกระตุกคิด และ โปรแกรมสมองด้วยภาษาเชิงบวกผ่านดนตรีบำบัด (NLP)

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน