ติดต่อสอบถาม

Finance for Non – finance

Finance for Non – finance

หลักสูตร Finance for Non – finance

หลักการและเหตุผล 
 การที่จะเข้าใจถึงเรื่อง “Finance” นั้นไม่ใช่เรื่องง่าย ผู้บริหาร ในหลายๆ องค์กร มักตกม้าตายเมื่อต้องเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีการเงิน เพราะการที่จะเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีการเงินได้อย่างดีนั้น จำเป็นต้องอาศัยความรู้ ความสามารถเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น การวิเคราะห์งบการเงิน การหาอัตราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์ผลตอบแทนเพื่อตัดสินใจลงทุน  และ อื่น ๆ  หากผู้บริหารที่จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับบัญชีการเงิน ขาดซึ่งความความสามารถเหล่านี้ ย่อมสร้าง ผลเสีย มากกว่า ผลดี อย่างแน่นอน 
 หลักสูตรนี้จึงได้จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงิน หรือ ผู้ที่สนใจ ได้เรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินให้มากยิ่งขึ้น  เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน  การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน  รวมถึง การวิเคราะห์ผลตอบแทนเพื่อตัดสินใจลงทุน   โดยตลอดระยะเวลาการอบรม ผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมทำกิจกรรม ฝึกคิด ฝึกปฏิบัติ จนสามารถเรียนรู้และต่อยอดได้ด้วยตนเอง


วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับบัญชีการเงินอย่างลึกซึ้ง
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์งบการเงินประดุจดั่งนักการเงินมือโปร
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะห์อัตราส่วนทางเงิน และ วิเคราะห์หาผลตอบแทนเพื่อตัดสินใจลงทุนได้
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 


หัวข้อการบรรยายและ Workshop
Module  1 เตรียมความพร้อม....สู่การ Finance for Non-finance มืออาชีพ
1. บทบาทและหน้าที่ของ Finance for Non-finance
2. เป้าหมายขององค์กรที่ Finance for Non-finance ต้องคำนึงถึง
3. ขอบเขตการบริหารงานทางการเงิน สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงิน
• การวิเคราะห์งบการเงิน
• การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน
• การตัดสินใจจากการลงทุน
• การนำความรู้ด้านการเงินไปประยุกต์ใช้ในฝ่ายงานของตน
4. เรียนรู้และเข้าใจวงจรบัญชีแบบง่าย ๆ  
5. บัญชี 5 หมวด และ การบันทึกรายการบัญชีในระบบบัญชีคู่
6. กิจกรรม Workshop เรียนรู้ เข้าใจ การเป็น Finance for Non – finance อย่างถ่องแท้


Module 2 วิเคราะห์งบการเงินประดุจดั่งนักการเงินมือโปร
7. ความสำคัญของการวิเคราะห์งบการเงิน
8. การวิเคราะห์งบการเงิน  3 สหาย 
• งบดุล (งบแสดงฐานะทางการเงิน) (Balance Sheet B/S)
• งบกำไรขาดทุน (Profit & Loss Statement P/L) 
• งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement C/F)
9. กิจกรรม วิเคราะห์งบ 3 สหาย 
10. การวิเคราะห์งบการเงินตามแนวดิ่ง (Common - Size)
11. การวิเคราะห์งบการเงินตามแนวนอน (Horizontal Analysis)

Module 3 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน และ วิเคราะห์หาผลตอบแทนเพื่อตัดสินใจลงทุน
12. การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน 4 สหาย สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงิน 
• อัตราส่วนสภาพคล่อง (Liquidity Ratio)
• อัตราส่วนความสามารถในการชำระหนี้ (Leverage Ratio or Financial Ratio) 
• อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร  (Profitability Ratio) 
• อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ (Efficiency Ratio) 
13. กิจกรรม ฝึกวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน  4  สหาย
14. มูลค่าของเงินที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา (Time Value of Money)
• มูลค่าเงินในอนาคต (Future Value)
• มูลค่าเงินในปัจจุบัน (Present Value)
• ฝึกฝนใช้เครื่องมือ คำนวณหา Future Value และ Present Value  ให้ได้ภายใน 10 วินาที
15. กิจกรรม วิเคราะห์มูลค่าเงิน....เพื่อหาผลตอบแทนจากการลงทุน
16. การค้นหาจุด.... เพื่อตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด
• Net Present Value (NPV)
• Internal Rate of Return (IRR)
• การคำนวณระยะเวลาการคืนทุน Payback Period (PBP) 
• ฝึกฝนใช้เครื่องมือ คำนวณหา NPV  และ IRR  ให้ได้ภายใน 10 วินาที
17. กิจกรรม ค้นหาจุด....เพื่อตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาด
18. การคำนวณหา จุดคุ้มทุน Break Even Point (BEP)
19. ศัพท์ทางการเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายการเงิน  และ เรื่องอื่นๆ ที่จำเป็นต้องรู้ เช่น  แบบฟอร์มต่าง ๆ ทางการเงิน
20. สรุป ถาม - ตอบ

วิทยากร: พท.ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อดีต General Manager - บริหารสินค้า บริษัท ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด
อดีตผู้จัดการและบริหารการขายอุตสาหกรรมนมไทย(นมตรามะลิ)
และผ่านงานด้านการขายและการตลาดจาก Marriott Royal Garden Resorts Group
รวมประสบการณ์การทำงานด้านการขาย การตลาดและการบริการมากกว่า 25 ปี

หมายเหตุ เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน