ติดต่อสอบถาม

หลักสูตร ภาษีเงินได้นิติบุคคล

หลักสูตร ภาษีเงินได้นิติบุคคล

หัวข้อบรรยาย

 • ภาระภาษีสินทรัพย์ดิจิทัล (คริปโทเคอร์เรนซี & โทเคนดิจิทัล)
 • มาตราการภาษีเพื่อป้องกันการถ่ายโอนกำไร (Transfer Pricing : TP)
 • หลักเกณฑ์ e - Tax Invoice & e – Receipt และ e – Tax Invoice by Email
 • รายงานธุรกรรมที่มีลักษณะเฉพาะ : Third Party Information (การฝากหรือรับโอนเงินตั้งแต่ 3,000 ครั้ง
  และการฝากหรือรับโอนเงินตั้งแต่ 400 ครั้ง โดยมียอดรวมตั้งแต่ 2,000,000 บาท)
 • ภาระภาษีของ “กองทุนรวม” และการลงทุนในตราสารหนี้ผ่านกองทุนรวม
 • การชำระอากรเป็นตัวเงินสำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ : e – stamp
 • สรุปมาตรการสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับคนพิการทั้งระบบ ทั้งในส่วนตัวของผู้พิการเอง  นายจ้าง เจ้าของสถานประกอบการ ผู้ดูแล ผู้จัดสิ่งอำนวยความสะดวก ตลอดจนภาระภาษีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • สรุปมาตรการภาษีที่เกี่ยวข้องกับการทำประกันภัย เช่น การหักลดหย่อนประกันชีวิต ประกันแบบบำนาญ ประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้และของบิดามารดา
 • สรุปมาตรการและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมให้กับพนักงานและลูกจ้าง
 • สรุปสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับรายจ่าย 1 เท่า 2 เท่า 3 เท่า และร้อยละ 100
 • มาตรการภาษีที่ตอบโจทย์สังคมผู้สูงอายุ เช่น การหักลดหย่อนบุตรคนที่สอง การหักลดหย่อนค่าฝากครรภ์
  ค่าคลอดบุตร รายจ่ายจ้างผู้สูงอายุเข้าทำงาน ฯลฯ
 • มาตรการสนับสนุน EEC โดยการลดอัตราภาษีเงินได้ให้กับผู้มีความสามารถสูง (ผู้บริหาร/ผู้เชี่ยวชาญ/นักวิจัย)
 • มาตรการภาษีสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยการยกเว้นภาษีให้กับผู้ลงทุน (Angel Invetor)
 • มาตรการภาษีสนับสนุนการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ (ยกเว้นภาษีจากค่าธรรมเนียมส่วนลดร้านค้า : MDR)
 • มาตรการภาษีที่เกี่ยวข้องกับค่าซื้อ ค่าจ้าง หรือค่าบริการ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
 • สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับรายจ่ายในการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็ก หรือศูนย์รับเลี้ยงเด็กในสถานประกอบการ
 • มาตรการภาษีสำหรับรายจ่ายเพื่อการพัฒนาการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
 • สิทธิประโยชน์ทางภาษีกรณีบริจาคกองทุนสนับสนุนการวิจัย
 • สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการบริจาคให้สถานพยาบาล
 • สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการบริจาคให้สถานสถานศึกษา โรงเรียนเอกชน หรือสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
 • สิทธิประโยชน์ทางภาษีกรณีบริจาคกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
 • มาตรการทางภาษีสนับสนุนการเข้าถึงข้อมูลความรู้สำหรับค่าซื้อหนังสือ หรือค่าบริการหนังสือผ่านอินเทอร์เน็ต
 • มาตรการทางภาษีเพื่อที่อยู่อาศัย “ค่าซื้อบ้านหลังแรก”

ประโยชน์ ความสำคัญ สิ่งที่จะได้รับจากหลักสูตร

 • ทำให้ทราบถึง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ของมาตรการภาษีในเรื่องต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงรายจ่ายทางภาษีได้ 2 เท่า 3 เท่า หรือร้อยละ 100 แล้วแต่กรณี เพื่อการวางแผนภาษีอากรของธุรกิจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
 • กิจการในรูปของนิติบุคคลสามารถวางแผนรายจ่ายเพื่อการดำเนินงาน บริหารจัดการและสวัสดิการโดยได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้ในคราวเดียวกัน
 • เพื่อหักรายการลดหย่อนหรือยกเว้นทางภาษีได้อย่างถูกต้อง และทำให้มีภาระภาษีที่ต้องชำระลดน้อยลง
 • ทำให้ทราบถึงหลักเกณฑ์และภาระทางภาษีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล
 • ทำให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ทางภาษียุคใหม่ตามยุทธศาสตร์ชาติไทยแลนด์ 4.0
 • ทำให้ทราบถึงหลักเกณฑ์ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์
 • กรณีบุคคลธรรมดา สามารถนำหลักการทางภาษี ที่เกี่ยวข้องเพื่อหักรายการลดหย่อนหรือยกเว้นทางภาษีได้อย่างถูกต้อง และทำให้มีภาระภาษีที่ต้องชำระลดน้อยลง

ระยะเวลา 1 วัน เวลา 09.00-16.00น.

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อ.ศุภชัย บำรุงศรี

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน