ติดต่อสอบถาม

แนวปฏิบัติ PDPA สำหรับงานขายและการตลาด ที่ครบถ้วนในทุกมิติ

แนวปฏิบัติ PDPA สำหรับงานขายและการตลาด ที่ครบถ้วนในทุกมิติ

หลักสูตร แนวปฏิบัติ PDPA สำหรับงานขายและการตลาด ที่ครบถ้วน ในทุกมิติ

 (Personal Data Protection Guideline for Sales and MKT)

หลักการและเหตุผล

แนวปฏิบัติเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้การดำเนินการตามกฎหมายเป็นไปอย่างสมเหตุสมผล ซึ่งกฎหมายโดยทั่วไปแล้วจะบัญญัติไว้เพียงในระดับที่กำหนด “การห้าม” เป็นหลักการไว้เท่านั้น แต่ในขั้นตอนปฏิบัติย่อมไม่สามารถระบุรายละเอียดวิธีการได้โดยสมบูรณ์ จึงมีคำถามเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติว่าควรทำ “อย่างไร” เพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินกิจการให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานขายและการตลาด ซึ่งจะต้องมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ

วัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

2. เพื่อสร้างความเข้าใจในกระบวนการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานขายและการตลาด เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย อาทิ การให้ความยินยอม กระบวนการเพื่อรองรับการใช้สิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูล

3. สามารถจัดทำแนวปฏิบัติเพื่อการประเมินความเสี่ยง/ผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตามของเขต DPIA และ ทบทวน (Review) การปฏิบัติภายในองค์กร ว่ามีความเพียงพอหรือสอดคล้องตามกฎหมายแล้วหรือไม่

4. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของหน่วยงานขายและการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

หัวข้อการอบรม

1. เหตุผลและความเป็นมาของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

2. สาระสำคัญของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร และใครคือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • ตัวบุคคลและบทบาทหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data Processor) และเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO)
 • สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และการใช้สิทธิต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
 • หลักการขอความยินยอม - การเก็บ - การใช้ - การเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล
 • ฐานในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
 • มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด
 • ความรับผิดและบทลงโทษตามกฎหมาย ทั้งทางแพ่ง - ทางอาญา – โทษทางปกครอง

3. ขั้นตอนการเตรียมความพร้อมกับ 15 ภารกิจที่ฝ่ายขายและการตลาด ต้องดำเนินการ

4. แนวทางการจัดทำเอกสารและแบบฟอร์ม PDPA ให้สอดคล้องกับกฎหมาย อาทิ

 • แนวปฏิบัติการจัดทำบันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Record of Processing Activities)
 • หนังสือให้ความยินยอม (Privacy Consent Form)
 • หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice Form)
 • ข้อตกลงประมวลผลข้อมูล (Data Processing Agreement) 
 • คำร้องขอใช้สิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Request Form)
 • หนังสือตอบกลับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Rights Responding)
 • หนังสือแจ้งเหตุ การละเมิดข้อมูลส่วนบุคล (Personal Data Breach Notification)

5. แนวปฏิบัติ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับฝ่ายขายและการตลาด (PDPA Guideline for Sales and Marketing)

 • ความสัมพันธ์ของการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและการทำการตลาด
 • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ในการระบุเป้าหมายการขาย (Provided, Observed and Inferred data)
 • ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำการตลาดหรือการขาย
 • ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องและข้อควรระมัดระวัง
 • แนวการปฏิบัติการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับกลุ่มลูกค้าเดิมและกลุ่มลูกค้าใหม่
 • แนวปฏิบัติการประมวลผลข้อมูลในการทำตลาดแบบตรง (Direct Marketing)
 • แนวปฏิบัติการประมวลผลข้อมูลสำหรับระบบสมาชิกสะสมแต้ม (Loyalty Program)
 • การประมวลผลข้อมูลเครือข่ายสังคมเพื่อกระตุ้นยอดขาย (Social Network)
 • การโฆษณาตามพฤติกรรมออนไลน์ (Online Behavioral Advertisement)

6. แนวปฏิบัติการประเมินผลกระทบด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล DPIA (Data Protection Impact Assessment) และการวิเคราะห์ความเสี่ยง/มาตรการจัดการความเสี่ยง

          7. สารพันปัญหาในการปฏิบัติที่เกี่ยวกับ PDPA ของงานการขายและการตลาด พร้อมแนวทางแก้ไข อาทิ

 • การสมัครบริการแล้วขอบัตรประชาชนของลูกค้า ที่มีข้อมูลศาสนาอยู่ ถือเป็นการเก็บข้อมูลอ่อนไหวหรือไม่ แล้วต้องขอความยินยอมโดยชัดแจ้งหรือไม่
 • การบันทึก VDO ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคลหรือไม่ ถ้าเป็นแล้ว จะต้องทำอย่างไร
 • การกรอกข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า จำเป็นต้องมี choice ให้เลือกหรือไม่ว่า อนุญาตหรือไม่อนุญาต เพื่อให้เปิดเผยข้อมูลกับ Third parties 
 • ข้อมูลอ่อนไหว ที่จำเป็นต้องการปฏิบัติตามสัญญา หากต้องขอความยินยอม สามารถกำหนดให้เป็นเงื่อนไขของการเข้าทำสัญญาได้หรือไม่  เป็นต้น

  Workshop / กิจกรรม

 • การร่างประกาศความเป็นส่วนตัว  (Privacy Notice)
 • การร่างหนังสือให้ความยินยอม (Consent From)
 • การร่างข้อตกลงประมวลผลข้อมูล (Data Processing Agreement) เพื่อบริหารจัดการคู่สัญญาให้ปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA   
 • คำร้องขอใช้สิทธิต่างๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Request Form) และกระบวนการรองรับการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

นายจ้าง หน่วยงานด้านการขายและการตลาด และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน