ติดต่อสอบถาม

เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์อย่างมีชั้นเชิง

เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์อย่างมีชั้นเชิง

หลักสูตร เทคนิคการเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์อย่างมีชั้นเชิง

หลักการและเหตุผล

                    การติดตามหนี้ต้องใช้ทั้งทักษะและประสบการณ์ สิ่งที่พนักงานติดตามหนี้พบอยู่เสมอ คือ ลูกค้าชอบหาเหตุมาอ้างและไม่ยอมชำระหนี้หรือพบตัวลูกค้ายาก ปัญหาที่พบบ่อยคือ ลูกค้าไม่ยอมรับโทรศัพท์หรืออาจจะติดต่อลูกค้าได้แต่จะลูกค้าบ่ายเบี่ยงการชำระหนี้ เมื่อผู้เข้าฝึกอบรมพบปัญหาเหล่าต้องหาวิธีรับมือและแก้ไขปัญหา “ทำอย่างไรให้ลูกหนี้ยอมเจรจาและยอมชำระหนี้” การใช้คำพูดและน้ำเสียงเพื่อจูงใจ หรือ เพื่อกดดันให้ลูกค้ายอมชำระหนี้ตามเงื่อนไข จึงเป็นสิ่งจำเป็นทีผู้เข้าฝึกอบรมต้องเรียนรู้ทักษะต่างๆเหล่านี้ เพื่อเรียกเก็บเงินค่าเช่าซื้อให้ได้ ปัญหาหนี้เสียก็จะลดน้อยลงและหนี้สูญจะเกิดลดน้อยลงในที่สุด

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาทราบถึงการเตรียมพร้อมก่อนจะโทรศัพท์ติดตามหนี้เและศึกษาความเป็นไปได้ของลูกค้าแต่ละ สไตล์ ที่ต้องใช้คำพูดและน้ำสียง ในการเจรจาทวงหนี้ทางโทรศัพท์กับลูกค้าแต่ละประเภท ซึ่งมีพื้นฐานที่แตกต่างกัน  รวมถึง ต้องสามารถโน้มน้าวเกลี้ยกล่อม หรือ เมื่อเผชิญกับสถานะการที่เกิดขึ้นจริงต้องรู้จัก วิธีรับมือลูกค้า โดยนำทักษะการเจรจาต่อรอง (Negotiation Skills) มาประยุกต์และใช้กับลูกค้าในแต่ละสไตล์ หลักเกณฑ์ต่างๆที่นำมาใช้ในการสัมมนาครั้งนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะสามารถนำจุดแข็งไปใช้ได้และขจัดข้อโต้แย้งจากลูกค้าได้โดยการนำทักษะในการเจรจาต่อรองเข้าช่วยแก้ไขสถานการณ์และไม่เปิดช่องว่างหรือจุดอ่อนให้ลูกค้านำมาใช้เป็นข้ออ้างเพื่อบ่ายเบี่ยงการชำระหนี้ในภายหลัง

ดังนั้นการติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ จึงต้องนำทักษะการเจรจาต่อรองเพื่อติดตามหนี้มาให้  ในหลักสูตรนี้ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถเรียนรู้และนำทักษะต่างๆมาใช้แก้ปัญหาอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นประสบการณ์ และสามารถเรียกเก็บเงินค่าเช่าซื้อจากลูกค้าได้  ปัญหาหนี้เสียหรือหนี้สูญจะน้อยลงและส่งผลให้การจัดเก็บหนี้มีประสิทธิมากขึ้น องค์กรจะมีสภาพคล่อง และ มีกำไรในที่สุด

วัตถุประสงค์

1.เพื่อให้การติดตามหนี้ได้มากขึ้นและมีผลงานทางด้านจัดเก็บหนี้สูงขึ้น

2.เพื่อพัฒนาบุคคลากร ให้เกิดความเข้าใจและสามารถนำทักษะจากการฝึกอบรมมาใช้ให้เกิดประโยขน์สูงสุด

3.เพื่อลดเวลาและลดต้นทุนในการติดตามหนี้ให้น้อยลง

 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.ทราบหลักการการใช้คำพูดอย่างไรจึงจะทำให้ลูกค้ายอมชำระหนี้

2.สามารถนำทักษะการเจรจาต่อรองมาใช้กับลูกค้าโดย”เราเก็บเงินได้และลูกค้ายังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเรา”

3.สามารถนำจุดแข็งไปใช้และไม่เปิดจุดอ่อนให้ลูกค้าใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ชำระหนี้

รูปแบบการฝึกอบรม

  1. เนื้อหาใน PowerPoint
  2. เอกสารประกอบการบรรยาย  (ซึ่งจะเหมือนกับเนื้อหาใน ใน PowerPoint)
  3. ตัวอย่างประกอบการบรรยาย
  4. กรณีศึกษา

 

ระยะเวลาอบรม

1 วัน รวมเวลา 6 ชั่วโมง   เวลา 09:00-16:00 น.

หมายเหตุ สำหรับ Inhouse Training เนื้อหาสามารถปรับได้ตามความเหมาะสมของกลุ่มผู้เข้าอบรม

********** ขอสงวนสิทธิ์ ห้ามคัดลอก ใดๆ ทั้งสิ้น**********

สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ คุณเล็ก โทร. 063-846-6405

Line : chosenthebest / Facebook: https://www.facebook.com/chosenseminar/

E-mail: info@chosenthebest.com / www.chosenthebest.com

อาจารย์ องอาจ ฉันทสมบัติ

Application Form /ใบสมัคร

In-House Training (ภายในองค์กร)

ข้อมูลบริษัท

ฟอร์มลงทะเบียน