ติดต่อสอบถาม

เทคนิคการตรวจสอบ – การดำเนินการกรณีการทุจริตภายในองค์กร

เทคนิคการตรวจสอบ – การดำเนินการกรณีการทุจริตภายในองค์กร

ขอบเขตเนื้อหาหลักสูตร

Øนิยามของคำว่า "ทุจริต" ในมิติของทางราชการกับ เอกชน ต่างกันอย่างไร

Øพฤติกรรมอะไรที่บ่งบอกว่าส่อไปในทางทุจริต

Øรูปแบบของการทุจริต

Øสาเหตุหรือแรงรูงใจที่ทำให้เกิดการทุจริตในองค์กรภาคเอกชน

Øมาตรฐานการพิสูจน์

Øแนวทางการสืบสวน และ การสอบสวนข้อเท็จจริง

Øเทคนิคการสอบสวน การสอบปากคำ การจัดทำคำให้การ

Øสัญญานบ่งชี้การทุจริต

Øแนวทางการตรวจสอบการทุจริตเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง

Øเทคนิคการวิเคราะห์และการนำเสนอผลการสอบสวน

Øเทคนิคการป้องกันการทุจริตในองค์กรภาคเอกชน

Øเทคนิคการทบทวนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ประกาศ คำสั่ง ระเบียบปฏิบัติ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

Øแนวทางการใช้สิทธิเรียกร้องจากการทุจริต

Øเทคนิคการดำเนินกระบวนพิจารณาในชั้นศาลกรณีการทุจริต

Øกรณีศึกษา

 

รูปแบบการอบรม

Üการอบรมภาคทฤษฎี

Üการยกตัวอย่างกรณีศึกษา

Üการตอบคำถามผู้เข้าอบรม

 

ตัวชี้วัดประสิทธิผลการอบรม

þผู้เข้าอบรมเกิดความเข้าใจในกระบวนการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในองค์กร (ภาคเอกชน)

þผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์กระบวนการหรือกิจกรรมภายในองค์กรเพื่อลดความเสี่ยงการทุจริตได้

þผู้เข้าอบรมได้รับประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมายกับผู้ทุจริตในองค์กร

þผู้เข้าอบรมเข้าใจและสามารถทำหน้าที่สืบสวน สอบสวนข้อเท็จจริงได้

 

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน