ติดต่อสอบถาม

การบริหารความเสี่ยงด้าน HR

การบริหารความเสี่ยงด้าน HR

หลักสูตร บริหารความเสี่ยง HR หลังยุควิกฤติโควิด

รู้ทันความเสี่ยง ก็จัดการความเสี่ยงได้

 • ผลกระทบวิกฤติโควิด โลกใบเดิม ที่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
 • ถอดบทเรียนจากวิกฤติโควิด เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอนาคต
 • จะเกิดอะไรหลังจากนี้ ! รู้เท่าทันความเสี่ยง ก็จัดการความเสี่ยงได้

 

หลักสูตรนี้  มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล รวมทั้งให้แนวทาง กระบวนการ ตลอดจนเทคนิค ในการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้องค์กรมีความพร้อมที่จะรับมือความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคลที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ

 

หัวข้อการอบรม

1. ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และความจำเป็นของการใช้การบริหารความเสี่ยงในการบริหารผลดำเนินงานของ  

    กิจการ (Risk-Based Performance Management) 

2. การบริหารความเสี่ยงอย่างบูรณาการทั้งองค์กร

3. กระบวนการการบริหารความเสี่ยง  (Principles, Framework and Process) ตามมาตรฐานสากล

                     -   ประเภทความเสี่ยง (Risk)

 • การระบุความเสี่ยง
 • การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
 • การวิเคราะห์ผลกระทบความเสี่ยงต่อผลประกอบการด้านต่าง ๆ  
 • การจัดลำดับความเสี่ยงเพื่อการบริหารจัดการ (Risk Prioritization)

4.  เรียนรู้ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับคนในองค์กร และประเภทความเสี่ยงด้าน HR  

5. แนวคิดการกำหนดกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลในภาวะวิกฤติ           

6.  แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้าน HR  เครื่องมือ แบบฟอร์ม ฯลฯ ที่จะนำมาใช้ในการบริหารความเสี่ยง   

                    - เครื่องมือวิเคราะห์หาปัจจัยความเสี่ยงและระบุความเสี่ยงในงาน HR

                    - การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากภายใน และภายนอก

                    - การสร้างหลักเกณฑ์ในการประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง

                    - แบบฟอร์มการประเมินความเสี่ยง จัดลำดับความเสี่ยง การวางแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจนการรายงาน  

      Workshop 1 : การระบุเหตุการณ์ที่บ่งชี้ว่าจะเป็นความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคลระดับองค์กร/ ระดับหน่วยงาน

                             ตามยุทธศาสตร์ขององค์กร  พร้อมประเมินความเสี่ยง (Event Identification)  จากกรณีศึกษาตัวอย่างจริง

     Workshop 2  : การสรุปผลการประเมินความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล

     Workshop 3 : การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment Plan)  ด้านทรัพยากรบุคคล

                            พร้อมกรณีศึกษาตัวอย่างจริง

7.  ถอดบทเรียนจากสถานการณ์วิกฤติโควิด กับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้

 

แนวทางในการฝึกอบรม

-  การจัดการสัมมนา บรรยายเชิงวิชาการ

 -  กิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง ด้วยการทำ Work shop ย่อย

    และให้ ผู้เข้าอบรมได้นำเสนอ หรือ แสดงความคิดเห็น รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

 

กลุ่มเป้าหมาย (TARGET PARTICIPANTS)

 1. ผู้บริหารระดับสูง
 2. หน่วยงานบริหารความเสี่ยง /ควบคุมภายใน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 3. หน่วยงาน HR 

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  

 1. วัน

 

วิทยากร

พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

วิทยากร อาจารย์ และที่ปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล  ผู้มีประสบการณ์ด้านบริหาร HR กว่า 30 ปี

อดีตกรรมการบริหารบริษัท และ ผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคล ในองค์กรชั้นนำหลายแห่ง อาทิ

 • Plantheon Group
 • CIMB Thai Bank, Co,LTD.
 • Thai Glass Industry, Co,LTD

 ผลงานเขียน : HRMBA   “จุดประกายความคิด เสริมอาวุธด้านบริหารคน”

                       SMART  JD คำบรรยายลักษณะงานบุคคลิกใหม่ “กระชับ ฉลาด คล่องแคล้ว ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย”

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน