ติดต่อสอบถาม

หลักสูตร ตีแตก!! 99 ประเด็นคาใจ ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

หลักสูตร ตีแตก!! 99 ประเด็นคาใจ ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

ตีแตก!!  99 ประเด็นคาใจ ภาษี หัก ณ ที่จ่าย

 1. หลักการที่สำคัญของภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • สรุปหลักเกณฑ์การหักภาษี ณ ที่จ่าย ทั้งในกรณีที่ผู้รับเป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล
 • สรุปประเภทเงินได้ & ผู้จ่ายเงินได้ & ผู้รับเงินได้ & อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายทุกกรณี
 • เอกสาร รายงาน แบบแสดงรายการที่เกี่ยวข้องกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ความรับผิดที่เกี่ยวข้องกับภาษีหัก ณ ที่จ่าย ทั้งฝ่ายผู้จ่ายเงินได้ และผู้รับเงินได้
 • กำหนดเวลาที่เกี่ยวข้อง เช่น การยื่นแบบ และการขอคืนภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 1. ตีแตก!!  99 ประเด็นคาใจ ภาษี หัก ณ ที่จ่าย  เช่น
 • การขายที่ดินมรดก ที่ดินที่ซื้อมา ที่ดินที่ได้รับจากการให้
 • การขายพร้อมติดตั้ง ขายพร้อมบริการขนส่ง ทั้งรวมราคาและแยกราคาออกจากสินค้า
 • การผลิตขายเป็นปกติ ผลิตตามรูปแบบและคำสั่งที่กำหนด วัสดุอุปกรณ์เป็นของผู้ว่าจ้าง / เป็นของผู้รับจ้าง
 • การขาย Computer ขาย Software ขาย CD ขายเทป ขายแผ่นเสียง
 • การจ่ายค่าชิปปิ้ง การจ่ายเงินให้ตัวแทน
 • การจ่ายค่าที่จอดรถแบบกำหนดจุดจอดแน่นอน ไม่กำหนดจุดจอดที่แน่นอน
 • การจ่ายค่าจ้างรับเหมาก่อสร้าง และเงินรับล่วงหน้า
 • การจ่ายค่าซ่อมเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อม
 • การจ่ายค่าก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง แต่จ่ายให้คนละบริษัท
 • การจ่ายดอกเบี้ย เช่น ดอกเบี้ยผิดนัด ดอกเบี้ยชำระค่าสินค้าเกินกำหนด ดอกเบี้ยหุ้นกู้ ฯลฯ
 • การจ่ายเงินทดรองจ่ายกรณีต่างๆ
 • การจ่ายค่าเบี้ยประชุม / ค่าที่ปรึกษา / การจ่ายเงินเดือนย้อนหลัง / ลูกจ้างออกจากงานระหว่างปี
 • การหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ไม่ถูกต้อง / ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย แต่ผู้หักไม่นำส่ง ใช้เครดิตได้หรือไม่
 • ตัวแทนจ่ายเงินคืนให้กับตัวการ / การชำระด้วยเช็ค / กรณีออกเช็คจ่าย และผู้รับไม่รับเช็ค
 • การหักกลบลบหนี้ 
 • การจ่ายค่าเช่ารถยนต์ / ค่าเช่ารถยนต์พร้อมคนขับ
 • การจ่ายค่าส่งเสริมการขาย ส่วนลดและประโยชน์ที่เกี่ยวเนื่องจากการส่งเสริมการขาย หักอย่างไร
 • การจ่ายค่าติดตั้งตู้ ATM / ตู้หยอดเหรียญน้ำดื่ม / เสาสัญญาณโทรศัพท์
 • การจ่ายค่าติดตั้งป้ายโฆษณาตามป้ายรถเมล์ บันไดเลื่อน สะพานลอย
 • การจ่ายค่าบริการพื้นที่ในห้างสรรพสินค้า / จ่ายค่าบูธออกงานหรือขายสินค้าในห้างสรรพสินค้า 
 • การจ่ายค่าป้ายโฆษณา ค่าโครงเหล็ก
 • จุดแตกหัก !!! เพื่อชี้ขาด อย่างไร คือ ขาย / รับจ้าง /บริการ / เช่า / ขนส่ง / โฆษณา ***
 • อื่นๆ อีกมากมายก่ายกอง

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อ.ศุภชัย บำรุงศรี

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน