ติดต่อสอบถาม

การออกแบบระบบบริหารความเสี่ยงอย่างบูรณาการ

การออกแบบระบบบริหารความเสี่ยงอย่างบูรณาการ

หลักสูตร การบริหารความเสี่ยงด้าน HR ตามกรอบมาตรฐาน ISO 31000 : 2018

  • ผลกระทบวิกฤติโควิด โลกใบเดิม ที่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป
  • ถอดบทเรียนจากวิกฤติโควิด เพื่อป้องกันความเสี่ยงในอนาคต
  • จะเกิดอะไรหลังจากนี้ ! รู้เท่าทันความเสี่ยง ก็จัดการความเสี่ยงได้

หลักสูตรนี้  มุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล รวมทั้งให้แนวทาง กระบวนการ ตลอดจนเทคนิค ในการจัดการความเสี่ยงเพื่อให้องค์กรมีความพร้อมที่จะรับมือความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคลที่อาจเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่าง ๆ

 

หัวข้อการอบรม

1. ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง และความจำเป็นของการใช้การบริหารความเสี่ยงในการบริหารผลดำเนินงานของ  

    กิจการ (Risk-Based Performance Management) 

2.  ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงกับการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน สู่การกำกับดูแลกิจการที่ดี

3.  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 31000 : 2018 (System)

•    กรอบการบริหารความเสี่ยง (Framework)

•    หลักการพื้นฐาน 8 ประการ ในการบริหารจัดการความเสี่ยง (Principles)

4.  กระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยง (Process) ตามมาตรฐาน ISO 31000 : 2018

•    การสื่อสารและการให้คำปรึกษา (Communication and Consultation)

•    การกำหนดขอบเขต บริบท และหลักเกณฑ์ (Scope, Context and Criteria)

•    การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)

•    การจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment)

•    การบันทึกและการรายงานความเสี่ยง (Risk Recording and Reporting)

•    การติดตาม ทบทวน และปรับปรุงกรอบบริหารความเสี่ยง (Monitoring, Review and Improvement)

5.  การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง (Risk Culture)

6. การประยุกต์ใช้มาตรฐานสากลมาบริหารจัดการความเสี่ยงตามบริบทขององค์กร

•    โครงสร้างและกระบวนการบริหารความเสี่ยง

•    ประเภทของความเสี่ยง

•    การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง

•    เครื่องมือ แบบฟอร์ม ฯลฯ ที่จะนำมาใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยง  

•    การกำหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงและแผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment Plan)

•    การจัดทำรายงานความเสี่ยง ขึ้นทะเบียนความเสี่ยง และการควบคุมภายใน (Risk Evaluation and

      Reporting Process) 

7.  เรียนรู้ความเสี่ยง และประเภทความเสี่ยงด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 4 ด้าน              

8.  แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล     

•    เครื่องมือวิเคราะห์หาปัจจัยความเสี่ยงและระบุความเสี่ยงในงาน HR

•    การวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากภายใน และภายนอก

•    การสร้างหลักเกณฑ์ในการประเมินโอกาสและผลกระทบความเสี่ยง

      Workshop 1 : การระบุเหตุการณ์ที่บ่งชี้ว่าจะเป็นความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคลระดับองค์กร/ ระดับหน่วยงาน

                             ตามยุทธศาสตร์ขององค์กร  พร้อมประเมินความเสี่ยง (Event Identification)  จากกรณีศึกษาตัวอย่างจริง

     Workshop 2  : การสรุปผลการประเมินความเสี่ยงด้านทรัพยากรบุคคล

9. กะบวนการการจัดการความเสี่ยง  (Risk Treatment) ด้านทรัพยากรบุคคล

•    การกำหนดรูปแบบการจัดการความเสี่ยง

•    การจัดลำดับความเสี่ยงเพื่อการบริหารจัดการ (Risk Prioritization)

•    การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment Plan)

•    การจัดทำรายงานความเสี่ยง และการควบคุมภายใน (Risk Evaluation and Reporting Process) 

     Workshop 3 : การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดการความเสี่ยง (Risk Treatment Plan)  ด้านทรัพยากรบุคคล

                            พร้อมกรณีศึกษาตัวอย่างจริง

10.  ถอดบทเรียนจากสถานการณ์วิกฤติโควิด กับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้

 

แนวทางในการฝึกอบรม

-  การจัดการสัมมนา บรรยายเชิงวิชาการ

 -  กิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง ด้วยการทำ Work shop ย่อย

    และให้ ผู้เข้าอบรมได้นำเสนอ หรือ แสดงความคิดเห็น รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน

 

กลุ่มเป้าหมาย (TARGET PARTICIPANTS)

  1. ผู้บริหารระดับสูง
  2. หน่วยงานบริหารความเสี่ยง /ควบคุมภายใน และผู้ที่เกี่ยวข้อง
  3. หน่วยงาน HR 

 

ระยะเวลาฝึกอบรม  

  1. วัน

 

วิทยากร

พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

วิทยากร อาจารย์ และที่ปรึกษาด้านบริหารทรัพยากรบุคคล  ผู้มีประสบการณ์ด้านบริหาร HR กว่า 30 ปี

อดีตกรรมการบริหารบริษัท และ ผู้อำนวยการสายงานทรัพยากรบุคคล ในองค์กรชั้นนำหลายแห่ง อาทิ

  • Plantheon Group
  • CIMB Thai Bank, Co,LTD.
  • Thai Glass Industry, Co,LTD

 ผลงานเขียน : HRMBA   “จุดประกายความคิด เสริมอาวุธด้านบริหารคน”

                       SMART  JD คำบรรยายลักษณะงานบุคคลิกใหม่ “กระชับ ฉลาด  ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย”

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์พงศา บุญชัยวัฒนโชติ

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน