ติดต่อสอบถาม

เจาะลึกกฎหมายเกี่ยวกับ “การทำสัญญาจ้างแรงงานอย่างไรให้ไม่ผิดกฎหมาย”

เจาะลึกกฎหมายเกี่ยวกับ “การทำสัญญาจ้างแรงงานอย่างไรให้ไม่ผิดกฎหมาย”

หลักสูตร เจาะลึกกฎหมายเกี่ยวกับ “การทำสัญญาจ้างแรงงานอย่างไรให้ไม่ผิดกฎหมาย”

หลักการและเหตุผล

สัญญาจ้าง ถือเป็นเอกสารสำคัญที่ระบุเงื่อนไขในการจ้างงานซึ่งบริษัทในฐานะนายจ้าง ได้ตกลงเป็นการเฉพาะไว้แก่พนักงานในฐานะลูกจ้าง ถือเป็นสภาพการจ้างที่ทั้งสองฝ่ายผูกพันต้องปฏิบัติต่อกัน ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย และเป็นเอกสารสำคัญที่ต้องใช้ในกรณีที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ดังนั้นสัญญาจ้าง รวมถึงเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานตลอดระยะเวลาที่ลูกจ้างทำงาน จึงเป็นอกสารที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องมีความรู้ ความข้าใจ และสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สอดคล้องต่อกฎหมาย และไม่ก่อให้เกิดความเสียปรียบเมื่อต้องใช้ในชั้นตอนการใช้หรือ โต้แย้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

ขอบเขตเนื้อหา

Øหลักเกณฑ์ของสัญญาจ้างแรงงาน

Øศาลวินิจฉัยว่าสัญญาจ้างแรงงาน ควรเป็นนายจ้างหรือลูกจ้างต้องมีอำนาจบังคับบัญชานั้น มีหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างไร

Øหลักเกณฑ์ของสัญญาจ้างแรงงาน

Øศาลวินิจฉัยว่าสัญญาจ้างแรงงาน ควรเป็นนายจ้างหรือลูกจ้างต้องมีอำนาจบังคับบัญชานั้น มีหลักเกณฑ์การพิจารณาอย่างไร

Øสัญญาซื้อขาย / สัญญาจ้างทำของ / สัญญาจ้างแรงงาน ต่างกันอย่างไร

Øองศ์ประกอบของสัญญาจ้างแรงงานควรมีอะไรบ้าง

Øสัญญาจ้างแรงงานมีกี่ประเภท

Øข้อตกลงในสัญญาจ้างที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย จะใช้บังคับได้หรือไม่อย่างไร

Øข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมายทำอย่างไร

Øการกำหนดวินัย วินัยร้ายแรง ข้อห้าม

Øการกำหนดโทษทางวินัย

Øการเปิดเผยข้อมูลความลับทางธุรกิจ คืออะไร

Øการค้าแข่ง คืออะไร

Øความเสี่ยงในการจัดทำสัญญาจ้าง ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่ไม่ครอบคลุมธุรกิจ จะมีผลเสียอย่างไร

Øตัวอย่างสัญญาจ้างงาน

Øตัวอย่างบันทึกข้อตกลงแนบท้ายสัญญาจ้าง

รูปแบบการอบรม:  บรรยาย  ยกตัวอย่าง  แลกเปลี่ยนประสบการณ์ Workshop

ระยะเวลา : 1 วัน เวลา 09.00-16.00น. 

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์พงศ์พรรณ์ พลเยี่ยม

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน