ติดต่อสอบถาม

Design thinking 10 thinking (คิดเชิงออกแบบ...ด้วยกลยุทธ์ 10 คิด)

Design thinking 10 thinking (คิดเชิงออกแบบ...ด้วยกลยุทธ์ 10 คิด)

หลักสูตร Design thinking 10 thinking (ออกแบบนวัตกรรมแห่งอนาคต...ด้วยกลยุทธ์ 10 คิด)

ทำไมต้องอบรมหลักสูตรนี้?...เหตุผล & ความท้าทาย (Challenge)

เคยเจอมั้ย...?

 1. โลกยุค 4.0 เปลี่ยนแปลงผันผวน จะปรับตัวให้อยู่รอด และเติบโตเหนือคู่แข่ง ท่ามกลางภูมิทัศน์เศรษฐกิจหลังโควิด ต้องมองอย่างไร?
 2. ยึดติดกับระบบเดิม ๆ ไม่เปิดรับสิ่งใหม่หรือรูปแบบใหม่ ๆ ขาดการคิดต่อยอด คิดริเริ่มในสิ่งที่ทำ
 3. ทัศนคติในการทำงานมักมองแต่ปัญหา รู้สึกแต่ว่ายาก อยากให้หาทางออกใหม่ๆ และมีแรงบันดาลใจเพื่อเอาชนะปัญหาและอุปสรรคต่างๆ มากกว่านี้

ร่วมกันค้นหาทางออกผ่านหลักสูตรนี้...

วัตถุประสงค์ (Aim)

เพื่อสำรวจและพัฒนาบุคลิก & เทคนิคการเป็นนักออกแบบนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จในยุคหลังโควิด โดยมุ่งตอบโจทย์ 4 ประการ ได้แก่...

 1. จะสร้างให้ตระหนักความสำคัญในการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในยุคหลังโควิด ทำอย่างไร?
 2. จะฝึกคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างฉับไวมีไหวพริบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทำได้อย่างไร?
 3. จะฝึกคิดริเริ่มนอกกรอบอย่างง่ายๆ เพื่อสร้างสิ่งใหม่ แตกต่าง และเกิดประโยชน์ในการทำงาน ทำอย่างไร?
 4. จะคิดค้นสิ่งใหม่สู่นวัตกรรม เพื่อแก้ปัญหาพัฒนาองค์กร & รองรับการเปลี่ยนแปลง ทำอย่างไร?

กำหนดการ & เนื้อหา (Content)

  เข้าใจภาพรวม การคิดเชิงออกแบบ (Design thinking) & คิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ (Lateral thinking)…เพื่อ Aim 1

 • 10 คุณสมบัติแห่งนักคิดเชิงออกแบบ
 • 3C…บันได 3 ขั้นแห่งการคิดเชิงออกแบบ (Design thinking)
 • Client’s insight …หัวใจแห่งการคิดเชิงออกแบบท่ามกลาง Post Covid Economy
 • R2S…3 จุดเปลี่ยนแห่งภูมิทัศน์เศรษฐกิจ ยุค Post Covid
 • BCG Economy…โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
 • Steve Jobs’ perspective: ทำไมต้องแตกต่างแบบ 3D...คุณสมบัติสำคัญของนวัตกรรม?
 • D&C…ความลับของสมองในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 • ถอดรหัส 10 คิด...กุญแจไขพลังความคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative thinking)
 • 3C + 10คิด = 3D สมการแห่งการออกแบบนวัตกรรม
 • กรณีศึกษา ระดับสากล & ระดับประเทศ: บทเรียนเชิงวิเคราะห์
 • กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “The next spy”…เพื่อ Ice breaking
 • กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “สำรวจบุคลิกนักคิดเชิงออกแบบ” สไตล์  3C

  พัฒนาการคิดเชิงออกแบบด้าน Client’s insight & Divergent phase เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า...เพื่อ Aim 2

 • 4R…รหัสลับกระตุกไหวพริบ
 • รู้เท่าทัน 9ม. ...อุปสรรคความคิดสร้างสรรค์ (Creativity Barrier)
 • 3F…กุญแจไขความลับความต้องการของลูกค้า
 • 4R + 5M1E = 3F สมการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างสร้างสรรค์
 • SHARP…5 บุคลิกแห่งนักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างมีไหวพริบ
 • กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Inspirational story”...เพื่อตระหนักถึงวิธีคิดสร้างสรรค์แบบเชื่อมโยงด้วยจินตนาการ
 • กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “คิดไวไหวพริบ” สไตล์ 4R

พัฒนาการคิดเชิงออกแบบด้าน Creative Solution & Divergent phase...เพื่อ Aim 3

 • 2S...ความลับการพัฒนาพลังสมอง 2 ซีก
 • ART…บันได 3 ขั้นกระตุ้นความคิดริเริ่มนอกกรอบ (Lateral thinking)
 • IPO…12 ประเด็นปัญหาที่ควรปรับปรุง
 • Random word…เครื่องมือพัฒนาการคิดริเริ่มนอกกรอบ
 • 5F…เกณฑ์คัดเลือกสุดยอดไอเดีย (Prototype) เพื่อพัฒนาสู่นวัตกรรม
 • PDCA…เครื่องมือยกระดับสิ่งใหม่สู่นวัตกรรม
 • SHARP…5 ข้อสังเกตแห่งนักคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
 • CREATIVE…8 แนวทางปลุกสมองให้คิดสร้างสรรค์นอกกรอบทั่วทั้งองค์กร
 • กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “Brain Quiz: Picture & Word”…เพื่อตระหนักถึงการใช้พลังสมอง 2 ซีกร่วมกันในการคิดนอกกรอบ
 • กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “คิดริเริ่มนอกกรอบ” สไตล์ ART
 • กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “สร้าง Prototype” สไตล์ 5F

  พัฒนาการคิดเชิงออกแบบ: Client’s insight & Convergent phase ด้วยดนตรีบำบัด & NLP...เพื่อ Aim 4

 • 4D…คุณสมบัติแห่งนวัตกรรมย้อนรอย (Reverse innovation)
 • 4C…ไขปริศนาการคิดแบบ “ปิ๊งแว้บ” (Intuition): ถอดบทเรียนจาก Archimedes
 • NEW…3 เคล็ดวิชากระตุกคิดแบบ “ปิ๊งแว้บ”
 • 3S…ความลับ 3 ชั้นของการโปรแกรมสมองด้วยภาษาเชิงบวกเชิงสร้างสรรค์ (NLP)
 • Intuition…สร้างได้ เมื่อหยุดคิด (NLP: Level 3)
 • 20 เคล็ดลับกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking)
 • กิจกรรมเชิงกระตุกคิด “3S Music therapy with NLP”…เพื่อฝึกคิดแบบ “ปิ๊งแว้บ” (AHA Moment!) ด้วยดนตรีบำบัด & ภาษาโปรแกรมสมองเชิงบวก
 • กิจกรรมเชิงฝึกเทคนิค “เปิดสมองมองใหม่ ” สไตล์ NEW
 • สรุปรวบยอด สาระสำคัญวันนี้
 • ปฏิบัติการ “สร้างการเปลี่ยนแปลง” สไตล์ 3A

หมายเหตุ: เวลาและเนื้อหาปรับได้ตามความเหมาะสม

รูปแบบการฝึกอบรม (Methodology)

70/30 (Workshop/Theory), ถอดบทเรียนจากภาพยนตร์, Case study, Brainstorming, อภิปรายกลุ่ม, แบบสำรวจเชิงจิตวิทยา, กิจกรรมสนุกกระตุกคิด และ โปรแกรมสมองด้วยภาษาเชิงบวกผ่านดนตรีบำบัด (NLP)

กลุ่มเป้าหมาย (Target group)

 • ผู้ปฏิบัติงาน, หัวหน้างาน, ผู้บริหาร ตลอดจน ผู้สนใจทั่วไป

ผลที่คาดว่าจะได้รับ (Result)

 • Reskill ที่ตอบโจทย์อนาคต:  5 Future skills ได้แก่...เทคนิค สำรวจบุคลิกนักคิดนอกกรอบ, เทคนิค                 คิดไวไหวพริบ, เทคนิค คิดริเริ่มนอกกรอบ, เทคนิค สร้าง Prototype,  เทคนิค เปิดสมองมองใหม่
 • ขีดความสามารถรองรับ ยุค New Normal 4.0 ได้แก่...การคิดแก้ปัญหา & ออกแบบวิธีคิด, การคิดเชิงสร้างสรรค์ & นวัตกรรม, ความคิดแบบเปิดกว้าง & เพิ่มความเก่งให้หลายหลายอยู่เสมอ​

ข้อแตกต่าง & โดดเด่นของหลักสูตร (Outstanding Difference)

 -ออกแบบให้ตอบโจทย์      

-วิทยากรมีความเชี่ยวชาญและมากประสบการณ์ 

-เน้นมีส่วนร่วม & ฝึกปฏิบัติเทคนิคที่ใช้ได้จริง 

-มุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนสำหรับอนาคต (Future skills & New Normal 4.0)

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน