ติดต่อสอบถาม

เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล

เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล

วิทยากร จำนวนวัน วันที่สัมมนา ราคา/ท่าน หมายเหตุ

หลักสูตร  เทคนิคการสื่อสารและศิลปะการบริการทางโทรศัพท์อย่างมีประสิทธิผล

หลักการและเหตุผล

ในยุคปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงสูง และการแข่งขันด้านธุรกิจสูงเช่นกัน ไม่ว่าองค์กรใด   ทำธุรกิจประเภทใด  ล้วนแล้วต้องสร้างงานบริการในทุกส่วนขององค์กร ทั้งการประสานงาน  การสื่อสาร การสร้างจิตสำนึกในงานบริการ  เพื่อส่งต่อไปยังลูกค้าหรือบุคคลภายนอกที่ติดต่อกับองค์กรของเรา    ซึ่งไม่สามารถทำได้เพียงลำพัง    ต้องมีการสื่อสาร และอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเครื่องมือในงานบริการ คือการริการทางโทรศัพท์   ถือเป็นเรื่องสำคัญมากเช่นกัน การสนทนา การตอบปัญหา หรือการบริการทางโทรศัพท์ให้มีประสิทธิผลมากที่สุดเป็นหน้าตาขององค์กร 

          หากเรามีการสื่อสารที่ดี (Communication)  และมีจิตสำนึกการบริการ (Service mind)  มีทัศนคติเชิงบวก   การใช้คำพูด น้ำเสียง การตอบข้อซักถาม การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ผ่านทางโทรศัพท์   เป็นสิ่งที่ช่วยสร้างงานบริการให้ลูกค้าเกิดการประทับใจส่งผลถึงภาพลักษณ์ที่ดีกับตัวผู้ให้บริการ และองค์กรของเราเช่นกัน

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเรียนรู้บทบาท และความสำคัญของงานบริการ การสื่อสาร และการบริการทางโทรศัพท์
 2. เพื่อทราบถึงเคล็ดลับของการสื่อสารที่จะทำให้เราประสบผลสำเร็จ
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมทราบวิธีการต่าง ๆ และนำประประยุกต์ใช้ในงานได้โดยตรง

เนื้อหา/หัวข้อการอบรม

 1. เรียนรู้ความสำคัญของงานบริการขององค์กร  งานบริการคืออะไร
 2. เรียนรู้การสร้างทัศนคติเชิงบวก การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และความฉลาดทางอารมณ์ รู้เขา รู้เรา เข้าใจผู้อื่น คิดอย่างไรให้มีความสุขซึ่งมีผลกับงานบริการโดยตรง
 3. เรียนรู้ความสำคัญของงานบริการ ทำไมเราต้องสร้างงานบริการให้องค์กร
 4. เรียนรู้ลูกค้าขององค์กรคือใครบ้าง  สิ่งที่นักขายทางโทรศัพท์ควรทราบ
 5. เรียนรู้สิ่งที่ลูกค้าคาดหวังในการใช้บริการของเรา และสิ่งที่ลูกค้าคาดไม่ถึงกับบริการของเรา
 6. เรียนรู้เคล็ดลับของการสื่อสาร และการได้รับความร่วมมือจากผู้อื่นที่จะทำให้เราประสบผลสำเร็จ
 7. เรียนรู้คุณสมบัติ และการเตรียมตัว การวางแผนในการขายทางโทรศัพท์ของนักบริการมืออาชีพที่จะสร้างความประทับใจ
 8. เรียนรู้เทคนิคการใช้โทรศัพท์ที่ถูกต้อง  (การรับสายโทรศัพท์ การวางสาย การโอนสาย การบันทึกข้อความ และ อื่นๆที่จำเป็นในการใช้โทรศัพท์ให้ดีเลิศ)
 9. เรียนรู้การปฏิบัติงานให้จบกระบวนการในงานบริการ (รับปัญหาจากลูกค้า  การรับคำร้องเรียน ส่งงานต่อ และการติดตาม และแจ้งกลับ เพื่อส่งมอบบริการที่ประทับใจ)
 10. เรียนรู้เทคนิคการขายทางโทรศัพท์เมื่อมีลูกค้าติดต่อเข้ามา
 11. เรียนรู้เทคนิคการผ่อนคลายอารมณ์ลูกค้าที่ไม่พอใจ  และการเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์
 12. สรุป  ถาม – ตอบ

กลุ่มเป้าหมาย:

บุคคลที่ปฏิบัติงานในด้านการบริการลูกค้า  เทเลเซลและลูกค้าสัมพันธ์ บุคลากรในองค์กร

รูปแบบการสัมมนา

 1. การบรรยายผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วม                      40 %
 2. Workshop และการแสดงความคิดเห็น               60%

ระยะเวลาอบรม :

 • 6 ชั่วโมง (9.00-16.00 น.)

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

Application Form /ใบสมัคร

ฟอร์มลงทะเบียน