ติดต่อสอบถาม

เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ Story Telling

เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ Story Telling

หลักสูตร เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ Story Telling 

กลุ่มเป้าหมาย
เหมาะสำหรับพนักงานทุกระดับ
 
หลักการและเหตุผล
การสื่อสารแบบเล่าเรื่อง คือ สิ่งมหัศจรรย์ที่มนุษย์ได้พัฒนามาอย่างยาวนานนับแต่ครั้งอดีต โดยเริ่มต้นจากกการสื่อสารและการประดิษฐ์คำพูด กำหนดเนื้อเรื่องเพื่อที่จะสื่อสารและถ่ายทอดออกไปให้คู่สนทนาที่ได้รับฟังเกิดความรู้สึกคล้อยตาม  หากจะกล่าวว่าการสื่อสารแบบเล่าเรื่องสามารถถ่ายทอดเรื่องราว ความหมายได้ดีกว่าการสื่อสารแบบทั่วไปก็ไม่ผิดนัก นั้นก็เพราะการสื่อสารแบบมีเรื่องเล่าแฝงไปด้วยมนต์เสน่ห์ที่ทำให้ผู้รับฟังเกิดความสนใจ ผู้ที่ฝึกฝนทักษะการเล่าเรื่องได้อย่างชำนาญก็จะเป็นการเพิ่มความมั่นใจให้กับตนเองอีกทั้งยังสามารถสร้างสไตล์การเล่าที่เป็นเอกลักษณ์ให้กับตนเองได้
 
สิ่งที่จะได้รับ
• ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักการและแนวทางของ Story Telling เพื่อการนำเสนอที่มีประสิทธิภาพ
• ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจกระบวนการของ Story Telling เพื่อสร้างความรู้สึกที่มีคุณค่าให้
• ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้จากเทคนิคการเล่าเรื่องไปประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ฟังด้วยการนำเสนอที่ทรงพลัง 
• สร้างรูปแบบการนำเสนอที่ตรงใจผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ฟัง
• เป็นการฝึกทักษะการวางแนวทางการเล่าเรื่องเพื่อสร้างพลังในการโน้มน้าวให้คล้อยตาม"
 
หัวข้อเนื้อหา
1. Story Telling คืออะไร
- หลักการเล่าเรื่องเพื่อสื่อสารแบบ Story Telling
- แนวคิดสู่ความสำเร็จของการเล่าเรื่องที่ดีไปสู่ผู้ฟัง     
- สาเหตุใหญ่ที่การเล่าเรื่องมีความสำคัญต่อการสื่อสารแบบนำเสนอ
- หลักการนำเสนอและเทคนิคการสร้าง Story
- กระบวนการนำเสนอแบบ Story Telling 
- โครงสร้าง Story Telling
- องค์ประกอบการนำเสนอ 3 ขั้นตอน (บทนำ, เนื้อหา, ช่วงสรุป)
- การกำหนดแต่ละช่วงของการเล่าเรื่อง 
2. เทคนิคการเล่าเรื่องด้วย Story Telling 5 เทคนิค
- การใช้ Story Telling ในวาระต่างๆ
- การเปรียบเทียบเพื่อสร้างภาพนึกตาม
- การสร้างหลักฐานและการลงรายละเอียดระหว่างเรื่องเล่า
Workshop การเล่าเรื่องแบบ Story Telling 
3. สรุปการบรรยาย
 
**********เน้นการฝึกปฏิบัติตลอดทั้งวันเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจในการเล่าเรื่อง************
 
 

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์ ประเสริฐ สุขไพบูลย์กุล

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน