ติดต่อสอบถาม

Customers Insight and Customers Analysis เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

Customers Insight and Customers Analysis เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

วิทยากร จำนวนวัน วันที่สัมมนา ราคา/ท่าน หมายเหตุ

หลักสูตร Customers Insight and Customers Analysis เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้อบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการกระบวนการ ตลอดจนการวิเคราะห์รูปแบบ ทั้งลูกค้า ภายใน และ ลูกค้าภายนอกองค์กร Internal Customer และ External Customer
 2. สามารถวิเคราะห์ ลูกค้าและจัดลำดับความสำคัญลูกค้าแต่ละกลุ่มได้
 3. เพื่อให้เกิดความเข้าใจ ในการสร้างความสัมพันธ์ Customers Relationship Management (CRM)
 4. เพื่อ ให้ทราบความต้องการของลูกค้า “Needs” และ“Wants”
 5. เพื่อให้เกิดความเข้าใจลักษณะรูปแบบ (Type of Needs) ที่ต้องสนองลูกค้า
 6. สร้างความเข้าใจในการตอบสนองลูกค้า Satisfaction และ Delight
 7. เข้าใจ Pain Point และ Gain Point 
 8. สามารถวิเคราะห์ “การตอบสนองลูกค้าได้ Gain Point
 9. สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค Consumer Behavior Analysis ที่มีผลต่อการแข่งขันทางการตลาด
 10. เพื่อให้เกิดความเข้าใจ Customer Analysis วิเคราะห์ลูกค้าเชื่อมโยง CRM-CEM-CE
 11. สามารถเข้าใจการเชื่อมโยง ระหว่าง  CRM-CEM-CE  ได้

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม  :  ส่วนงานที่เกี่ยวข้องบริการลูกค้า พบกับลูกค้า

การประเมินผล  :     ทดสอบ กิจกรรม และการทำ Work Shop

ลักษณะการอบรม  : บรรยายพร้อมการทำกิจกรรมและเกม เพื่อให้ผู้อบรมเข้าใจ และ สนุกกับการเรียนรู้

Course Outline :

 • Customer Concept and Marketing Concept:  แนวคิดในการเข้าใจลูกค้าและเข้าใจการตลาด

 • ทำไมต้องปรับตัวในในปัจจุบัน
 • ลูกค้าและความต้องการของลูกค้า
 • ความสัมพันธ์ และการเชื่อมโยง
  (การตลาด /การขาย/ การบริการ)
 • 6 สิ่งที่ควรทำในการทำตลาดในยุคการเปลี่ยนแปลง Marketing (TRANSFORMATION)
 • ทำความเข้าใจ Need กับ Want / Selling Point และ Unique Selling Point เพื่อตอบสนองลูกค้า
 • Type of Need ที่ควรรู้ในการเข้าใจลูกค้า
 • Add Values /Satisfaction /Delight Option / Cross Selling / Up Selling (เพื่อต่อยอดกระตุ้นยอดขาย)
 • Workshop #1***Work Shop กลุ่ม***

  Selling Point และ Unique Selling Point เพื่อดึงดูดลูกค้า
 •  
 • Cross Selling / Up Selling (เพื่อต่อยอดกระตุ้นยอดขาย และ ลูกค้าซื้อซ้ำ)  
 • การบริการที่ดีทั้งลูกค้าภายใน (Internal Customer) และ ลูกค้าภายนอก(External Customer)
 •          VCD กรณีศึกษา: ความสำคัญ “การบริการลูกค้าภายใน”

 • การทำงานต้องสร้างทั้ง “พอใจ” และ “ประทับใจ” (Satisfaction และ Delight)
 • วิเคราะห์ปัญหา และตอบสนองลูกค้า Pain Point และ Gain Point 
 • Workshop # 3 : วิเคราะห์ “การตอบสนองลูกค้า Gain Point

  Workshop # 4 : วางแผนกิจกรรมเพื่อให้ลูกค้าประทับใจ หรือ Delight
 • Triangle of Brand Benefit (การมอบ คุณค่าประโยชน์ ในตราสินค้าให้ลูกค้า)

 • ความเข้าใจ  Brand Benefit
 • การสร้างคุณค่า Brand
 • Workshop # 5 : แบ่งกลุ่ม วิเคราะห์ Brand Benefit
 • Customer Analysis : วิเคราะห์ ลูกค้า CRM-CEM-CE

 • แนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน Consumer Trend ในปัจจุบัน
 • การเชื่อมโยงระหว่าง CRM-CEM-CE
 • Workshop # 6(Group) : CRM-CEM-CE

 • วิเคราะห์ Business Model Canvas เพื่อวางแผนธุรกิจ (แบบย่อ)
 • ***Work Shop*** Business Model Canvas

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

Application Form /ใบสมัคร

ฟอร์มลงทะเบียน