ติดต่อสอบถาม

หลักสูตร มาตรการและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่สำคัญ

หลักสูตร มาตรการและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่สำคัญ

ขอบเขตเนื้อหา

Øมาตรการภาษีบรรเทาวิกฤติ COVID-19

 • ขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการ และนำส่งภาษี
 • ขยายกำหนดเวลาส่งรายงานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่มีธุรกรรมลักษณะเฉพาะ
 • ลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย
 • ยกเว้น Vat นำเข้าสินค้าเพื่อบริจาค
 • Doing Business จดทะเบียน Vat พร้อมกับจดทะเบียนนิติบุคคล @ DBD
 • Functional Currency: FC การคำนวณเงินตรา ทรัพย์สิน หรือหนี้สินซึ่งมีค่าหรือราคา
  เป็นเงินตราต่างประเทศ 
 • การใช้เงินตราสกุลอื่นเพื่อปฏิบัติการเกี่ยวกับภาษีเงินได้
 • มาตรการภาษีสนับสนุนป่าชุมชนลดโลกร้อน
 • ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการลงทุนในเครื่องจักร
 • SMEs พี่ช่วยน้อง
 • ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับการลงทุนระบบจัดทำเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
 • ภาระภาษีของกองทุนรวม กองทุนรวมตราสารหนี้
 • รายงานบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กัน (Disclosure Form)
 • บริจาคแก่พรรคการเมือง
 • สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับ ศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL BUSINESS CENTRE : IBC) 
 • การคืนภาษีเงินได้นิติบุคคลผ่านระบบพร้อมเพย์
 • มาตรการภาษีที่สำคัญ และที่น่าสนใจอีกมากมายที่ออกในช่วงปัจจุบัน

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อ.ศุภชัย บำรุงศรี

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน