ติดต่อสอบถาม

เจาะลึก 30 ประเด็นสำคัญ ของกฎหมายแรงงาน

เจาะลึก 30 ประเด็นสำคัญ ของกฎหมายแรงงาน

หลักสูตร เจาะลึก 30 ประเด็นสำคัญ ของกฎหมายแรงงาน

ที่ผู้บริหาร ฝ่ายบุคคลต้องเข้าใจ ทำได้จริง

ภาคปฏิบัติจริง

ผู้ที่สมควรเข้ารับการอบรมหลักสูตรนี้

• นายจ้าง เจ้าของกิจการ รู้เอง ทำเอง ป้องกันตัวเองได้

• ฝ่ายบุคคล เพื่อพัฒนาตนเองให้เป็นมืออาชีพ

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการสัมมนาหลักสูตรนี้

• เข้าใจเจตนารมณ์ที่แท้จริงของกฎหมายที่สำคัญ

• ได้ตัวอย่างการปฏิบัติตามกฎหมายที่ถูกต้องไปใช้งานได้เลย

• สามารถสอบถาม ปรึกษาวิทยากรเพื่อแก้ปัญหาได้โดยตรง

เนื้อหาหลักการสัมมนา

หมวดที่ 1 การจ้างงาน

1. จะทดลองงานพนักงานใหม่ได้กี่วันกันแน่ เอา 119 วันมาจากไหน ?

2. วิธีการบอกกล่าวล่วงหน้าที่ถูกกฎหมายต้องบอก ต้องทำย่างไร ?

3. ไม่ผ่านทดลองงาน ไม่อยากบอกล่วงหน้า ไม่อยากจ่ายเงิน ไม่อยากให้อยู่ต่อ จะทำอย่างไร ?

หมวดที่ 2 : การทำสัญญาจ้าง

4. จุดอ่อน 10 จุดของสัญญาจ้าง ที่นายจ้างแพ้คดีเป็นประจำ มีอะไรบ้าง จะป้องกัน แก้ไขอย่างไร ?

5. สัญญาจ้างแบบมีกำหนดเวลาแน่นอน กับ สัญญาจ้างประจำต่างกันตรงไหน ?

6. สัญญาจ้างแบบมีกำหนดเวลาแน่นอน จะเลิกจ้างก่อนครบสัญญาต้องทำอย่างไร จึงจะไม่ถูกฟ้อง ?

7. พนักงานลาออก ไม่ลา ไม่แจ้ง หรือ แล้วอยู่ไม่ครบ 30 วันจะฟ้องเรียกค่าเสียหายอย่างไร ?

หมวดที่ 3 : ค่าจ้าง สวัสดิการ ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานวันหยุด

8. ตัวอย่างเงินที่ศาลตัดสินว่าเป็นค่าจ้าง ที่นายจ้างแพ้คดีเสียเงินนับสิบล้าน มีอะไรบ้าง ?

9. ต้องนำค่าตำแหน่ง ค่าฝีมือ ค่าเช่าบ้าน ค่าอาหาร ไปรวมคิดค่าล่วงเวลา คิดค่าชดเชย ส่งเงินสมทบประกันสังคมด้วยหรือไม่ ?

10. วิธีการป้องกันสวัสดิการ ไม่ให้เป็นค่าจ้าง ไม่ถูกฟ้องย้อนหลังต้องทำอย่างไร ?

หมวดที่ 4 : การจัดการวันหยุด วันลา

11. วันหยุด 3 ประเภท วันลา 6 ประเภท มีวันอะไรบ้าง ?

12. หลักการจัดพักร้อน ให้ถูกต้องตามกฎหมายต้องจัดอย่างไร ?

13. ลูกจ้างลาออกเอง / ถูกไล่ออก / เลิกจ้างแบบจ่ายเงิน จะจ่ายเงินค่าพักร้อน อย่างไร ?

14. การลากิจ มีหลักเกณฑ์อย่างไร ?

15. ลาป่วย 1 – 2 วันบ่อยมาก ถ้าจะขอใบรับรองแพทย์ จะอ้างกฎหมายอะไร ?

16. การจัดการกับคนป่วยไม่จริง จะทำอย่างไร ?

หมวดที่ 5 : การย้ายตำแหน่ง ย้ายสถานที่ทำงาน

17. การย้ายเป็นธรรม ไม่เป็นธรรมดูตรงไหน ?

18. ย้ายสถานประกอบการไปใกล้ ๆ หรือ ไปไกลแค่ไหน พนักงานจึงมีสิทธิไม่ไป ดูตรงไหน ?

หมวดที่ 6 : วินัยและการลงโทษทางวินัย

19. การลงโทษทางวินัย ที่ดีและเป็นธรรม ต้องทำอย่างไร ?

20. การพักงานเพื่อการสอบสวน กับ พักงานเพื่อการลงโทษ ต้องจ่ายค่าจ้างหรือไม่ ต่างกันอย่างไร ?

21. หนังสือพักงานและมีลักษณะหนังสือเตือนไปในตัว จะต้องเขียนอย่างไร ?

22. พนักงานที่ผลงานไม่ดี จะเลิกจ้างให้เป็นธรรม ต้องทำอย่างไร ?

23. หลักการเลิกจ้างเป็นธรรม ไม่เป็นธรรม ดูตรงไหน ต้องทำอย่างไร ?

24. ความผิดตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 583 มีอะไรบ้าง ?

25. ถ้าถูกพนักงานตรวจแรงงาน สั่งให้จ่ายเงินแต่ไม่อยากจ่าย จะทำอย่างไร ?

26. ตกลงกันได้แล้ว จ่ายเงินกันแล้ว ไม่อยากถูกฟ้องทีหลัง จะทำอย่างไร ?

27. ตัวอย่างการเขียนหนังสือเตือน หนังสือเลิกจ้าง ที่มีผลตามกฎหมายต้องเขียนอย่างไร ?

บทที่ 7 : การเกษียณอายุ

28. การเกษียณกฎหมายกำหนดไว้ตรงไหน ว่าอย่างไร ?

29. ครบเกษียณแล้ว จะจ้างต่อ ต้องจ่ายค่าชดเชยก่อน หรือ ขยายไปรวมจ่ายสุดท้ายรั้งเดียว ??

30. จะจ้างต่ออย่างไร จึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ?

โดย อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

วิทยากร นักเขียน ที่ปรึกษา

การบริหารงานบุคคลและกฎหมายแรงงาน

รูปแบบการอบรม:  บรรยาย  ยกตัวอย่าง  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ Workshop

ระยะเวลา : 1 วัน เวลา 09.00-16.00น. 

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน